کاندید اکادمیسین سیستانی

یک " مســتـبد با کـفایـت "

بهتر ازهزار مستبد بیکفایت!

(بخش هفتم نقد بر کتاب فرهنگ)

شاید تنها موردی که فرهنگ دربارۀ امیر عبدالرحمن خان درست وبجا سخن رانده است، همین باشد که او را «مستبد باکفایت» خوانده است و صاحب همان خصایل وکرکتری دانسته که پطرکبیر امپراتور روسیه در قرن 18داشته است. سپس فرهنگ می افزاید که امیرعبدالرحمن خان « میخواست هر مانعی را خواه واقعی می بود، خواه وهمی و تصوری، با خون و آتش و آهن از میان بردارد.
متن کامل را در اینجا بخوانید: