12.12.2016 (22.09.1395)

داکترسیدخلیل الله هاشمیان

گلچین قلم

درگلستان افغان –جرمن آنلاین که با کلکان ظریف استاد صالحه واصل آبیاری میشود، گلهای متنوع روئیده که ازعطرآنها مشام تازه میشود. من درین گلستان سیری داشتم وگل چیدم که رایحۀ آنرا بشما عرضه میدارم:

از "هم جهانی" استاد مسعود فارانی:

" کوکنارها مزارع گندم رااشغال کرده اند،  وگندمزارها تصویر رویای افسانویست... زندگی زیردیوار ناامیدی بشهادت میرسد مقام شهادت را به جانیان    وعنوان قهرمان ملی را به قاتلین ملت تفویض میکنند.   یوسق عاشق را درچاه می اندازند   ودزد سفاک با دهل وسـُرنا تجلیل میگردد...

 فلسطینی میمیرد، ولی فلسطین پایا زخمیست  اما ! بالاخره کهن ترین دروغ زمانه افشاء میشود که برعکس، اسرائیل جالوت وفلسطین داود است ! "

این شعرگونه راکه عالم معانی درآن گنجیده است بخوانید .

-----------------------------------------------------------

از "قهرمان ملی یا جنگسالار پرآوازه" بقلم استاداعظم سیستانی، اطلاعات واسناد نوبدسترس ملت افغان قرارگرفته، قراذیل:

" درپورتال افغان – جرمن ویدیویی ازرادیو صدای امریکابنشرسپرده شده توضیح میدهدکه درحدود500 قوماندان جهادی افغان از(سی.آی.ای.-سازمان مرکزی امریکا)پول دریافت میکرده اندکه بمنظورسقوط دولت داکترنجیب الله جادۀ سروبی رامین گذاری نمایند وهنگام عبورکاروانهای نظامی دولت کابل بطرف جلال آباد، پلهاوجاده هارامنفجرکنند،ازجمله به احمدشاه مسعودماهانه دوصدهزاردالر پرداخت میشده است، ومسعودسعی میکرده است سازمان چاسوسی پاکستان یعنی (آی.اس.آی)ازاین پول گرفتن مطلع نگردد، معنی این سخن اینست که مسعود از(آی.اس.آی.) نیزپول میگرفته است...

هیچکس نمیتواندمنکراین حقیقت باشدکه:گلبدین حکمتیار،ربانی واحمدشاه مسعودازنخستین دست پروردگان شبکۀ جاسوسی نظامی پاکستان(آی.اس.آی.) بوده اند.اعترافات وافشاگریهای روسای استخبارات نظامی پاکستان،نصرالله بابروجنرال حمیدگل، رانبایددرحق این عناصرویرانگروخاین بوطن فراموش کرد...

آقای کاظم پوپل درفیسبوک خوددربارۀاحمدشاه مسعود جنین تبصره نموده است: "احمدشاه مسعودقاتل بیش از 70 هزارهمشهریان کابلم، ویران کنندۀ شهرکابل، عامل بربادی افغانستان، تاراج کنندۀ دارایی های دولتی و شخصی مردم کابل، منحل کنندۀ قوای دفاعی وطنم، یک لکۀ ننگ درتاریخ وطنم، بالاخره قهرمان عامل تباهی وبی اتفاقی وخونریزی وطنم که تا امروزادامه دارد...

مقالات داکترمیرعبدالرحیم عزیزدربارۀخیانتها وتباهکاریهای احمدشاه مسعود،ازقبیل "قوماندان سابق شوروی ازپیمان مخفی مسعودپرده بر  میدارد"– "مروری برکتاب الاشه شکن"بقلم گری برنتسمن،عضو(سی.آی.ای.)- "افغانی که نمیخواهدبجنگد"بقلم ژورنالست معروف بروس ریجاردسن و   غیره- بقراراین اسناداحمدشاه مسعوددرعین اینکه خودرامجاهدمیخواند، هم ازشوروی وهم ازچندین سرویس استخباراتی دیگربرای دریافت پول کارمیکرده است."

----------------------------------------------------------------

ازقلم آقای ستار :"کچه را روی نده که برشانه هایت سوار میشود!"

