12.06.2014

پلانهای تجزیۀ افغانستان

داکترسیدخلیل الله هاشمیان 

دو ماه قبل آقای احمدالله رحمانی درویبسایت وزین (تول افغانستان) برای دومین بارراپورمستندی تحت عنوان   "دافغانستان د تجزیی فکرونه بیا تازه شوی""  نشرکرده که بالای پلان تازه ای بنام "پلان ارتی" روشنی انداخته و قبل برآن نیز پلانهای امریکا و انگلیس پیرامون تجزیۀ افغانستان را تشریح نموده است. راپوراول آقای رحمانی بنام "پلان بل کلینتن" درسال 2012  در(محور) نشرشده بود. هموطنان محترم میتوانند تفصیلات مربوط به (پلان کلینتن)، (پلان ایلیود) و( پلان بلاکویل) رابانقشه ها ومعلومات ونظریات آقای رحمانی درآنباره درویبسایت وزین (تول افغانستان) بخوانند. معلومات دربارۀ (پلان آرتی) ازمقالۀ اخیراقای رحمانی ذیلا ازپشتو به دری ترجمه میشود، اما دربارۀ (پلان کلنتن) که اولین پلان تجزیۀ افغانستان بود، و حدود 15 سال قبل درامریکا تحت مطالعه وعکس العمل افغانها قرارگرفته بود، تجربه ومعلومات شخصی خودرا ذیلا یاددهانی میکنم- یاددهانی بخاطری گفتم که اکثرافغانهای مقیم امریکا- اروپا ازین جریان خبردارند.    

پلان بل کلینتن درسال  اخیردورۀ اول ریاست جمهوری اوترتیب شده بود، اماپاکستان ظهورطالبان راکه خودمبتکرآن بود، برخ امریکا کشید، بلکه برای تاسیس دولت طالبان ازامریکا کمک مالی دریافت نمود وامریکا را پیرامون  تسلط طالبان درافغانستان خوشبین ساخت. گویا پاکستان امریکا راغولاند وبهمین دلیل تطبیق پلان قبلی کلینتن بتعویق افتاد. بعدآ که تسلط القاعده درافغانستان بظهوررسید، ونه تنهاکشورهای جهان بشمول ملل متحد طالبان رابرسمیت نشناختند، بلکه ازداخل افغانستان نیزصدای شکایات نارضایتی بالاشد، حکومت کلینتن بحیث دشمن طالبان والقاعده قدعلم کرد، اما فرصت وامکانات تطبیق پلان سابقه اش زایل شده بود.  بنابرآن پلان مخفی تجزیۀ افغانستان درسال 1998 یعنی دردورۀ دوم حکومت کلینتن درامریکا افشاء گردید ومجلۀ آئینه افغانستان درهمان سال جزئیات آن پلان وتقشۀ آنرا نشرکرده و این موضوع درچندشمارۀ ( آئینه)  بزبانهای دری، پشتو وانگلیسی موردتحلیل وقلمفرسا یی افغانها قرار گرفته و مکاتیبی هم دراعتراض به پلان مذکوربقصرسفیدارسال شده بود. افغانهای مقیم امریکا اولتیماتومی هم درشش صفحه بزبان انگلیسی بملل متحد ارسال کردند که زاید از60  افغان درآن امضاء نموده بودند. واقعۀ 11 سپتامبر 2001 درسال اول حکومت جارج بوش پاکستان رابارتباط موجودیت وسرنوشت آن دربرابرعکس العمل امریکا  بسیاروارخطاساخت، لهذا برای اشغال افغانستان ونابودی طالبان با امریکا همنوا وهمکارشد، بشرط اینکه امریکا پاکستان رادوست وهمکارخود قبول کند وبه آن آسیبی نرساند. ترس و همکاری پاکستان ازامریکا بحدی بودکه سفیر افغانستان مقیم اسلام آباد را خلاف  تعامل بین المللی بقسم اسیر بدست امریکا سپرد.

 جزئیات پلان کلنتن ازینقراربودکه ولایات پشتوزبان افغانستان بشمول کابل و خیبرایجنسی و همه مناطق پشتوزبان درشمال غرب پاکستان درکشوری بنام (پشتونستان) شامل و تاسیس شود – پاکستان خودش بدوکشور (پنجاب) و (سند) تجزیه شود که پنجاب محاط بخشکه میشد وازطریق (سند – بندرکراچی) به بحرراه میداشت  -  ولایات فارسی زبان وهزاره جات وازبکها وترکمنها  بشمول هرات درکشوری بنام (افغانستان) وکشوردیگری بنام (بلوچستان) ازخاکهای افغانستان، پاکستان و ایران تشکیل گردد. پاکستان این پلان راقبلا کشف کرده بود، وطبعآ با آن مخالف بود، لهذا در ابتدا ظهورطالبان راطوری بامریکا جلوه داده بود که بزودی افغانستان دریک فـدراسیون اسلامی با پاکستان یکجا میشود و باین ترتیب  بزعم پاکستان داعیۀ (پشتونستان) خـنثی خواهد شد. پاکستان  بامریکا اطمینان داده بود که فدراسیون جدید تحت اثرحکومت پاکستان، دوست وپایگاه دایمی امریکا درمنطقه خواهدبود.

پلان کلنتن تا امروز بحیث یک پلان بنیادی برای تجزیۀ افغانستان شناخته شده، پلانهای بعدی که باشتراک انگلیسها بقسم پیشنهاد رویدست گرفته شد، تغییرات  جزئی از لحاظ موقعیت های جغرافیایی به پلان کلنتن افزوده اند. اکنون میرویم تفصیلات (پلان آرتی) را ازقلم آقای احمدالله رحمانی مطالعه کنیم - (ترجمه ازپشتو به دری) :

"چندی قبل درشبکۀ تلویزیونی (آرتی) درفرانسه یک راپورمهم بارتباط تجزیۀ افغانستان نشرشد. درین راپورموضوع انتخابات ریاست جمهوری و موقف طالبان تحت تحلیل قرارداده شد وبمنظورخاتمه دادن بجنگ وبی امنیتی  در افغانستان،  پلان مشترک فرانسه، انگلیس وامریکا مطرح قرارگرفت.  درین پلان تجزیۀ افغانستان حتمی خوانده شد ودرمورد قوم پشتون قرارذیل اظهارنظرشد:

پشتونها دردنیا بزرگترین قوم است که قسمت عمدۀ آن درافغانستان، پاکستان وهندوستان زندگی میکنند. ازمدت زیادی باینطرف پشتونها درافغانستان وپاکستان خوابهای می بینند که گویا یک کشورمستقل بنام پشتونستان برای خودتاسیس کنند. علت جنگها وبی امنیتی کنونی نیزهمین است. قبایل تاجک افغانستان باین عقیده استند که پشتونها عقاید ناسیونالستی دارند وخط دیورند راکه درسرحد پاکستان وافغانستان واقع است هیچگاه بحیث خط سرحدی نمیشناسند. در تاریخ افغاننستان یکباردیگر نیزهمینطوربی امنیتی واقع شده بود که توسط معاهده ای بین انگلیس و شاه شجاع خاتمه یافت . اکنون بازهمان وضع رویکارشده است.

درجریان راپور(آ رتی) نقشه جدیدیکه برای افغانستان، پاکستان وایران ساخته شده، دیده میشد. درین نقشه افغانستان بچند پارچه تقسیم شده است. دربارۀ هرات گفته میشد که زبان، عادات و کلتورمردم هرات ازنظرتاریخ به ایران شباهت دارد وهراتی ها هم ایران راخوش دارند. هرات باید با ایران یکجا شود. درشمال افغانستان ازکوه های هندوکش گرفته تا سرحدات اتحادشوروی سابق باید منطقۀ زندگی تاجکها، هزاره ها وازبک ها باشد وبنام (افغانستان) خوانده شود. ازآنطرف هندوکش گرفته تا ریگستان قندهار، ودرجنوب شرق تا کناره های (دریای اندوس) سرزمین پشتونها باشد و (پشتونستان) خوانده شود.علاقۀ بلوچستان درجنوب پاکستان ازپاکستان  جدا ویک جمهوریت جدید بنام (بلوچستان) نامیده شود و پایتخت آن شهر(گوادر) باشد که اکنون شامل آن خاک است.  

درراپور( آرتی) گفته شده که پشتونها تازمانی آرام نمیشوند و به بی امنیتی دوام میدهندکه کشوری بنام (پشتونستان) تاسیس شود. برای اینکه این خواب پشتونها که ازسال 1947 تاحال دوام دارد، بواقعیت بانجامد، نیم قندهارباید به جمهوریت جدیدبلوچستان سپرده شود. منطقۀ بلوچستان که اکنون درکشورهای افغانستان، پاکستان وایران ضمیمه شده، باید بقوم بلوچ سپرده شود تاآنها برای خودیک جمهوریت تاسیس کنند. آن قسمت بلوچستان که ازخاک ایران جدامیشود، بعوض آن منطقۀ هرات به ایران داده میشود.

بارتباط تجزیۀ افغانستان ویبسایت (تول افغانستان)  درگذشته ها نیز برخی پلانهای ممالک غربی را افشاء ونشرکرده است . از آنجمله است (پلان ایلیود)، (پلان کلینتن) و (پلان بلاکویل) ." ختم .

تبصرۀ هاشمیان :

یکانه تغییرمهم وسیاسی در(پلان آرتی) بمقایسۀ (پلان کلینتن) اینست که درآنوقت بخاطرگروگانگیری امریکائیها درایران، مناسبات امریکا وایران بسیارخراب بود، لهذاکلینتن درنقشۀ خود بلوچستان رااز ایران گرفت، ولی به ایران هیج نداد. اکنون که بعداز مخالفت های شدید، حکومتهای امریکا وایران باصطلاح ایرانیها "دارندباهم نزدیک میشوند" ودیروز درمطبوعات ایران اعتراضی بارتباط برسمیت شناختن اسرائیل توسط حکومت ایران چاپ شده بود، حالا شیطانهای اجیرغربی میخواهند ازکیسۀ خلیفه بخشش کنند و منطقۀ هرات را تا سرحد ترکمنستان به ایران ببخشند تا خواب قدیم ایران برای راه داشتن بجمهوریت های شمال رودآمو تحقق یابد.

ازجانب دیگر، پروگرامیکه دریک چنل تلویزیونی فرانسه توسط چندنفردایرشده و (پلان آرتی) رامطرح ساخته بودند، خوش شدیم که جناب آقای رحمانی این پروگرام راثبت وباطلاع افغانها رساندند، خدمت شان قابل تقدیراست – اما بنظرمن  پروگرام (پلان آرتی) بهیچ صورت ازطرف دولتهای فرانسه، انگلیس وامریکا ترتیب وتمویل نشده، بلکه حدس من اینست که این پروگرام را آزادیخواهان بلوچ براه انداخته، چندنفررا پول داده واستخدام کرده اندتاچنین پلانی را که سرتاسربنفع بلوچستان ایدیالی آنها، ولی بضرر کشورهای مستقل وبرحال افغانستان، پاکستان وایران است در یک چنل تلویزیون فرانسه مطرح سازند. کامپین ولابیینگ آزادیخواهان بلوچ درمیدیا وحتی درگانگرس امریکا رخنه کرده و یکی دونفرسناتوران امریکایی بحمایت ازتاسیس بلوچستان مستقل سخنرانی کرده اند. ازجانب دیگر پاکستانیها  پیوسته پول وافرمصرف میکنند واینچنین پروگرامهارا توسط اشخاص فروخته شده ترتیب وپخش میکنند تا اذهان  مردم اروپا – امریکا را بمقابل افغانها وواقعیتهای منطقۀ ما مغشوش سازند. پاکستان یک لابینگ بسیارقوی درامریکا  دارد و سالانه ده ها ملیون دالر درین راه مصرف میکند، البته دوصد برابرآن منفعت بدست می آورد. لابیینگ قوی پاکستان موفق شد صدای آن دوسناتور راکه بیشتربخاطرضدیت باایران صدای تاسیس بلوچستان را بالاکرده بودند، خاموش بسازد. حکومت فاسد کرزی حتی یکبارحاضرنشد برای معرفی افغانستان یا داعیۀ پشتونستان دراروپا و    امریکا ازطریق تبلیغات تلویزیونی وجراید پروگرامی ترتیب ومصرفی را قبول کند. اما پاکستان چه از طریق "لابیینگ" در کانگرس امریکا وچه ازطریق برنامه های تلویزیونی همیشه تبلیغات زهرآلود خود را بضد افغانستان و برای حق بجانب نشان دادن خودش درهمه موارد درامریکا واروپا کرده ومیکند.

