لويه جرګه
Loya Jirga

په افغانستان کی د لوی جرګی تاريخی پړاونه دادی

د لوی جرګی مطلب

د لوی جرګی را بلونکی

د لوی جرګی ځای

د لوی جرګی کال

د سفویانو څخه ازادی

ميرويس هوتکی

کندهار

۱۷۰۷ ميلادی

احمد شاه درانی پاچا شو

احمد شاه درانی

کندهار

۱۷۴۷ میلادی

د انګریز سره د جنګ اعلان

امیر شیر علی خان

کابل

۱۸۷۹ میلادی

د افغانستان د بی طرفی اعلان

امیر حبیب الله خان

کابل

۱۹۱۴ ميلادی

دافغانستان نوی اساسی قانون

امان الله خان

جلال اباد

۱۹۲۳ میلادی

په ملک کی نا ارامی

امان الله خان

پغمان

۱۹۲۴ میلادی

د حکومتی پروګرامونو اصلاحات

امان الله خان

پغمان

۱۹۲۸ میلادی

د نادر خان تصدیق کول د پاچا په حيث

نادر خان پاچا

کابل

۱۹۳۰ میلادی

په دوهم جنګ کی د افغانستان بی طرفی

ظاهر خان پاچا

کابل

۱۹۴۱ میلادی

د بښتونستان او افغانستان يو ځای والی

ظاهر خان پاچا

کابل

۱۹۵۵ میلادی

د شوروی څخه د وسلو رانيول

سردا محمد داود

کابل

۱۹۵۶ میلادی

د افغانستان نوی اساسی قانون

ظاهر خان پاچا

کابل

۱۹۶۴ میلادی

داود خان د جمهور ريس په حیث

جمهور ریس داود خان

کابل

۱۹۷۷ میلادی

دسولی د شورا تشکیل

ببرک کارمل

کابل

۱۹۸۱میلادی

د افغانستان نوی ساسی قانون

ډاکټر نجيب الله

کابل

۱۹۸۵ میلادی

د طالبانو د واکداری ختم

حمید کرزی

کابل

۲۰۰۱ میلادی

د موقتی حکومت تشکیل

حمید کرزی

کابل

۲۰۰۲ ميلادی

د افغانستان نوی اساسی قانون

حمید کرزی

کابل

۲۰۰۴ میلادی

دطالبانودعوت د سولی خبرو ته

حمید کرزی

کابل

۲۰۰۹ میلادی

دطالبانو سره سوله

حمید کرزی

کابل

۲۰۱۰ میلادی

د امریکا سره ستراتیژیک تړون

حمید کرزی

کابل

۲۰۱۱ میلادی

 

 

 

 

 

»ټول افغانستان«
احمدالله رحمانی - المان

Loya Jirga, Afghanistan