"احمدشاه مسعود، کسیکه قهرمان ملی واقعی پنجشیر احمدجان که جبهۀ واقعی مقاومت رامتکی بخداومردم، بمیان آورد،احمدشاه مسعودبافریب و نیرنگ اورابقتل رسانید. دراصل پهلوان احمدجان هم شهیدواقعی است وهم یکی از قهرمانان ملی افغانستان محسوب شده میتواند.

احمدولی مسعودمیداندکه آنهابوسیلۀچه دستگاههای مخوف ساخته شده اند وبرای تداوم خیانتهای خودویاران خودپلانهایی علیه کشوربه نفع بیگانه گان دارند...درقدیم هاگفته بودندکه""کچه راروی نده که برشانه هایت سوارمیشود""، این سخن حاصل سالهاتجربۀعملی درجامعه بوده که اکنون بازبقوتش پیام خودرابه مردم میرساند..."

-------------------------------------------------------

از قلم داکتر صاحب جلال درکلکین نظریابی :

"نمیدانم آقای مجیدمنگل درتقبیح مراکزوکمیته های خمینی، مدرسه هاو دانشگاههای مختلف وفراوانی که توسط آخوندان صفوی درنقاط مختلف کشور وحتی درپایتخت کشورخلاف تناسب نفوس، خلاف ضرورت ومزاج اکثریت کشور، ساخته اند، هم چیزی نوشته اند؟؟؟...آیا مقاله هادرموردتهاجم فرهنگی بیگانه، خصوصا همسایۀ غربی ما(ایران)رامطالعه نموده اند یانه؟ ... اگرمامانع تنویروعمران جامعۀ خودنـشویم، انشاالله مشکلات مابمراتب کمتر ازآن خواهدبودکه فعلا به آن مبتلا هستیم. توکل علی الله."

جناب آقای مجیدمنگل درمقالۀ مفصلی ازتاسیس پوهنتون اسلامی درننگرهار بجیث یک خطرهوشدارداده وآنرابرای افغانستان مضرشناخته اند. هاشمیان بحیث طالب العلم درزمینه بعرض میرساندکه اگرازتاسیس پوهنتون اسلامی بسرمایۀ عربستان میترسیم، بایدازدین مبین اسلام هم بترسیم!؟ درصورتی که دین عربهاراقبول کردیم، چطورمیتوان پوهنتون شانرا قبول نکنیم !؟ درین پوهنتون درجملۀعلوم متداول این عصر،تاریخ اسلام وفقه های مختلف تدریس خواهدشدواولادافغان،خصوصانفوس مشرق کشورکه عمدتاپیرومذهب حنفی  میباشند،"وهابی" نخواهندشد!برای کشوریکه هنوزهم70 فیصد بیسواد دارد، هرپوهنتونی که درآنجاتاسیس میشود، یک دریچۀرحمت است. باعرض حرمت. هاشمیان

---------------------------------------------------------

جناب قاسم قاسمی درکلکین نظریابی مطالبی منتشرساخته اندکه خلاصۀ آن اینست:

"خلیل الله خلیلی که بزورقلم توانست از دزدواوباشی بنام بچۀسقو عیاری بسازد نفاق کنونی راسازمان بخشدودرخدمت سقوپرستان درپشاور،خانوادۀ    شاهی را که خودش در قطارریزه خواران شاهی بود، بانوک قلم خودچنان آبروریزی کندکه برای این خانواده هیچ آبرونماند،وگوبابرای ولینعمت خودظاهرشاه،نمک حرامی نماید، کاش زنده میبودتابچشم سرمیدیدکه چگونه سقوی پرستان ازخودبیخودشده اند ودرمدح وثنای این نمگ حرام خلیلی می پردازند..."

