10.07.2017 (19.04.1396)
پیشگویی نجیب وارو
عبدالرووف لیوال

درماه اسد1393مضمونی رادر ارتباط حکومت وحدت ملی که هنوز بکارآغاز ننموده بود، برشته ی تحریردرآورده بودم که توسط سایت های محترم انترنیتی جاویدان ، ټول افغان ، روهی ، تاند وغیره اقبال نشریافت ، منجمله سایت جاویدان درارتباط این مضمون نظریات منفی وتمسخرآمیزی جمع آوری نموده بود ، کنون این مضمون را به قضاوت هم وطنانم ، میگذارم تادرموردپیشبینی ام که 80٪ازآب درست برآمد ، قضاوت نمایند ، بعدازملاحظه ی شما دوستان درپی مضمون سابقه درمورد 20٪ دیگرآن نیز مختصری خدمت تان عرض میدارم .             مضمون سابقه  تاریخ 19ماه اسد1393:

{ حکومت وحدت ملی ویا حکومت 18اختاپوت خونخور

 ازرفت وآمدجان کیری ودیدار دونامزد طوری استنباط میشود که سرانجام نتیجه ی انتخابات به بٌرد-بٌرد دونامزدتمام شود که درحقیقت ناکامی مطلق خواست مردم وانتخابات افغانستان است وبالای آرای مردم چلیپا Xکشیدن است.

خواست مردم افغانستان از شرکت در انتخابات آن بود که اعضای حکومت منتخب آینده کسانی باشند که برفساد دولت گذشته خط بطلان کشیده وبرزخمهای شان ملهم بگذارند ، این برای شان مهم نیست که ملهم گذارنده پشتون ، تاجک ،هزاره ، ازبک ویاکسی دیگری باشد ، فعلاً برای مردم کار موثر اهمیت دارد نه اجرای کننده آن ولو مجری مسلمان هم نباشد .
ولی دریغا طوری معلوم میشود که درترکیب حکومت آینده به اصطلاح وحدت ملی بازهم ملت در گرو گان 18اختاپوت تنظیمی خواهد بودکه صرف به منفعت خود وشاخه های اختاپوتی خود میاندیشند این اختاپوت ها که 14 ی آن در تیم اصلاحات وهمگرایی و4 آن درتیم تحول وتداوم شامل هستند ،عملاًمیخواهندتادرحکومت آینده دیسانت وسهم خودراداشته باشند.
 
طرفداری جان کیری وغربی ها هم اینست که از26اختاپوتی که هنگام دخول به افغانستان درسال 2011درتبانی با بی 52باایشان همکاری نموده بودند بازهم کاربگیرد که8 آن در قتل های زنجیره یی درافغانستان تااکنون ازبین رفتند ، بازهم روی مصلحت ، ملت افغانستان در گرو این هژده اختاپوت باقی بماند   .
درینصورت ما شاهد خواهیم بود که ناکامی وفساد 13سال گذشته دو برابر ،ملت ما هنوز ضعیفتر وچندین برابرپلان مارشال پول به هدر خواهدرفت زیرا شاخه های این اختاپوت دارد در ارکان ثلاثه ی قوای مسلح نیز ریشه بدواند ،که این مسله پاکستان وامریکارا هم خوشنود ساخته زیرا آنها دیدند که جوجه های اختاپوت درقصه ی منفعت خود هستند ودفاع مملکت برای شان قصه مفت است ، تاکنون شهدای قهرمان قوای مسلح کلاً افسران وسربازان غیر تنظیمی بوده اند که روان شان شادباشد.
وضمناً چون شاخه های این اختاپوت درزمان جهاد پرورده ی آنها بوده وایشان دندان گوساله ی خودرا خوبترمیشناسد زود تر میتوانند بحیث اجنت استخباراتی از آنها کارگیرد طوریکه در13 سال گذشته کار گرفتند .(سند آن جنگ مطبوعاتی دوسال قبل بین محقق وامرالله صالح میباشد.)
علت مهم ازدیاد رای اشرف غنی احمدزی نسبت به عبدالله دردوردوم انتخابات هم این بود که برای مردم نمایان شد که در تیم اشرف اختاپوتها بسیار اندک اند.
چاره ی برای مرام وخواست مردم افغانستان آنست که اگر حکومت وحدت ملی هم بوجود میآید ، بیرون از تسلط این18اختاپوت که ملت را گروگان گرفته، باشد وجامعه جهانی وکیری باید بداند که اگراتکای آنها بازهم بالای این 18اختاپوت باشد ، ازین بدتر، سرافگنده تر وناکام تر از افغانستان خارج وافغانستان به ورطه هلاکت خواهند افتید.(فجیع بارتر از عراق )
یک حکومت جوان خارج از حیطه ی اختاپوتها میتوان رنج مردم مارا مداوا نماید ، که ازیک قشر متحد ، کار آگاه ی تمام اقوام افغانستان بوجود بیاید وبه تمام اکناف کشور متحدانه خدمات را ارایه دارد.
هنوز سروقت است که ملت افغانستان نباید حکومت اختاپوتی را بنام حکومت وحدت ملی بپذیرند ، زیرا ((آزموده را آزمودن خطاست)) که مبادا دوباره به مکیدن خون شان خواهد پرداخت .
  ما افغانها چقدر خورد شده ایم،مارهبرانی داشتیم که حتی مشوره ی دوستانه   کرملین را نمی پذیرفت وازخود مردانه وار عکس العمل نشان داد}  ختم

کنون غنی در نیمی از حکومت وحدت ملی برعلاوه ی این اختا پوت های کوچک باسه اختاپوت که هنوز فربه تر شده اند مواجه است ، ازیکسوبا آنها دست وپنجه نرم مینماید واز طرف دیگرتلاش دارد تا با سفر های خود ، روابط راباسایردول تحکیم  و بااستفاده ازین روابط پروژه های اقتصادی را بدست آورد  ،   ضمناٌ میخواهد این سه اختاپوت قارونی را بانسخه طبی ( مکروب ضعیف رابایدتوسط مکروب قوی بلعید) ازبین ببرد ، زیرا آنهابا سنگ اندازی درراه تطبیق پروژه ها کام غنی را تلخ ساخته اند .

فجیع بارتر از عراق   ؟ درمتن مضمون سابقه : چرا ! بخاطریکه جانشین های (کری) داعش را ازعراق کوچانده وبه افغانستان میآورند وهم میخواهند با راه اندازی مشکلات امنیتی در افغانستان پای کشورهای اروپایی ، هند وچین را به منجلاب افغانستان با حیله ومکر چون ( انفجارزمبق) بکشاند وخود ازین منجلاب (ویتنام دوم ) فرار نماید.

عبدالرووف لیوال. 17سرطان 96

ستاسي کمینټ به د پاڼی د مدیریت تر کتني وروسته خپور شي .

Your comment will be published after review by Directorate

Kommentare

Es sind noch keine Einträge vorhanden.
Bitte geben Sie den Code ein
* Pflichtfelder