04.11.2018 (13.08.1397)
مشوره انجمن انجنیران افغانستان به دولت جمهوری اسلامی افغانستان

در مودر مصئونیت محلات تجمع انسانی و حفظ مارکیت های تجارتي
محمد عارف رسولي

مصیبت ها: درین اواخر بروز فاجعه های انسانی و ضایعات مالی در محلات تجمع انسانی مانند، صالون های عروسی، سینما ها، شفاخانه ها، موسسات تعلیمی و تحصیلی، فابریکه ها، مساجد و تکایا وغیره مساکن در شهرهای افغانستان و خصوصا شهر کابل از اثر حریق، زلزله، شکست و ریخت ساختمان ها از اثر عدم رعایت قوانین و استندرد های ساختمانی خیلی ها زیاد بنظر میرسد. چنانچه اهل بازار از دست فروشان گرفته تا تجار کوچک و بزرگ ما بعد از هر چند مدتی قربانی این فاجعه بوده اند.

علت ها: یکی از علت ها عدم رعایت استاندارد ها و مقررات ایمنی در مراحل دیزاین و تطبیق آن میباشد و علاوتآ عدم توجه و احساس مسوولیت ادارات ذیبرط و کمبود پرسونل با ظرفیت تخصصی می باشد. کمبود های فوق در ادارات ذیبرط سبب میگردد تا ساختمان های بزرگ برعلاوه داشتن کیفیت پایین دارای مقاومت ضغیف و فاقد نورم های ساختمانی مانند مقاوم در مقابل زلزله، نداشتن دروازه های خروجی عاجل،  وسایل آتش نشانی، فیوزهای کنترول جریان برق، داشتن کارکنان فنی و بدون نظارت حین ساختمان اعمار میگردد و عدم ارزیابی مقررات ایمنی، دریافت نواقص مسایل مذکور و اصلاح کمبود نواقص یاد شده، با تاسف فراوان که در فرهنگ رسمی و دولتی ادارات ما فراموش شده است و همچنان سکتور خصوصی ما در موارد یاد شده کدام ستندرد ها را برای حفظ امتعه های تجارتی نیز رعایت نمی کنند. لهذا، خطری موجودست که اگر خدای نخواسته در شهر کابل زلزله بزرگ بوقوع بپیوندد و دران لحظه دها صالون از شرکت کنندگان محافل عروسی مملو باشند احتمال قوی شکست اینگونه تعمیرات، حریق، حجوم حاضرین به یکی یا دو دروازه خروجی، محلات متذکره به کوره های سوخت انسانی مبدل خواهند شد.

افغانستان باید از حوادث داخل کشور مانند حریق های قبلی در مارکیت کابل، حریق دو روز قبل مواد الکترونیکی در مارکیت خیرخواه و مارکیت های همجوار آن و حوادث خارج از کشور مانند حریق های بنگلا دیش، پاکستان، هند و غیره و همچنان از حریق ها در کارخانه ها و تعمیرات بلند منزل بیاموزند و باید درک کرد که ما مصو ن نیستیم و اگر به این مسایل رسیدگی نشود گراف و آمار  حوادث ناگوار سیر خیلی سعودی خواهد داشت.

درکشور عزیز ما افغانستان باید جامعه مدنی، مطبوعات، سازمانهای مسلکی و تخصصی و سکتور خصوصی با دولت جمهوری اسلامی افغانستان همکاری نموده و یک رهکار دو بعدی را قرار ذیل براه انداخته و تطبیق نمایند:

درکوتاه مدت:

الف- ایجاد یک کمیسیون مستقل با صلاحیت و دارای تخصص های لازم در چوکات دفتر مقام ریاست جمهوری تا قدرت هماهنگی ارگانهای مربوطه را دروقت کم داشته باشند و به اشتراک متخصصین مربوطه و اساتید پوهنتونها بررسی وضع موجود و آسیب شناسی در محلات تجمع انسانی در شهرهای افغانستان خصوصا شهر کابل را زیر کار بگیرد.