وقتی نوشتۀمحترم قاسمی راخواندم، بیادم آمدازمدحیۀاستادخلیلی بحضور اعلحضرت محمدظاهرشاه که ازآن پادشاه از طرف خانم خود تقاضای اعطای یک خانۀ نشمین راکرده،خودرا"خاک و"لطف واحسان"پادشاه را"نورخورشید"  خود را"شرمسار" وداعی "عفوشهریار" دانسته است. این مدحیه ازدیوان خلیلی اقتباس شده است:

شاید از لطـف شـۀ نـامـدار+++ خسروعـادل، مـَلِـک کـامـگار

گـوهــر د ر ج صـدف نـادری+++ اخـتـر بـرج شــرف ســروری

شاه بلنداخـتـر جـمشید فـر+++ حامی دیـن، وارث مُـلـک پدر

در شـب دیجـور چـراغم دهـد+++ زین غم و تشویش فراغـم دهد

پرتو خورشید چوافـتـد بخاک+++ کم نشود نـور ز خورشید پاک

جرعه یی ازلطف گراحسان کند+++ بحرازآن جرعه چه نقصان کند

برخـوردازبـحـر عطایت هزار+++ زانهمه "محچوبه"یکی راشمار

مملکت ازعـدل تومعـمـورباد+++ چشم بـدازدولـت تـو دورباد

افـسراقـبـال مـدامـت بسـر+++ حـکـم تو جاری چو قضاو قدر

برسر گستاخی این شـرمـسـار+++ بلکه خـط عـفـو کشد شهریار

-------------------------------------------------------------

درجای دیگری خواندم که احمدولی مسعودازمقام سلطنت شورای نظاردر بیانیه ای درکابل چنین گفت: " نظام سیاسی موجود،مادرهمه مشکلات افغانستان است، تااین نظام فساد پرورتغییرنکند، هیچ مسگل کشور راه حل نخواهد داشت...اگرهمین امروزامریکا پشت سراین نظام نباشد، روز دیگر سقوط خواهدکرد...پول خارجی نقطۀضعف این نظام است وبیشترین رهبران وابسته بخارج اند."

صرفنظرازینکه درنظام سیاسی موجود،سلطنت شورای نظارمادرکلان این نظام فسا داست، وصرف نظرازینگه امریکاسلطنت شورای نظارراتاسیس کرد و از خیرات ملیاردهادالررشوت امریکا این سلطنت بحیث مادرهمه فساد درکابل   قدرت نمایی میکند، وهم صرفنظرازینکه اراکین سلطنت شورای نظار، در حالیکه هرکدام ملیاردرشده است، مانندگوساله های چندمادره بچند جا، بشمول تهران وماسکو،وابسته میباشند، اصل واساس مطلب احمدولی مسعود، که دراروپا بلقب "سفیرلاجورد" مشهور میباشد،اینست که اگر"این نظام سقوط کند"، سلطنت شورای نظار بحیث حاکم و دیکتاتور مطلق العنان  افغانستان عرض اندام خواهدکرد و شاید پایتخت سلطنت را هم به درۀ ولسوالی پنجشیرانتقال خواهندداد!!!

احمدولی مسعودو همه اراکین سلطنت مرکزفساد شورای نظار بایدکاملا مطمئن باشند که حالا که حدود 30هزارتفنگداردرکابل وهمانقدردیگرهم درپنجشیر ودوبرابردیگر هم درکوهدامن دارند، واگرمانندتصاویراحمد شاه مسعودوبچۀ سقو، دودرجن عکس دیگر راهم درجاده هاو دیوارهاقطار کنند، مردم افغانستان کسی ازین گروه رابه سلطنت وزعامت افغانستان نخواهد پذیرفت !!! هاشمیان مرده وملت افغان زنده، این ادعارا به اوراق تاریخ می سپارم !!!

 

 

ازقلم دانشمند محترم افغان جناب داکترنوراحمدخالدی خواندم که:

:آقای غلامعلی حدادعادل رئیس فرهنگستان زبان وادبیات فارسی دولت ایران گفته است که این فرهنگستان حاضراست به دولت افغانستان در زمینۀ تقویت ذخیرۀ واژه های(1) فارسی دراین کشورکمک کند...بقول بی بی سی آقای حدادعادل که درنخستین هم آیش(2)گفتگوی فرهنگی ایران وافغانستان درتهارن صحبت میکرد؛ گفت:"فرهنگستان زبان وادبیات فارسی درایران درطول فعالیت خودتوانسته است بیش از55 هزار معادل فارسی را برای لغات خارجی پیداکند وماآماده ایم این واژه هارادراختیار دولت افغانستان قراردهیم تاآموزش زبان فارسی درمدارس این کشور راحت تر شود."