بهرحال، مقصدمن ازمطالعۀ پلانهای تجزیه طلبی فوق الذکر چیزدیگری بوده که اکنون میخواهم آنرا باهموطنان محترم درمیان بگذارم. دنیای غرب انگلیس را "خدای سیاست" تعریف کرده است. خوب بایدملتفت شویم که پاکستان ساخته و غلام و تعلیم یافتۀ انگلیس است. پاکستان مغز متفکر و "حرامزاده متفکر" منطقۀ مااست. بیاد آریدکه (بن لادن) را مدت ده سال به زیرریش امریکا مخفی نگاهداشت، و بعدازآنکه امریکا بن لادن را ازمخفیگاه حکومت پاکستان پیدا و بقتل رساند، اگر عوض پاکستان کشوردیگری میبود، مناسبات امریکا باآن کشور خراب ودشمنانه میشد، اما باوجود این خیانت پاکستان درمقابل امریکا، پاکستان امروزمهمترین ومورد اعتماد ترین کشورآسیائیست درنزدحکومت وسیاستمداران امریکا !  امریکا بالای افغانستان ورجال افغانستان اعتماد ندارد وبا افغانها روزچلانی میکند، اما بالای پاکستان ورجال پاکستان اعتماد دارد. پاکستان توانسته است درمغزهای متفکر امریکا رخنه واردکند و دربین آنها برایخود جایگاه موافق ایجاد نماید. مشاهدات من بارتباط مساعی پاکستانیها برای بهره برداری ازامریکا بنفع کشورشان باین نتیجه رسیده که پاکستانیها  وطندوستانه تر، صادقانه ترومفیدتر بوطن خود، بمقایسۀ افغانها، خدمت کرده اند. تاحال دوسیۀ هیچ سفیرپاکستان دراستخدام (سی آی ای) افشاء نشده وازدولت امریکا تنخواه نگرفته است، اما سفیراول کرزی درواشنگتن  که بعدآ وفات کرد،  یک تاجرموفق بود، درعین زمان عضوحزب جمهوری خواه ورفیق شخصی جارج بوش بود وشخص بوش اورا بحیث سفیرافغانستان درواشنگتن مقررکرد. سفیردوم کرزی، آقای طیب جواد، بقراراسنادیکه یکماه قبل ازدفتراستخبارات امریکا درروزنامۀ (دیلی بیسط) نشرشد، درمدتیکه جواد  درافغانستان بحیث مشاور اول کرزی کارمیکرد، علاو برمعاش مشروعیکه ازدولت افغانستان وامریکامیگرفت، از  سه مرجع دیگرامریکا نیزسالانه بالغ بریکصدهزاردالرمعاش میگرفت، ووظیفه ایکه باو سپرده شده بود درجریدۀ مذکورازینقرارتعریف شده که  "تکنوکرات های طرفدارغرب را درحکومت افغانستان مقررکند..."  ذهنیت قبول شده درنزدافغانها درامریکا ازینقراربوده که طیب جواد را نیر(سی آی ای) ابتدابحیث مشاورکرزی بکابل فرستاد،  ودر مرحلۀ بعدی اورا توسط کرزی بحیث سفیر افغانستان درواشنکتن مقررکرد - درمدتیکه جواد بحیث سفیرافغانستان درواشنگتن کارمیکرد، خدمت عمدۀ اوتامین منافع یک اقلیت مذهبی افغانستان که خودش به آن تعلق دارد بوده، تعداد زیاد این گروه رابکارهای حساس وپیسه سازمقررکرده ، ارآنجمله (کریم برنا) را که درمنطقۀ لاس انجلس ابتدادریک مغازۀ بوت فروشی وبعد دررشتۀ قالینفروشی کارمیکرد،  آقای جواد بحکومت افغانستان معرفی کرد- آقای کریم برنا باارائۀ دپلومهای ناچل ابتدا دروزارت داخله و بعدۀ ازسهمیۀ حزب (وحدت) بحیث سفیرافغانستان درکانادامقررشد، اما بعدازکشف جعلکاریهای او درمدت کمتر ازیکسال ازسفارت کاناد برطرف و اکنون همرای آقای جواد (هردوسفیر) درمنطقۀ ویرجینیا تجارت اشتراکی ملیونها دالری دارند. من با هیچکدام ازسفرای افغانستان روابط شخصی یا رسمی نداشته ام، ولی بحیث یک  ژور نالست ناظراعمال شان بوده وحقایق را بی پرده بیان کرده ام.

اعضای سفارتخانه های افغانستان دراکثرکشورها باساس تقسیمات حزبی و تنظیمی مقررشده، وزارتخارجه کابل درتقرروتبدل سفراء واعضای سفارتخانه ها صلاحیت ندارد. نشنیدید ونخواندید اسنادیراکه درین اواخربقلم افغانها  درپورتالها نشرشده که مقبل جان درمدت موقت سه ماه دروزارتخارجه چقدراقارب ودوستان خودرا بداخل وخارج مقررکرده است ؟!  ما سیاست خارحی نداریم واشخاص لابق و اهل کاردراکثرموارد برای تدویر درست سیاست خارجی افغانستان مقررنشده تابنفع افغانستان کارکنند. سفیرافغانستان درماسکو، عزیزکرزی،  یک شخص چاپلوس است که قرارمسموع دراکثرموارد برای خشنودساختن چوکیداران کابل کارمیکند. عوض آنکه این سفیردربارۀ تاریخ، فرهنگ یا معرفی پیداوار افغانستان  برای اتباع ومحصلین روسی مجلسی درسفارت ترتیب کند، چند روزقبل برای تجلیل از یک مامور متوفی افغان( فیل مارشال قسیم فهیم)  که هنوز سال مرگ اوهم پوره نشده، ازبودجۀ سفارت ضیافت بزرگی  برای محصلین افغان ، تاجران وافغانهای مقیم روسیه ترتیب  و چگونگی آنرا درمیدیای کابل نشرکرد، بامید آنکه اگر  داکترعبدالله برنده شود اورادرسفارت نگه دارد ! یک تصویرتاریخی این سفیررا دراخیر این مقال می بینید. اگرداکتر عبدالله درانتخابات برنده شود این نوع فجایع دروزارتخارجه بیشترخواهدشد- اگر داکتراشرف غنی برنده شود، تصفیۀ  وزارتخارجه برای او درد سرمهم، بلکه مشکل خواهد بود.

نکتۀ اخیرو خیلی مهم اینست که درامریکا موسسات بزرگ باسرمایه های قوی وپرسونل ماهرازقبیل :

Rand Corp.- Carnegie End.- Brooking Instit.- Hoover Instit.- Mitrie Corp.-Couincil on foreign Relations – Heritage Foundations, etc.   

 وجود دارند واینها را "تینک تانک" (مغزهای متفکر) مینامند واین کمپنیها درجملۀ سایرموضوعات مهم، سیاست خارجی دولت امریکا را ریسرچ ورهبری میکنند. داکترخلیلزاد دریکی ازین کمپنیها کارمیکرد وسیاست دولت جارج بوش را درموردافغانستان یک مقالۀ همان کمپنی که بقلم داکترخلیلزاد بنام (قرطاس ابیض) چاپ شد، تعیین کرده بود. من درمدت یکسال گذشته خلاصۀ تراوشات فکری چند (مغزمتفکر) را که بقسم تبصره درجرایدامریکانشرشده خوانده ام. اینها همه بنفغ پاکستان موقف گرفته وبحکومت اوباما سفارش کرده اند تامرکزثقل سیاست خود را درقبال مسایل افغانستان درپاکستان تاسیس کند. پیشنهادات اخیر(مغزهای متفکر) امریکا، حل معضلات منطقه را در ادغام افغانستان به پاکستان و قیادت سیاسی پاکستان درمنطقه می بینند. لابیینک قوی پاکستان درامریکا موفق شده چنین تفکری را در امریکا ایجادکند و اثرات این طرزتفکر درسیاست حکومت اوباما بمشاهده میرسد. اینکه پاکستان باموجودیت عساکر و پایگاه های نظامی امریکا درافغانستان مخالفت میکند یک نیزنگ سیاسی است ، چونکه درخروج کامل امریکا ازافغانستان آرزوی پاکستان برای ادغام افغانستان سهلترتحقق می یابد. پاکستان برای ناکام ساختن عملیات امریکا درافغانستان رول عمده بازی کرده و امریکااینراهم میداند. پاکستان طرفداررویکارآمدن داکترعبدالله بحیث رئیس جمهوراست ، وازمحقق قبلا تعهدگرفته که حکومت عبدالله خط دیورند رابرسمیت میشناسد. برسمیت شناختن خط دیورند قدم اول است برای ادغام افغانستان بپاکستان که امریکا نیزطرفدارآنست.  امریکا میخواهد پاکستان رامرکز ستراتیژی نظامی و سیاسی خود درمنطقه قرابدهد، چونکه این تغییرموقف برایش بمصرف کمتر وهم بدون خطر، یعنی بدون تلفات جانی، تمام میشود.

مغزهای متفکرامریکا باین نظراندکه ادغام افغانستان بپاکستان( خواه بنام فدراسیون باشد یا طوردیگر) همه معضلات این منطقه ازقبیل قیامهای طالبان افغان وپاکستان، مشکل وزیرستان ، حقانی ، حملات انتحاری وغیره را حل وفصل میکند و زمینۀ استخدام ملیونها نفررا باسرمایه گذاریهای جدید امریکا بمیان می آورد. دلیل عمده ایکه امریکا به اردوی افغانستان اسلحۀ دفاعی نمیدهد چیزدیگری نیست جزاینکه افغانستان قدرت دفاع درمقابل پاکستان رانداشته باشد. و دلیل اینکه جنرالان امریکا درافغانستان پرتاب هزاران راکت برکنرونورستان  و تخطی طیارات پاکستان رابرقلمروافغانستان بی اهمیت میشمارند، بلکه نادیده میگیرند، اینست که آنها ازپیشنادات مغزهای متفکر وهدف نهایی سیاست امریکا درمنطقه خبردارند. ناگفته نماندکه نظرات یکتعدادجنرالهای امریکا نیز درپیشنهادات مغزهای متفکر شامل است .قسمت اعظم عراده جات و سامان آلات نظامی و آهنباب که بقیمت شش بلیون دالردرکابل انبارشده، شماخواهید دید که بزیرنام فروش بپاکستان تعلق خواهدگرفت،  درحالیکه امریکا حاضرنشده مصارف پاکسازی اراضیی را بدولت افغانستان بپردازد که موجودیت اسلحه ها ومایعات خطرناک ازلحاظ حفظ الصحه محیطی، برای یک منطقۀ وسیع خطرات حیاتی ایجادکرده وتاکنون چندنفرافغان درتماس با این زهریات تلف شده اند.     

