05.01.2018 (15.10.1396)
مسافر بلخ
غلام حضرت

جناب اقای عطامحمد خان نور!  عرض سلام و ادب دارم.

شما شاهد هستید که من و جناب عالی بجز اشتراک در نشست مشترک بر ګوشۀ از سُفرۀ بزرګ سی میلونی یعنی افغانیت دیګر هیچ وجه اشتراک با هم نداریم امّا بخاطر ګُل روی عزیزِ مادر مشترک ما یعنی وطن نمیتوانم در قبال جنجالِ برخاسته بین شما و سایرین سکوت کنم که البته مطمئن هستم این عدم سکوت بنده، خیلی متفاوت تر از دیګران پنداشته خواهد شد.

عطای عزیز! من مدعی تخصصِ تشخیصِ جوهرِ رنګ های بکار ګرفته در قلم های  دست داشتۀ بسیاری از هموطنان عزیزم میباشم،من مدعی تشخیص قلمِ دلسوز و غلسوز و شال دوز و مال دوزِ آنهای هستم که تا کنون در مورد شما از قلم و از کلم خویش بیرون درآورده، بهر حال من میخواهم با نحو دیګر عرضم را بحضور تان تقدیم کنم که البته هیچ نیاز نیست که  سوګند بخورم انګیزۀ بنده مبنی بر خطاب قرار دادن شما فقط و فقط دارای انګیزه و نیت خالص ملی میباشد،برخلاف بعضی و حتی بسیاری از برخوردکنندګان شما که انګیزۀ شان صد فیصد کژدار و مریز و غیر دوستانه است. خیلی تمایل دارم که این صحبت هایم را بجز من و جناب عالی کس دیګر نشود!!

اقای عطای عزیز!

داستانِ ذیل را همۀ ما شنیده ایم:

"یک کسی ګوسفند های مردم را می دزدید و بعد از ذبح،  منظم و مرتب و عادلانه در کیسه های پلاستیکی ګذاشته و بین فقراء و محتاجین توزیع و تقسیم مینمود.

روزی یک محتسب به این کار وی آګاه و وی را موعظه و برحذر داشته و برایش ګفت که این کار حرام و مستوجب ګناه است. حاتمِ ماشینی یعنی دزد ګوسفند ها در جوابش ګفت:

درست است که این کار ګناه دارد ولی من محاسبه نموده ام، دیوانه که نیستم ناحق برای خود جهنم بخرم، ببین! دزدی حرام و جرم است و ضمناً سیر نمودن سخاوتمندانۀ فقیر هم یک عمل نیکو و دارای ثواب و اجر عظیم ،نتیجه:

"جرم "دزدی و " ثواب " سیر نمودن فقیر یکدیګر را خنثی نموده و فایدۀ منِ دزد:

کله پاچه و روده و پوست ګوسفند ،البته از بابت زحمت کشیدن آوردن و ذبح کردن و توزیع نمودن ګوشت ګوسفند."

برادر عزیزم!

این حقیر و فقیر هم به آن ریش و پکول فقیرانۀ بیست سال پیش تان و هم به این نیکتائی فقیرانۀ سُرخ و چلپاسه ای تان احترام قائلم، به پکول و ریش فقیرانۀ تان بخاطر سنګرِ ګرم علیه متجاوزین ستمګر شوروی و مزدوران دون همت شان و به نیکتائی فقیرانۀ تان بخاطر خدمت ګذاری به مردم شریف ولایت بلخ( که البته اثبات حقانیت خدمت ګذاری تان وظیفۀ همان مردم نجیب و خوب بلخ میباشد) امّا اجازه فرمائید که ګوش هایم را با فریکانسِ امواجِ رها شده ناشی از جنجالِ ایجاد شده بین شما و ارګ، کمی شخ نموده تا چیز بشنوم که البته شنیده ام.

برادر عزیزم:

شما ادعا دارید که ضمن ارائۀ خدماتِ شائسته به مردم شائستۀ بلخ، از شکل ګیری فعالیت های ویرانګرِ احتمالی داعش نیز جلو ګیری بعمل آورده اید.

در مقابل،ارګ اصرار بر تعمیم و تطبیق قانون مبنی بر تصمیم تعویض یا تعزیل شما دارد.من حقوقدان نیستم که در مورد این ادعای شما و ارګ نظر بدهم ولی ذهنم بطور بسیار هیجان انګیز،کنجکاوانه درګیر این مسائل یعنی بحق دانستن موضع هر دوی تان است .

اګر ادعای شما راست باشد که ګویا در صورت عدم حضور شما منحیث والی،داعش در ساحۀ حاکمیت شما نفوذ میکند و صدق این ادعا تحقق بیابد، باید همین امروز مسئولیت پذیری این امر را ارګ بر عهده بګیرد.

