27.01.2017 (08.11.1395)

داکتر سیدخلیل الله هاشمیان

چراکتاب داکتر زیرکیار سانسور شد ؟

پروفیسرداکتر زیرکیار سابق استاد پوهنحی حقوق ویکتن ازاعضای تحریک زیرزمینی استادان پوهنتون کابل که درسالهای 1978-80 درتحت زعامت پوهاند داکترعثمان روستار تره کی بمقابل کودتای کمونستی واشغال شوروی مبارزه میکرد ودرتحت شرایط همان استبداد مجبور بفرارازخاک وطن شد، درمدت مهاجرت دراروپا وامریکا آثارز یادی بخاطرزنده نگهداشتن جهاد وقیام مردم افغانستان بمقابل اشغال شوروی نوشته است. کتاب اخیر او در 800 صفحه تحت عنوان ""دناپوهی تیاری اودپرمختگ دیوی دافغانی کلتور په چوکات کی – دامیرعبدالرحمن خان نه ترداکتر غنی احمدزی 1800-2016 پوری""(تاریکی جهالت وچراغ پیشرفت درچوکات کلتور افغانی- ازعهد امیرعبدالرحمن تا داکتراشرف غنی  1800-2016)، بزبان پشتودرامریکا نوشته شده ودرکابل چاپ شده بود. این کتاب را کدام مقام حکومت کابل (مربوط به ریاست اجرائیه وشورای نظار) بکدام موسسه ای برای نقد وارزیابی ارسال کرده ویکتن از نقادان آن موسسه که تنها 54 صفحۀ اول آن کتاب رامرورکرده بود، یادداشت ذیل را بداکتر زیرکیار درامریکا ایمیل کرده است:

             "تاکنون فقط 54 صفحۀ کتاب شماراخوانده ام ومشاهدات من  ازینقراراست:

(1) کتاب شما ازاندیشۀ خودغرضی وانتقادات شخصی مبراء است . (2) کتاب شما به تمام وقایع تاریخی اشاره کرده که خواننده را به تفکر واستدلال مجبور میسازد. (3) درین کتاب  تمام آن نوع اخبارو سخنان ناگفتنی درج شده که بسیاری نویسندگان دیگربنابرملحوظاتی از گفتن آن منصرف شده اند. (4) بحیث یک شاگرد رشتۀ تحقیق ونقد، برای باراول می بینم که بالای وقایع بسیار مهم کاروتحقیق شده، که اگر بالای این قلم پوشش گذاشته شود، دیری نخواهدگذشت که باب نوی به تاریخ ما افتتاح خواهد شد.(5) این کتاب آن نوع مسایل سیاسی را هم همراه با تاریخ مطالعه کرده که مورد ضرورت مردم بوده ومی باشد. (6) این کتاب برای محققین آینده یک سند بنیادی میباشد که محصلین جوان ما، بعوض افراد واشخاص دیگر، بالای اینچنین موضوعات مهم تحقیق نمایند.

              من تمام این کتاب را نخوانده ام، تنها 54 صفحۀ آنرا خوانده ام واکنون هم آنرا میخوانم، اما بیک نظر فوری  عناوین آنرا مرورکردم، ومیخواهم ازجناب شما بخاطرانجام اینچنین یک تحقیق مهم تشکرکنم.""

ایمیل فوق را یکتن ازدانشمندان  موسسۀ تحقیق وارزیابی درکابل بداکتر زیرکیار فرستاده  که بیانگر اهمیت و مفیدیت این کتاب میباشد- اما متعاقب آن خبر سانسور کتاب مذکور از کابل شنیده شد.

در دورۀ دونیم سال زعامت داکتراشرف غنی فجایع زیاد، ازدزدی واختلاس گرفته تا تجاوزبرزنان واختطاف پسران ودختران وقتل بیگناهان، بشمول سایر بی عدالتی ها درافغانستان واقع شده، اماداکتر اشرف غنی در یک مورد که حقوق بشر وآزادی بیان ومطبوعات است، کریدت خوب ونام نیک کمایی کرده است. این اولین صدای ناهنجار وخفه کنندۀ سانسور یک اترتحقیقی بزبان پشتو است که دردورۀ زعامت داکتراشرف غنی شنیده میشود- اینکه دربعضی حلقه های حکومت وحدت ملی  حساسیت بمقابل زبان پشتو وجود دارد، واینکه بعضی چوکیداران وقدرتمندان دارای اسلحه وثروت نمیخواهند حقایق مربوط به اعمال زشت گذشتگان خودرا بخوانند وبشنوند، بهمگان معلوم است. آما آیا اصل حرمت به آزادی بیان راکه بقیمت خون ملیونها افغان بدست آمده، میتوان قربان تمایلات این وآن کرد ؟؟؟

یک موسسۀ امریکایی که از سانسور این کتاب خبر شده، ازمن تقاضا نموده تا پیرامون متن و عناوین بخش های این کتاب راپوری به دسترس شان قراردهم. برایشان گفتم که نسخه های این کتاب تا هنوز به امریکا نرسیده ونزدمولف کتاب هم وجودندارد، واگر یک نسخۀ این کتاب را بمن برسانند، راپورتاژی در آنباره تهیه خواهم کرد.  دولت ومردم امریکا که آزادی بیان درافغانستان رانتیجۀ ملیاردها دالرمصرف  پول و زحمات و مساعی خود میدانند، آغاز این فاجعه را دردولت ناکام داکتر اشرف غنی تحمل نخواهند کرد. من داکتر اشرف غنی را ندیده ام وازنزدیک نمی شناسم، اما پدرمرحومش دوست خاندانی ما بود وشبها بااو درمجالس گذشتانده بودم، اکه اگر او زنده میبود وخبرسانسوریک کتاب را دردورۀ زعامت پسرخود می شنید، یقین دارم نرمک گوش داکتراشرف غنی را سخت تاب میداد.

نا گفتنی ها دربارۀ واقعات و رجال دوقرن گذشته درافغانستان، واعمال نیک وزشت آنها،   دیریازود برآمدنی و نوشته شدنی است واگر درکابل سانسور شود، دربیرون ازکابل بشکل شدید تر وزشت ترچاپ خواهدشد- چه بهترکه زعامت  اشرف غنی اقلا درهمین یک موردکریدت خوب خودراحفظ کند. با عرض احترام

سیدخلیل الله هاشمیان – 27 جنوری 2017 – کلفورنیا

 

ستاسي کمینټ به د پاڼی د مدیریت تر کتني وروسته خپور شي .

Your comment will be published after review by Directorate

Kommentare

Es sind noch keine Einträge vorhanden.
Bitte geben Sie den Code ein
* Pflichtfelder