هرکاندیدی که درانتخابات موفق شود، اگر آرزوداشته باشد تجاوزات پاکستان رابقدرت ارادۀ ملت افغانستان خنثی سازد، من یک رویدادگذشته رادرینجا یاد آورمیشوم : درسالهای اول دورۀ صدارت محمد داودخان (1954 یا 1955   میلادی) که پاکستان به ارتباط داعیۀ پشتونستان ، راه ترانزیت رابسته بود ویک طیارۀ پاکستان (مغولگی) را در  ولایت جنوبی بمباردمان کرد، دولت افغانستان حالت اضطرار و(سفربری) رااعلان کرد. درآنوقت اردوی افغانستان متشکل از پنجاه هزارنفربود که درشش فرقه درولایات کابل، قتدهار، هرات، جنوبی ، مشرقی ومزار شریف متمرکز شده بود.کارتوسها وجبه خانه افغانستان کهنه وفرسوده بودکه بقراراحصائیه آنوقت درصورت وقوع جنگ بهرعسکر کمترازبیست کارتوس میرسید. اما درآنوقت درافغانستان "ملت" وجود داشت. بمجرد اعلان سفربری آنقدرمردم از ولایات واطراف کابل بمرکزکابل رسید که همه مساجد وسرایها پرشد، حتی مردم دردکانها ودربین لاریها درسرایها خوابیدند. حکومت انتقال افراد را از ولایات ممنوع قرارداد چونکه حدود یک ملیون نفردرکابل جمع شده بود و در آنوقت گنجایش بیشتردرکابل وجودنداشت. مردم کابل ازخانه های خودشبانه بمسافرین نان وخوراکه میبردند. دکان دار  ها حاضرشدندیکمقدار موادخوراکه ومیوه جات خودرامجانی بمسافرین عرضه کنند. درولایات هرقدرمردم که اسلحه داشتند، خصوصا پشتونهای منطقۀ سرحد قیام کردند ودرسرحدات تک وتک شروع شده بود. پاکستان دربرابرحکومت ضعیف افغانستان،  اما درحقیقت درمقابل قیام ملت افغان وارخطاشد ، اول حکومت ایران رامیانجی قرارداد، سپس حکومت سعودی رامیانجی روان کرد ودراخیرهیات موتمراسلامی با ولیعهد عربستاین سعودی بکابل آمد،  حکومت پاکسان حاضربمعذرت وتادیه غرامات شد. دولت افغانستان درمقابل  تقاضای مسالمت آمیزموتمراسلامی،  معذرت پاکستان راپذیرفت اما غرامات را نگرفت ، راه ترانزیت بازشد ووضع بحال نورمال درآمد. درمدت سفربری نام  نویسی برای اشتراک دراردو درمیدان بزرک باغ عمومی صورت میگرفت که درعقب مقبرۀ تیمورشاه وجودداشت، منصبدارها درعقب یک میزکوچک ایستاده ازداوطلبان استقبال میکردند. دریک صف مراجعین تصادفا سه نفرپس درپس باهم ایستاده عکس گرفتیم ، چندنفرعکاس برای عکسبرداری درمیدان آمده بودند: نفراول مرحوم داکتر محمد عمروردک که همانسال ازفاکولته فارغ شده بود؛ نفردوم هاشمیان ونفرسوم مرحوم رحمت ربی پژواک که درهمانسال بحیت استادفاکولتۀ حقوق مقررشده بود. درهرصف پنجاه تا شصت نفربنوبت نامنویسی میکردند.

بلی، درآنوقت درافغانستان "ملت" وجود داشت، ولی اتحادشوروی درمدت اشغال خود ازیکطرف و امریکا و پاکستان در 13 سال گذشته ازجانب دیگر، سعی ورزیدند ملت رادرافغانستان ازهم بپاشند. حالا باردیگر مرحلۀ امتحان فرا رسیده که بمنظور مقابله با تجاوزات پاکستان باید توسط  اولین حکومت  انتخابی (سفربری) صورت بگیرد. افغانها ازبمب اتوم پاکستان نمیترسند وپاکستان نمیتواند بمب اتوم خودرا درافغانستان استعمال کند. نا آرامی و آشوب در دو جناح پاکستان بحدی رسیده که یک اعلان سفربری درافغانستان آنرا ثمربخش میسازد. و انشا الله درافغانستان هم روحیۀ تشکل یک ملت واحد بمقابل تجاوزات پاکستان دوباره زنده میشود. و من الله التوفیق     

یک تصویر وچند بیت علامه اقبال بقسم تحفه تقدیم هموطنان میشود :

تو ای شاهین، نشیمن درچمن کردی ، ازآن ترسم   

        هـوای او بـبـال تو دهـد پـرواز کـوتـاهـی        

          

   غـبـاری گشته ای، آسـوده نـتـوان  زیستـن ایـنـجا   

         به باد صبحدم درپیچ، منشین برسر راهی      

      

        ز جـوی کهـکـشان بـگـذر،  ز نـیـل آسمان بـگـذر    

       زمنزل دل بمیرد، گرچه باشد منزل ماهی         

          

اگـر زان بـرق بـی پـروا،  درون او تـهـی گــردد      

      بـچـشمـم کوه سـینا می نیرزد، با پـرکاهی

 

خدمتگارافغانستان – سیدخلیل الله هاشمیان

Kommentare

Diskussion geschlossen
 • Mir Enayatullah Ashufta (Montag, 23. Juni 2014 12:35)

  نشریه وزین نوای صلح که از سالهای85 به فعالیت سیاسی آغاز کرده است و فعلا در شبکه‌های اجتماعی به نام امید وحدت نقش وطن دوستانه ای خود را در حدامکان، انجام می دهد، در ارتباط به اصطلاح تجربه کشور که سر
  دراز دارد و پلان های شوم ان در دولت های دست نشانده گذشته ریشه دارد، مطالب دقیق را در ارتباط،، از سه سال قبل به این سو نشر نموده است این بستگی به خرد و وطن دوستی سیاسیون ما دارد که چگونه عمل می
  نمایند.
  آنچه در این مختصر به عرض می رسانم ، این که ، فردا استعمار را ملامت نه سازیم! زیرا ماهستیم که وسیله اجرا قرار می گیریم ، آنهم به نام دیموکراسی و دفاع کاذبانه ای حقوق اقلایت ها !!??
  از ماست که بر ماست
  به امید حاکمیت عقل بر احساسات
  میر عنایت الله آشفته

 • الحاج استاذ بیانزی (Sonntag, 30. August 2015 03:55)

  بلی من با تایید نظریات اشفته صاحب اضافه می کنم ،در پشتو یک متل است ( ونه وایی تبر می پری کولی نه شی که یی لاستی زما څخه نه وی ) ایزمی های ملحد و اخوانی های فاسد و فروخته هستند و بلخصوص ایزمی های
  پشتون در کنار انها قرار دارد که نه تنها پلان های تجزیه کشور ما وشما را در دست دارند بلکه در تعمیل ان پلان ها عملی سرمایه ګذاری کرده و امروز در معرض اجرا قرار میګرند ایزمی های فارسی زبان در مقابل محوه
  کردن مجاهدین قوم پشتون متفق هستند در مقابل مجاهدین قوم پشتون دست و پنجه را نرم کرده ولی ما ایزمیهای اماتور نیکټای دار پشتون با مجاهدین پشتون ( از بسیکه ملحد و ایزمی نیستند ) جاسوس این و ان می نامند
  تشکر