30.08.2017 (08.06.1396)

پاکستان به روسیه وعده داده که آرزوی روسیه برای رسیدن به آبهای گرم راتحقق می بخشد!

*******************

اشرف غنی هیروی میدان سیاست وخلیلزادطراح  اصلی رسواساختن لانه های جاسوسی درپاکستان !
داکتر سیدخلیل الله هاشمیان                

بحیث یک ژورنالیست باسابقۀ30 سال(از1988 تاامروز)،این قلم بااین نظر معقول ومستندجناب داکترامین یارمنتشرۀپورتال وزین(تول افغانستان) کاملا موافق است که:"امروزه ماشاهد به زانوآوردن پاکستان استیم،درین  موفقیت، کمال داکترغنی وحلقۀاونهفته است...این موضوع رانه تنهامردم افغانستان میدانند،بلکه پرویزمشرف رئیس جمهوراسبق وخانم حناکُهروزیر    خارجۀپیشین پاکستان نیزتصدیق کرده اند...دربعدسیاسی داکترغنی یگانه رئیس جمهورافغانستان است که واضح گفت:"پاکستان پناه گاه هایی برای دهشت افگنان داده وخلق کننده وحمایتگرتروریزم درمنطقه وجهان است... اکنون ماشاهد موضع گیری واضح ودقیق امریکادرقبال  پاکستان استیم،که این مطلقامحصول عملکردحکومت داکتراشرف غنی است. قابل یادآوری است که اشخاصی مانندداکترخلیلزاد،داکترجلالی واشخاص دیگرنیزدرامرذهنیت سازی  بصورت دوامدارباکاخ سفید کارکرده اندتااین ذهنیت بالاخره به وجودبیاید. بهرصورت ملت افغانستان خدمات داکتر اشرف غنی را فراموش نخواهد کرد..." بلی، هاشمیان نیزواقع بینی فوق جناب داکترامین یار راتائیدوتصدیق میکند، واز تجربه وچشم دید خود نیزراجع به سهم فعال وموثر داکتر زلمی خلیلزاد درین ماجرا، چیزهایی برای معلومات ملت افغان اضافه می نماید:

داکتر زلمی خلیلزاددردوران حکومت(بل کلنتن)دریک موسسۀ تحقیقاتی در واشنگتن کارمیکردودرهمین موسسه دربارۀافغانستان تحقیقی منتشرساخت بعنوان(White Paper)که بعدازخواندن آن،اکثرنکات ومدعیات آن موردانتقاد  من قرارگرفت وبرای استیضاح چندنکتۀشفرمانندآن تحقیق، توسط تلفون با داکترخلیلزادتماس گرفتم،اماازانتقادات من خوشش نیامدوآن اولین صحبت مختصربی نتیجه ماند.آن تحقیق طویل راتحت عنوان (قرطاس ابیض)ترجمه و باانتقادات متعدددرمجلۀآئینۀافغانستان نشرکردم که ازجانب دانشمندان افغان درامریکا،اروپا، پاکستان وهندوستان بطوروسیع موردانتقاد قرار گرفت.

تماس دوم من باداکترخلیلزادوقتی صورت گرفت که اودرحکومت(جارج دبلیو  بوش)تازه بحیث مشاورقصرسفیدمقررشده بودوحکومت امریکابرای گرفتن  انتقام ازحملۀ 11 سپتامبر 2001، درصددلشکرکشی به افغانستان بودومن بعدازاقامت ومشاهدات دوماهه درقندهاروکابل وصحبت باملامحمدعمر تازه به امریکا برگشته بودم. دریک صحبت ده دقیقه ای درتلفون مشاهدات ونظرخودرادربارۀاوضاع افغانستان درآنوفت برای خلیلزادگفتم که با علاقمندی شنیدوتقاضاکردنظرخودراتحریری به دفتراودرقصرسفیدارسال کنم-علاوه کردکه یک کمیسیون عالی متشکل ازنظامیان وسیاسیون این حکومت بالای ستراتیژی امریکابمقابل طالبان کارمیکنندوتصمیم میگیرند.این آخرین تماس من باداکترزلمی خلیزادبود-البته داکترخلیلزاددرآنوقت بحیث یک ماموردولت امریکابرای اهداف ومنافع امریکاکارمیکرد،چنانچه بعدابحیث سفیرامریکادرافغانستان وعراق وسپس بحیث نمایندۀامریکادر موسسۀملل متحدمقررگردیدودرمقام اخیر عضویت کابینۀامریکاراهم داشت.

من بحیث یک ژورنالست ملیگراپل پای داکترخلیلزاد رادرتمام ماموریت های اوتعقیب کرده ام،واگرچه هیچگاهی تماس مسقیم بااونداشته ام،اما اینکه اوبحیث یک افغان ازیک کشورپسمانده توانسته بوداستعدادولیاقت خودرادریک کشوربسیارپیشرفته مانندامریکابنحوی تبارزدهدکه اورا(زل) نابغه میخواندند،(زل- مخفف زلمی، نام خلیلزاددرحلقه های حکومت و مطبوعات امریکابود)،این موفقیت اومرابه اوعلاقمندساخته بود.خلیلزاد درمدت کارخودبحیث سفیرامریکادرکابل،پاکستان واهدافش رابه افغانستان  خوبترشناخته بود ودرهمان موقف نیزپیشگویی هاواخطارهایی بحکومت   امریکافرستاده بود،اماعلاقمندی داکترخلیلزادبطورعملی ودلسوزانه بوطن زادگاهش افغانستان بعدازتقاعداوازماموریت های امریکاشروع شد- مقالات اوبرای خوبترملتفت ساختن حکومت ومردم امریکاازنظام داخلی پاکستان (مکاتب وموسسات تولیدتروریزم)واهداف شوم آن برای نابودی افغانستان، بعدازتقاعدش درجرایدامریکاخوانندۀبسیارداشت–درچندسال اولی که داکتر خلیلزاددرکابل اقامت گزید، مشاهدات خودراازوضع منطقه، موقعیت ستراتیژیک افغانستان وخطرهائیکه ازین ناحیه،خصوصاازجانب پاکستان متوجه افغانستان میباشد،هم بدولت ومردم امریکاوازطریق مطبوعات امریکابجهان(چونکه مقالات اودراروپاوکشورهای عربی نیزخواننده داشت)، وهم بخودافغانهاوزعمای متعدد شان گزارش داد- حکومت دیموکرات امریکا نیزنظریات اورامیخواندوباور میکرد- مقالات اودرجرایدمعروف وپُرتیراژ امریکاچاپ میشدوبسیارخواننده داشت.

اماکتاب او(The  Envoy)که درجامعۀامریکا ازجانب چمهوریخواه ودیموکرات هردو،بگرمی استقبال شد، وهم دراروپا، کشورهای عربی وافغانستان با علاقمندی خوانده شد، واثرات مفید ومثبت آن به ارتباط ظلم پاکستان و ومظلومیت افغانستان به تمام جهان مشهودگردید، بمثابۀ قدرت یک بمب اتوم به نفع افغانستان ورسوایی لانۀتروریزم درپاکستان، کارگرافتاد.

طرح جدیدداکترخلیلزادکه اگرپاکستان لانه های تروریزم وشبکۀتروریستی حقانی راازکشورخوددورنسازد،این کشوربایددرجامعۀملل درفهرست سیاه شامل شود،که درآنصورت کمکهای بین المللی ازطریق بانک جهانی، بانک آسیایی وغیره نیزقطع خواهدشد- داکترخلیلزاداین طرح خودرادرمیدیانیز منتشرساخته وحزب جمهوریخواه بشناخت داکتر خلیلزادازپالیسی ها و خصوصیات منطقۀجنوب شرق آسیااطمینان دارد که امیداست بالای آن بدقت غور کند.بنظراین قلم زلمی خلیلزادنه تنها حق مادروطن راداکرده،بلکه وطن مدیون اومیباشد،زیراهیچ افغالی مانندخلیلزادبسویۀجهانی دربارۀ موجودیت لانه های تروریزم درپاکستان، تبلیغات نکرده است.

درموردپشتیبانی چین وروسیه ازپاکستان که هردودرملل متحدامتیازحق ویتودارند، یک مسئلۀ قابل درک میباشد،ومشکلات دیگری نیزدرمسایل  داخلی امریکاسرراه تطبیق ستراتیژی آقای دونالدترامپ قراردارند،تا دیده شودابرقدرت هادرزمینه بچه نوع توافقی نایل میگردند-آیاامریکا بمقابل تهدیدات پاکستان وچین عقب نشینی میکند، یااینکه بادرنظرداشت خطردایمی چین وپلان امپریالستی روسیه،بیک تصمیم فیصله کن میرسد! بهر  حال، افغانهایی که خیرافغانستان ودوام تمامیت ارضی آنرامیخواهند، از ستراتیچی جدیدآقای دونالدترامپ حمایت میکنند.

