داود شاه اپرېدی  

 
   Daoud Shah Afridi

فـرخنده جان شهید  نه مـرده

---------

وعـــده  و فــرمــوده  (  الله   )   است

که شهیدان راه(خداوندج)و وطن نه مردند

شهید فرخنده جان، ناهید جان،ملالی میوند

ملالــی وطن  نه  مــردنـد  نمیرند  هـرگز

آنکه اسمش  رقـــم  شده در آسمان وطن

------------

درودو   سلام    شهید  فـــرخنده  جـان

شهادتت  مبارک خواهر غیورو قهرمان

درود و سلام  به پــدرو مــادر  پریشانت

أنکه  سوخت درغم  فــراق  و حجرانت

بنـــازم  به  عقیده  و  ایمانت  ، پیغامت

به  نسل جوان و  فـردای ملت  قهرمان

---------------

مزدوران وخفاشان روسیه یی تزارـ نظار­

دون  صفتان ی  ولگردرد  کوچه و بــازار

به خاطـر  جشنواره  و  تحفه  نــو روزي

دورت  حلقه   زدنـــد  با  بسیار  بیحیایی

------

شرم  و حیا نکردنــد رحم  و وفا نکردنـد

پـــرو بــــالت  شکستند   بیحجاب  شــدی

زنــده  در آتش  سوختی  سنگسار شـدی

قربانی دموکراسی کاذب، ترورآشکار شدی

-------

قـاتلین فـرخنده  جان ـ دزدان مجاهـد نما

خـاینین  ملــی   بیحیا   بــا  قـرصک  پـا

خواهــر ملت را به  خاک و خون کشاندند

زنـده  به آتش  زدند ، سنگسار نمودنــد

------------

روبــــاه  صفتـــان   تـــرسو   خفــاشان

بیشرمــو و بیحیا  شرم  و ننګ  افغـــان

در جلو روسیه تـزار  و ـ استکبار جهان

چپ  و  راست  رقصیدنـد  و  رقصیدنـــد

خم  به ابرو  حرف به  زبان  نه آوردند

خواهر معصوم را به خاک و خون کشاندند

-----------

 

شهید  فــرخنده  جان  فـــرشته ی آسمان

خـــواهـر  معصوم   و غیــــور  افغـــان

توطئه قتلت به جرم عقیده و مسلمان بودنت

خـــدمت  در  راه ( خداوند ج )  و وطنت

با حضورو دستور جنایتکاران جهان شده

با مصلحت دزدان کمونست ـ  مجاهـد نما

مـزدوران  روسیه  تـــزار ـ   نظـــار شده

--------

هموطنان  ـ این  همه مصیبت و بدبختی

اشغــال  وطن  حضور  استکبار  جهانـی

در محضرعام  تـوهین و تحقیر، بیحرمتی

دست آورد دموکراسی کاذب ـ ډموکراسی است

-----------

گفته بودیم :

دمــوکــراسی  نیست  ډمــوکـراسی است

استعمار نــوین   وحشت   صلیبی  است

اشغـــال  کشورهای  فقیــرو عقب مانــده

دزدی علنی غـارت  منـابع  طبعــی است

---------------

عاملین ـ این همه قتل و وحشت و شرمندگی

شرم افغان  کـــرزی ، کـــورزی  مـــداری

نـــواسه   شـــاه شجاع   خـــــاین  ملــــی

مزدوران وخفاشان متفکر روسیه تزارـ نظار

خفاشان طویله های انګلیس خونخوار اند

--------

مدیران حکومت تحت الحمایه استکبار جهان

کارمل صفتان ،دون صفتان ، مــزدوران

غلام  بچه هـــای  ارگ   شاهی  خاینــا ن

رقاصه های متفکر سیاسی  شرم  افغـــان

قاتلین  ملت غیور مجاهــد و قهـرمان اند

----------

خـواهران  غیور ، بـرادران  پیرو جوان

استـــادان   و  محصلیــن  و  اد یبــــــــان

سکـوت  شـرم  و  ننګ  ملت  قهـرمــان

بپـــا  خیـزیــــد    وقـت   امتحـــان  است

ملت اسیر و  یتیم  در انتظار انتقام  است

------------

خواهر نامراد فرخنده جان، ناهید قهرمان

پدر و مادر نامرادش خواهان انتقام است

لـــرو بـــر  دست به  دست هـــم  دهیــد

مظاهــره کنان شهر به شهر فـریاد زنیـد

ــــــــــــــ

سنگسار فـوری و صحرایی  قاتلین  ملت

فرخنده شهید و ناهید قهرمان را میخواهیم

بــرای نسل  جـوان  و  فـــردای  افغـــان

جـــاده  یی  بنـام ( شهدای راستین وطن)

شهید فرخنده جان و ناهید قهرمان میخواهیم

-----------

محاکمه علنی شریکان جرم خاینین ملی

مدیران شورای ملي ـ پارلما ن را میخواهیم

----------

داود! چی خوب  گفت شاعر آزاده افغـان

گر به میدان آیی تو دانی غیرت افغانی ام

--------

چی عجب ـ  چی بگویم از کی  بگویم :

-----------

دشمن دیرنه به دشت و کوه میهنت آمده

بـرای تسخیر و اشغــــال  وطنت   آمـــده

بـــه  درو   دیـــوار  خـــانه  ات  آمــــده

برای چـور و  چپاول  و غـارت  میهنت

قتل  و سنگسار خــواهــرو برادرت آمده

کجا  شد شـرم و ننک  و غیرت  افغانیت

--------

هموطنان آزاده چشم به حهان کشوده ایم

درس  آزادی   ز  نیاکــــان  آمــوخته  ایم

داود ! آزاده بـاید زیست استاده  باید  بمیر

بـردگی  شرم  افغـــان  نباید  غــلام  بمیر

---------

بهر(خداوندج)ملت به خواب رفته بیدار شوید

دشمنان در کمین  نشسته هـــوشیار شویـد

تا به کی اسیرو  فقیر ،  زولانه  و  زنجیر

تا به کی  بــرده گی  تـــوهین  و تحقیــــر

---------------

به( خداوندج )  جگرم اشک دیده  ام خون

غـــم  وطن ننگ  ملت   بر سرم بار شده

ملت غیور به جرم دفاع از ناموس مادر وطن

زنـــده  در آتش  سوخته  و سنگسار شدند

------------

در پایان :

مرگ بر  ناموس فروشان ی وطن

چپ وراست به هر دهل و  زور رقصیدند

--------

مرگ بر دزدان ی   مجاهــــد نما ی وطن

روبـــاه صفتان   شـــرم  و ننگ  وطـــن

--------

مرگ بر بم گذارن مکاتب و کنار جاده ها

جنایتکاران مزدور، دشمنان  ملت  بی دفاع

------------

زنـــده باد مجاهدین راستین قهرمان وطن

درود  بر شهیدان راه ( خداوندج)و وطن

---------------

به امید اسقلال و آزادی مادر وطن

============

داود شاه اپریدی   ۱۴ - ۵ - ۲۰۱۵

Empfehlen Sie diese Seite auf: