14.11.2016 (24.08.1395)

نظرمنفی آقای ترمپ به افغانستان از سال 2014

سیدخلیل الله هاشمیان 

هموطنان محترم وگرامی !

رسانه ها ومیدیای افغان گله وهم اظهارتشویش کردند که درانتخابات امریکا نام وموضوع افغانستان کم رنگ بود. دلیل این سکوت راتاایندم خوب نمیدانستم. امشب  مقالات محترم استاداسحق نگارگررامرورمیکردم وخوش شدم که بخیر وعافیت از سفرچند ماهه درمزارشریف برگشته اند. درمقالۀ مورخ 11 نوامبر 2016 شان خبری خواندم که بیانگر نظرمنفی دونالدترمپ به افغانستان است و بیانات دوسال قبل ترمپ رااستاد نگارگر ثبت واکنون تکرار به نشر سپرده است. بیانات دوسال قبل دونالد ترمپ در بارۀ افغانستان ازتاریخ 11 نوامبر2014 ازینقراراست :

" ماسرک ومکتب آباد میکنیم، ولی آنان (افغان ها) ویرانش میکنند، مابازپول خرچ میکنیم وبازآبادش میکنیم. حاصل اینکار چیست ؟ ما پول رادرخودامریکا مصرف میکنیم. اگرآنان مارا نمی خواهند، ماهم آنان رانمیخواهیم."

بنظرمن، چون سیاست مداران امریکا ازنظر منفی ترمپ درموردافغانستان خبرداشتند، وحکومت دیموکرات نیز جندان دست آوردخوبی از افغانستان نداشت، هردوطرف ازمطرح ساختن موضوع افغانستان درمناظرات انتخاباتی منصرف شدند.

اکنون برمیگردیم به شناختی که از ترمپ موجوداست ونظرقبلی اودرموردافغانستان. ترمپ یک بیزنسمن است،او درتمام معاملات خودمفاد بدست آورده، وپرنسیپ او دریافت مفاد ازهرمعامله است، چنانچه به جاپان، کوریای جنوبی وغیره اخطار داد که در مقابل خدمات امنیتی وحفاظتی امریکا باید قیمتی قایل شوندوپول بپردازند.

بنابرآن ترمپ مصارف حکومت خودرابالای افغانستان بسیارتقلیل خواهدداد، چونکه به اساس پرنسیپ "دادوگرفت" مفادی ازآن برای امریکامتصورنیست. درین باب یک رخنۀ امید وجوددارد که اعضای جمهوریخواه شامل در مجالس شورا وسنای امریکا طرفدار      دوام کمکها   و ا زدیاد عساکرامریکا درافغانستان میباشند، امااینکه آنهاترمپ مغرور راکه باوجودمخالفت یکعده جمهوریخواهان برندۀ انتخابات شده، قناعت داده میتوانندیاخیر، هنوز معلوم نیست. نکتۀ دیگر امیدواری اینست که ترمپ کمکهای اقتصادی خودرا بالای پاکستان مفت خواراگر قطع نکند، بسیار تقلیل خواهدداد، هکذا پاکستان راازبابت "لانۀ تروریزم" سخت تخت فشار قرارخواهدداد.

بدبینی بمقابل ترمپ بداخل امریکا هنوزبشکل مظاهرات دوام داردواین وضع درگذشته  بمقابل هیچ رئیس جمهوردیگردیده نشده است. انتخاب آقای ترمپ دراروپا نیزعکس العمل های منفی بارآورده، وازآنجمله عکس العمل جرمن ها بسیار شدید بوده که تصویرتاندیس(الهه –آبده)آزادی امریکا رابا چشمان گریه آلود نشروانتخابات امریکا را"شکست اراده" خوانده اند. این مطلب با تصویرگریان آلود الهۀ آزادی درمقالۀ محترم آقای انجنیراحسان مایار گزارش یافته ومن از آن مقاله عینا نقل میکنم:

" رنگ (شکست) اراده : موفقیت دونالد ترمپ به معنی اختتام غرب است. فصل لیبرالیزم گذشت. یک فاشیزم جدید بقدرت رسید.اگرخواسته باشیم ویانه: ماالمان هاعلاج خودرابایست درچوکات ملت جستجو نمائیم."

اما درپهلوی موفقیت ترمپ و عکس العمل های آن، خبرهای خوب وامید بخش ازکابل شنیده شد. سلب اعتماد سه وزیر، منجمله صلاح الدین ربانی، توسط وکلای ملت در یک جلسۀاستیضاحیه، اعتماد ملت را به شورا ملی باورمند ساخت. ازخوجه ئین ربانی علاوه برجایدادهای زیاد بداخل وخارج افغانستان، زایداز پنحصدملیون دالر نقد درحسابات او دربانکهای خارج مانده بود که یک قسمت آن به ورثه اش تقسیم و در حدود 10 فیصدآن برای تقویت (حزب جمعیت اسلامی) تخصیص یافت وریاست این حزب نیز بطورموروثی به صلاح الدین ربانی انتقال یافت. صلاح الدین ربانی در دورۀ دو سال کارخود بحیث وزیر خارجه، غیرازینکه تعداد زیاد جمعیتی هارا در وزازت خارجه وسفارتها شامل ساخت، کارمثمر دیگری نتواست ، وقد و قوارۀاونیز بیک وزیر خارجه نمیماند، بلکه حضوراودرمحافل بین المللی باعث خجالت افغانستان شده بود. دیده شودداکتر عبدالله که محترم جمیلی صاحب اورا"دبل بندۀ خدا" میخواند، چه معجون مرکب دیگری را بحیث وزیرخارجه معرفی خواهدکرد. اینکه عبدالله درسفرخودبه عربستان سعودی  ودیدار با پادشاه آن کشور عطامحمدنور رانیز باخود برده بود، ومحترم جمیلی صاحب از باب خجالت تشریفات یک مقالۀ مفصل ومستنددر آنباره نوشتند، بعید ازاحتمال نیست که عطامحمدنورازسهم 50 فیصدداکترعبدالله بحیث وزیرخارجه معرفی شود. عطامحمدنور که جایدادها ودارایی نقدی او درمقالۀ جمیلی صاحب درحال حاضربیشتر ازپنج برابر دارایی همه پادشاهان افغانستان، ازاحمدشاه باباگرفته تاظاهرشاه، میباشد، تا صنف دهم درلیسۀ مزارشریف تحصیل کرده وبعدازآن بحیث معلم مشهورشده، زیرا دردورۀ جهادیکتعداداطفال را تدریس میکرد- بعدازآنکه قدرت جهادی پیداکرد، از معلمی به لقب "استاد"ارتقا یافت وبعدازآن نه تنها والی دایم العمرولایت بلخ بلکه سیاست مدار "زعامت ساز" افغانستان شد. احتمال تقرراوبحیث وزیرخارجه هم وجوددارد. اگرعطامحمدنور بحیث وزیرخارجه مقررشود، افتضاح دروزارتخارجه دوچند خواهد شد. خداکند شخصی دروزارتخارجه مقررشود که اولتر داخل وزارتخارجه را از اوباشها وطفیلی ها پاک سازد. و من الله التوفیق . باعرض احترام .

سیدخلیل الله هاشمیان  - 12 نوامبر 2016

ستاسي کمینټ به د پاڼی د مدیریت تر کتني وروسته خپور شي .

Your comment will be published after review by Directorate

Kommentare

Es sind noch keine Einträge vorhanden.
Bitte geben Sie den Code ein
* Pflichtfelder