درخصوص دوموضوع مهم دیگر که یکی سیاست مخفی وپنهانی ودورویۀ چین ودیگری پالیسی امپریالستی روسیه به تشویق پاکستان میباشد،اینک مختصرروشنی می اندازیم:این باراول است که افغانهادرقبال حمایت جدی چین ازموجودیت پاکستان ولانه های تروریستی آن به عمق سیاست وموقف مزورانۀ چین درموردکشورهای این منطقه ملتفت میشوند-داکتراشرف غنی که چندی قبل گفته بودعساکرچین برای تامین امنیت به بدخشان می آیند، بایددرمورداین پالیسی تجدیدنظرکند،زیرااکنون بکلی واضح شده که دولت چین باسیاست نرمک نرمک دلجویی خودازافغانستان، خواستارتمامیت ارضی وموجودیت دایمی پاکستان ولانه های تروریستی آن(برای ورشکست هندوستان  وافغانستان)می باشدودرچنین سیاست چین، البته نابودی افغانستان مضمر ست، زیرامعنی وتحلیل این سیاست چین بیانگراین واقعیت است که چین میخواهد افغانستان دردرازمدت ضمیمۀپاکستان گرددتاپاکستان افغانهارا تروریست تربیه کندوازین طریق ازملت افغان بحیث یک کتلّۀتروریستی در مقابل هندوستان، رقیب چین، استفاده شده بتواند.دلیل نزدیکی روسیه باپاکستان نیزدرهمین سترانیژی شامل است،زیراپاکستان به روسیه وعده داده که درصورت تجزیۀافغانستان وضمیمه شدن یک قسمت آن به پاکستان، راه بحری برای رسیدن روسیه به آبهای گرم دربحرهندکه پطرکبیرخواستار آن بود،بازشده میتواند -هندوستان به این بازی سیاسی خطرناک ملتفت شده وازروسیه فاصله گرفته است. روسیه برای تحقق یافتن خواب تاریخی خودکه دسترسی به آبهای گرم میباشد، یکبارافغانستان رادر1979 اشغال وانتخاب کرد،ولی ناکام شد، اینبارپاکستان راانتخاب کرده وبمنظور تجزیۀافغانستان، وطنفروش هایی مانند(عطامحمدنوروضمیمۀطفیلی اوصلاح الدین)،(دوستم بی قانون)و(محقق)رانه تنها پتکی میدهد، بلکه فراوان رشوت میدهدوآنهارابطرفداری پاکستان تشویق میکند. پاکستان خودش نیز همین کاررا میکند.اگردرافغانستان دولتی  موجودباشدکه خودرا مکلف به حفظ تمامیت ارضی افغانستان بداند، بایدمتوجه این بازی خطرناک شود وافغانستان رانجات دهد.

امیدواریم دولت امریکانیزمتوجه این بازی خطرناک روسیه شده باشد، زیرادولت چین نیز بخاطرعین هدف، یعنی رسیدن به بحرهندازطریق  خشکه وپاکستان، درخفاخوشبین وهمکارپلان تجزیۀافغانستان وضمیمه شدن آن به پاکستان میباشد، نفوذوتسلط چین درخاک بلوچستان برای ساختن یک بندربحری ونظامی یک پالیسی امپریالستی میباشد، تابعد ازرسیدن روسیه به پاکستان،هردوکشورامپریالستی بتوانندهندوستان راهم به تجزیه وبربادی سوق دهند.افغانها نباید به نرمک نرمک دلجویی چین بازی بخورند.امریکا یک کشورامپریالیستی نیست، ولی اکنون مکلفیت این وظیفۀبسیارسنگین بدوش امریکاافتیده تاازهدف امپریالستی روسیه در منطقۀ جنوب شرف آسیاجلوگیری کند.

داکترسیدخلیل الله هاشمیان – مدیرمسئول مجلۀآئینه افغانستان

ستاسي کمینټ به د پاڼی د مدیریت تر کتني وروسته خپور شي .

Your comment will be published after review by Directorate

Kommentare

Bitte geben Sie den Code ein
* Pflichtfelder
Es sind noch keine Einträge vorhanden.