بعقیدۀداکترصاحب نورمحمدخالدی، علاوه برانکه کلمات ساختگی ایران برای آموزش زبان دری مفید وضروری نمیباشند،ایشان سفارشات خوبی هم دزمینه دارندکه میگویند:"دردنیای امروزکه ازنظرارتباطات وتبادل معلومات روزبروز کوچکتر شده میرود،آیا بهترنیست که پدیده های صنعنی  وتکنالوژی راکه درسایرکشورها اختراع شده ورواج یافته، بجای نامهای اصلی بین المللی آنهایادکنیم؟ آیابه نفع جوانان وجامعۀ دری زبان افغانستان است که با استفاده ازکلمات ساخته شده فرهنگستان زبان وادبیات فارسی ایران،درعوض کمپیوتر(رایانه)، درعوض انترنت(تارنما)، بعوض فیسیوک(رخنما)، بعوض راکت( موشک) بگویند؟؟؟..." داکتر صاحب خالدی میفرمایندکه:"برعلاوه، ایرانیهادرصددحذف کلمات عربی اززبان فارسی هم استند..." داکترخالدی تاریخچۀ خصومت ایرانیها رابا عربها وزبان عربی نیزتوضیح کرده است. درجای دیگر داکترصاحب خالدی درمقالۀ خودچه خوب گفته که:" اسم فرزند "فارسی" میخواهداسم پدر "دری" را تحت شعاع قراردهد!" وهاشمیان درینجا به ارتباط بلندپروازیهای طفلانۀ فرهنگستان ایران میگویدکه "تفوبرتو ای بربرستان تفو!"

(1)ازترکیب(واژه)بدم میآید،ولی دربالاآنرابحیث نقل قول آورده ام. این ترکیب راهموفرهنگستان ایران بعوض (کلمه) رایج ساخته، درحالیکه مااز 1400 سال باترکیب عربی(کلمه)آشناو مونس میباشیم.آیاماازترکیب ایرانی  بی معنی وبیخاصیت واژه(تواژه–متواژه-واژات-تواژات )ساخته میتوانیم؟  اماازترکیب عربی کلمه(کلمات- تکلم- متکلم- کلام- مکالمه) ساخته می توانیم واین خصلت اشتقاق و"توسعۀ" زبان عربی به وسعت تفکر وزبان مامفید بوده است.

(2) ترکیب(هم آیش)هم ازاختراعات فرهنگستان ایران است که بعوض کلمات (مجلس،جلسه،صحبت)عربی وترکیبات زبان دری ازقبیل(گردهم آیی– نشست) رایج ساخته اند.درین فرهنگستان اشخاص بیفرهنگ کارمیکنند که بااصول ساختمانی دستورزبان دری بلد نمیباشند، زیراترکیب(هم آیش)متشکل از دوجزءاست، جزءاول آن(هم) یک کلمۀزبان دری است، ما جزء دوم آن(آیش)، یک ترکیب بی معنی است. درین ترکیب (آی) یک کلمۀ بامعنی وصیغۀ امر فعل(آمدن)است، اما (اش) که یک پسوند معروف زبان دری-فارسی است باصیغۀامر(آی)هرگز یک ترکیب بامعنی شده نمیتواند.اگراقای غلام علی حدادعادل باخصلت دستورزبای دری آشناباشد،بایدبه پس لَغَتی های شاملین  فرهنگستان خود متوجه شود!

بهرحال،ازین بی معنی گریهای فرهنگستان ایران که بگذریم،بنظرمن 55 هزارترکیب نوشان بادستورزبان دری-فارسی مطابقت نخواهدداشت وآنها میخواهند تره رابعوض سیب زمینی(شتابری) بمابفروشند، که اگراینچنین نیست، بفرماینداین ذخیرۀبوسیده راازخورجین فرهنگستان برون کشند تا ببینیم ونقدکنیم.