ب- طرح رهکار برنامه عمل عاجل برای تطبیق مقررات عاجل در محلات مذکور و البته پول مورد ضرورت توسط مالکین محلات و ساختمانها پرداخته شود:

 1. ایجاد راه های کافی خروجی اظطراری یا عاجل (بطور مثال استندارد جهانی است تا برای محله های عامه مانند صالون های عروسی کابل که گنجایش بین 201-300 نفر را دارند حد اقل دو راه خروجی گزاشته شود که عرض مجموعی هر یک آن 2.6 متر باشد وبرای محل های دارای گنجایش 2501 -3000 نفر باید حد اقل 12 دروازه خروجی وجود داشته باشد که عرض مجموعی آن حد اقل 24.9 باشد).

2.     نصب آلات هشدار دهنده حریق مانند زنگ خطر دود، حریق و غیره.

3.     بوجود آوردن اشارات و مقررات تخلیه عاجل از محل های تجمع.

 1. تطبیق بدون قید وشرط نصب کردن تعداد کافی (توسط استاندارد های مشابه تعین شوند) وسایل آتش نشانی برای خاموش کردن حریق.

5.     داشتن افراد تعلیم دیده برای استفاده آلات ضد حریق.

 1. اگردر جریان بررسی حالت بعضی محلات بسیار نامناسب تثبیت شود برای اصلاح آن مقررات وضع و از تطبیق آن اطمینان حاصل شود و یا احتمالآ مسدود شوند.
 2. بلند بردن سطح آگاهی عامه بکمک مطبوعات تصویری و نوشتاری در شناخت خطرات مذکور و مدیریت آن.

10.  براه انداختن تمرینات تخلیه عاجل محلات مذکور تا از آنطریق کمبودات شناخته شده و اصلاح شوند.

 

تدابیر دراز مدت

 1. تقویه کمیسیون و تبدیلی آن به یک نهاد متخصص ملی در زیر چتر یکی از ارگان های ذیربط و یا هم گزاشتن آن بحالت اولی آن.
 2. رعایت نورم های تعمیراتی واستاندارد های ساختمانی بران دیزاین و تطبیق دیزاین.
 3. بوجود آوردن فرهنگ داشتن تصدیقنامه و اعتبار نامه ساختمانی در مقابل حریق توسط نهاد های ذیربط.
 4. تطبیق قوانین و مقررات برای ایمنی محلات کار و ساخت محلات تجمع در کشور. بطور مثال تمام صالون های هوتل انترکاننتان کابل دارای هفت تاهشت دروازه خروجی میباشد که مطابق استندارد میباشد.
 5. ایجاد گروپهای کمک رسانی مدنی و رضاکاران و تربیه آنها تا در حالات ناگوار و عاجل با کارمندان ادارات ذیربط کمک رسانی و پرسونل طبی آنها همکاری نمایند.
 6. شمولیت چنین تدابیر در برنامم ها و نصاب درسی مکاتب و موسسات تحصیلی کشور.
 7. تبلیغ در مساجد و تکایای کشور توسط ملا امامان و رسانه های صوتی و تصویری.

 

یادداشتانجمن انجنیران افغانستان که یک بنیاد مسلکی و دارای کادرهای ورزیده در رشته های مختلف انجنیری بوده، با کادرهای ورزیده کشور مقیم در داخل و خارج کشور و اساتید محترم پوهنتونها در کابل در تماس بوده و در وزارت محترم عدلیه کشور نیز رسمآ ثبت گردیده، آماده است تا در زمینه های فوق با دولت خویش همراه با کارشناسان مذکور کمک فنی نماید.

بامید مصؤنیت هر چه بیشتر مردم و دارایی های شان

ستاسي کمینټ به د پاڼی د مدیریت تر کتني وروسته خپور شي .

Your comment will be published after review by Directorate

Kommentare

Es sind noch keine Einträge vorhanden.
Bitte geben Sie den Code ein
* Pflichtfelder
Bitte beachten Sie, dass die Inhalte dieses Formulars unverschlüsselt sind