اګر ادعای ارګ راست باشد مبنی بر تمکین قانون توسط هر کس و هر مرجع و هر نهاد،

پس برای منِ یک افغان و شاهد یک فِغان ،این سؤالهای مهیب خلق میشوند:

آیا خود ساختار ارګ( دو سلطان در یک اقلیم) آن هم طبق توصیه و تأکید دیګران، قانونی است؟

آیا کیفیت و چګونګی تشکیل اعضای دولت (که بیشتر به شکل و محتوای کابینۀ مرموز و ناشناختۀ سردارِ سُرخ و عبوس ، بنظر میرسد) از مجرا و سوراخ قانون، داخل حیاطِ وزارت خانه ها شده اند؟

آیا سطح دانش و سواد و حتی شخصیت بعضی از وزرای تان مايۀ شرم و خجالت نیست؟

آیا خود پارلمان یا ؤلسی جرګه و اعضای آن خجالت نمیکشند که حرف از تطبیق قانون میزنند در حالیکه اصلاً وجود آنها و بودن آنها در عمارت پارلمان غیر قانونی است و آیا استمرار این غیر قانونی بودنِ پارلمان، بر عزمِ تطبیق قانون توسط ارګ خودش غیر قانونی نیست؟

اصلاً یک عرض دیګر:

تا جائیکه ما میدانیم در یک سیستم حکومتداری دموکراتیک، انتخاب یک والی یا یک شاروال بر عهدۀ مردم همان ولایت و شهر میباشد کما اینکه انتخاب یک رئيس جمهور بر عهدۀ مردم همان کشور میباشد، من نمیدانم که نصب و عزل والی های ما از صلاحیت های رئیس جهمور است یا در جملۀ حقوق مردم محسوب میشود، اګر نصب یک والی از صلاحیت مردم بدور و مربوط رئیس جمهور باشد که در این صورت این امر خلاف اصول دموکراسی است، پس بهتر است که اعضای پارلمان را نیز رئیس جمهور نصب و عزل کندد!

سؤال دیګرم اینکه ارګ محترم چرا این پانزده سال اخیر تصمیم به عزل یا تعویض والی ولایت بلخ نګرفته که امروز اصرار بر تحقق خواستۀ خویش دارد؟

عطای بزرګوار!

دود های متصاعد ناشی از آتش فتنه های خاموش شاید قابل رؤیت نباشد ولی بوی آن به مشامِ بعضی ها میرسند.

مجاهد! خسته ناپذیر! دیروز و دشمن آشتی ناپذیر! این و آن، امروز در مرکز تصمیم ګیری های مرموز و خطر ناک، جولان ګرفته، با کمی غفلت و با کمی کوچک شمردن بعضی حرکات، ممکن اوضاع از کنترول احمد و محمود خارج شده و ما را بسوی یک مسیر دیګر ناخوش آیند سوق دهند.

پس جناب اقای نور!

تأمین امنیت یک منطقه یا یک ولایت مستلزم همکاری جانبین یعنی مردم و ارکان حکومتی میباشد، اینکه به فرمودۀ شما امروز در ولایت افتخار آفرین و تاریخی بلخ، امنیت کامل حکمفرماء است معنی اش این است که شما و همکاران تان همدوش با مردم بلخ مؤفق به ایجاد امنیت شده اید، نه شما بدون همکاری مردم مؤفق میبودید و نه مردم بدون تلاش خالصانۀ شما مؤفق به داشتن امنیت میبودند بناً:

اجر و ثواب جهاد تان و همچنین اجر و ثواب خدمت ګذاری تان منحیث والی در یک پلۀ ترازو و اجر ثواب تان در رضائیت ترک مقام ولایت و خدمت ګذاری تان در یک سنګر دیګر،در تلۀ ترازوی دیګر سنګین تر محاسبه خواهد شد بخصوص اینکه این یک افتخار تمام ناشدنی برای جناب عالی به ارمغان خواهد آورد اګر در فردای عدم حضور تان در بلخ، پیش بینی و پیش ګوئی تان مبنی بر ایجاد لانه های داعشی، به تحقق بپیوندد.

عطای ګرامی!

به بزرګواری خود تان، حرفِ این برادر بسیار بسیار کوچک تان که از عُمق دِل و جان برخاسته بپذیرید جرئت اخلاقی بخرج داده، دل تانرا از ګروِ ولایت بلخ کنده و چیغ زدن های کودکانه و بچه ګانۀ ارګ را خاموش و به سائر مردم عزیز چانسِ مشاهدۀ سناریو های بعدی  اعطا بفرمائید و در ضمن فرصت بهانه های واهی و سوء استفادۀ ارګ از صرفِ اوقاتِ جنجال با شما را، از آنها سلب کنید .( مثلیکه بشریت قرن بیست و یکم کمی عجول و معامله ګر ګشته، قرار بر این بوده که یک مخدوم، دنبال خادم دویده و التماساً خادم را بر کرسی خدمت بنشاند ولی متأسفانه امروز خادم! با شیوه های ګوناګون و بعضاً فریبکارانه، در تلاش جهت تحمیلِ خویشتن بر مخدوم است).

امیدوارم قرار دادن دو چهرۀ متضاد در یک کانون ،که تا دیروز یکش علیه کمونیزم و دیګرش علیه امپریالیزم می جنګیدند و امروز سند آشتی ملی!!! را امضا نموده،در قفس نا آرام و قفس غیر قابل پیش بینی اوضاع کشور ما، منجر به ایجاد یک فاجعۀ شنیع نګردد و امیدواریم سایۀ امنیت و آرامش بر بلخ استمرار یافته و امید واریم هر نقطۀ خاک عزیز ما از امنیت همه جانبه برخوردار شود.

هر جا باشید، مؤفق و سربلند باشید.
یا دونه : په ټول افغانستان ویبپاڼه کې لیکنې د لیکوال نظر څرګندوي، د وېبپاني د ادارې موافقه شرط نه دی.