اماافغانهابایدمتوجه شوندکه دربیانات آقای غلام علی حدادعادل یک بی عدالتی نیزوجودارد، او میگوید:

"ماآماده ایم این واژه هارادراختیاردولت افغانستان قراردهیم تا آموزش زبان فارسی درمدارس این کشور راحت تر شود." افغانهای نوکر نوکرایران وتلویزیون طلوع ازشنیدن این بیانیه برقص می آیند، زیرا آنهاتبلیغات ایرانگرایی خودرابسنده ندانسته، سعی دارندومیخواهند کتابهای استعماری وترکیبات نامتجانس لغوی ایران درمدارس افغانستان تدریس شوند- اما بیعدالتی آقای حدادعادل دراستعمال ترکیب "راحت تر" اوست –اواین ترکیب رابقسم طعنه وطنزبیان کرده که گویا "آموزش زبان فارسی درمدارس افغانستان "ناراحت" است" وفرهنگستان ایران میخواهد آنرا "راحـت تـر" بسازد!!!

اکنون وظیفۀ شمااولادخاک پاک افغانستان وشما دری زبانهای افغانستان درداخل وخارج افغانستان .ست که به حدادبیعدلت بفهمانید که مدارس افغانستان درکمال راحت قراردارند وبه ذخیرۀبوسیدۀ خورجین ساخت فرهنگستان ایران ضرورت ندارند.

چندی قبل ازسرچوک کابل شنیدم که آمرین رسمی ایران درکابل  به جیره خواران خوددرتلویزیونها مقداری ازترکیبات نو خورجین فرهنگستان را برای تطبیق داده بودند، یکعده ازین "طارطق" توسط نطاقۀ ایرانی تلویزیون طلوع وازجملۀنطاقان مرانه توسط آقای(مَلِک)بطورداوطلب قرائت میشد، اماقرارمسموع آقای(فرهمند)حساسیت نشان داده وگفته بودکه حاضرنیست زبان ملی ومادری خودراتغییردهد. درواقع بهترین نطاق زبان دری تلویزیون طلوع آقای(فرهمند)است، ودرحالیکه اورانمی شناسم این موقف افغانی اوراستایش میکنم. درتلویزیون آریاناهمه نطاقان دری زبان، مردوزن بزبان عادی دری صحبت وقرائت میکنند، برنامۀ(بوه ماه) را که آن خانم خوشگل وخوش صداو واردبرموزادب دری، خوش داردجاشنی ایرانی بدهد، میگویند "دلم بایسکلم!"- خداکنددری زبانها ازشهامت افغانی خود بمقابل تجاوزات وتهاجمات ایران ایستادگی نشان دهندو نگذارندکه زبان مقبول مادری شان آنقدر بدرنگ وخیله ونازیبا شودکه حتی از(بوی ماه)خوش شان نیاید. به آرزوی شگوفانی بیشتر مادرزبان دری درافغانستان عزیز.

-------------------------------------------------

و دراخیر غزلی ازهنرمند وشاعرنامداروطن، جناب استادمحمدیوسف کهزاد،بقسم یک چاشنی قند خشتی، درین گلچین می افزایم:

مااز ازل، بطالع خودبدستاره ایم++ یک خودپرست، ملت صدپاره پاره ایم

ازما شراب وحدت ومستی دگر مخواه++ ازبس که ما،بطینت خودبدگذاره ایم

پائین نیامدیم، زکـوۀغـرورخود  ++ ماراکسی نگفت، که آخرچه کاره ایم

نی یار،یارماست،نه دشمن رقیب ما++ماخود،بجان خرمن خود،یک شراره ایم

ازتخم کینه،ما ثمرخون گرفته ایم++"پشتون"و"تاجکیم"،اگرهم هزاره ایم

درجادۀ نفاق، به ما کس نمی رسد ++دنیا پیاده میرود، و ما سواره ایم

ازما شریف تر نبود درجهان، ولی ++در وقت چـور، منتظر یک اشـاره ایم

یک مشت خاک گشت وطن،از کمال ما ++برافتخار کـردۀ خود، درنـظاره ایم

غیرت همین بس است،که درقلب آسیا++یک تک درخت خشک، بیک دشت خاره ایم

 

پاینده باد افغانستان، سرفراز باد ملت عدالت پسند افغانستان

خدمتگارافغانستان – سیدخلیل الله هاشمیان –  9 سامبر 2016

ستاسي کمینټ به د پاڼی د مدیریت تر کتني وروسته خپور شي .

Your comment will be published after review by Directorate

Kommentare

Es sind noch keine Einträge vorhanden.
Bitte geben Sie den Code ein
* Pflichtfelder