05.12.2016 (15.09.1395)
داکتر سیدخلیل الله هاشمیان

سابق استاد پوهنحی ادبیات و مدیرمسئول مچله آئینه افغانستان درکلفرنیا

قهرمان ملی کیست ؟

داکتراشرف غنی بروزافتتاح رسیدن خط آهن بخاک افغانستان،درضمن مفیدیت های اقتصادی آن،ازغازی امان الله خان بحیث قهرمان ملی، یادکرد وگفت این یکی ازآروزهای آن پادشاه وطندوست بود. غازی امان الله خان به تناسب قدرت وتوان اقتصادی– تکنالوژی همان زمان کشور، یک خط آهن کوچک ونمونه وی نیزدریک گوشۀ کابل اعمارکرده بود. سالها بعد، زعیم  دیگرکشور، مرحوم محمدداودخان نیراعمارخط آهن را درپلانهای انکشافی خود جاداده بود.

اماازمقام سلطنت شورای نظاردرکابل، از زبان آقای احمد ولی مسعود، صدابرآمد که یگانه قهرمان ملی افغانستان احمدشاه مسعود است و شخص دیگری را نباید درافغانستان قهرمان ملی بخوانند. آقای احمد ولی مسعود اضافه کرد که "احمد شاه مسعودباساس فرمان رئیس جمهوروتصویب پارلمان ولویه جرگه بحیث یگانه قهرمان ملی افغانستان شناخته شده است."

این درست است که احمدشاه مسعود باساس فرمان حامدکرزی به لقب قهرمان ملی مفتخرشده است، اماملت افغان میداند که حامدکرزی زیربیرق لشکر امریکا ودراستخدام شورای نظارقرارداشت، و درتحت زوروفشارشورای نظار دوخجالت تاریخی برای خود بجاگذاشته، که یکی اعطای لقب بدون استحقاق به احمد شاه مسعود ودیگرش اعطای لقب بدون استحقاق به تولیشمر خاد قسیم فهیم، میباشد. این فرامین حامدکرزی درتاریخ افغانستان  حیثیت فرمانهایی راداردکه شاه شجاع درتحت فرمان مکناتن صادرکرده بود.

درتاریخ افغانستان افتخار لقب قهرمان ملی به آن شهدای راه آزادی جایزاست که درراه استقلال وآزادی افغانستان بمقابل تجاوزات خارجی جان باخته وشهید شده اند - یکی ازینهاغازی وزیرمحمداکبرخان است که مکناتن را مردارکرد، اما جانبازیهای او به حصول استقلال منجرنگردید وپدرش دوباره دراستخدام انگلیس قرارگرفت، وفرزند قهرمان خودرانیز بخاطرچوکی وسلطنت قربان ساخت.

دربارۀاحمدشاه مسعودوکارورایی های حقیقی(نه ساختگی) اش، کدام اقدام، کدام جانفدایی، چه نوآوری وچه فداکاری درتاریخ مبارزات او ثبت شده که بنوان اورا قهرمان ملی خواند؟؟؟

چشمدیدمن اززمان فراراحمدشاه مسعوداز صنف اول پولیتخنیک کابل به پشاور تا زمان وفات وشهادت اودرکناردریای آمو، ازینقراراست:

دردورۀ فرارخودردرپاکستان که آنراجهادمیخوانند،امادراستخدام(آی.اس. آی.) پاکستان قرارداشت، چنانچه بهدایت و پلان(آی.اس.آی.) وتشویق خوجه ئین ربانی، رئیس یکی ازتنظیمهای پشاوری، بالای خاک ووطن آبایی خود درپنجشیر حمله کرد، تلفات داد، شکست خورد و گریخت و دوباره درخدمت ذوالفقار علی بوتو به پشاور پناه برد. درمرحلۀ دوم، احمد شاه مسعود این کریدت رادارد که بکمک پاکستان وامدادهای دیگربشمول امریکا، قوماندۀ خودرا بحیث یک جناح جمعیت اسلامی درمنطقۀ پنجشیرموفقانه تاسیس کرد وبرای مدت دوسال اول  بمقابل روسها جنگید وپنجشیر رابمقابل تجاوزات لشکر شوروی خوب وموفقانه دفاع وحفاظت کرد. اما تنظمیهای جهادی دیگر نیز عین دفاع رادر سایرنقاط افغانستان موفقانه انجام داده اند وکریدت احمدشاه مسعود تنها درولسوالی پنجشیر منحصربود. درمرحلۀ سوم ازهمان خاک پاک پنجشیربا روسهاساخت ودراستخدام لشکرشوروی درآمدوبرای دفاع ومنافع شوروی کارمیکرد- روسها برای تقدیرازخدمات صادقانۀ احمدشاه مسعود، اورا(قهرمان)خواندند- من سه کتاب بزبان روسی وطبع ماسکو را درکتابخانۀ بروس ریچاردسن درامریکادیده ام که درزیرعکس احمدشاه مسعود(قهرمان مسعود)نوشته بودند،این کتابها درکتابخانۀ بروس ریچاردسن درامریکا وجود دارند ویکی ازین عکسهادرمجلۀآئینه افغانستان نیرنشرشده بود- گویا سالهاپیش از صدورفرمان مجبوری حامدکرزی، روسها لقب(قهرمان) رابه احمدشاه مسعودداده بودند- درمرحلۀچهارم که درحکومت خوجه ئین ربانی مقام وزارت دفاع به احمدشاه مسعود داده شده بود، ساحۀ دفاع او ازشهرکابل تا لب دریای کابل بود، ومردم کابل به احمدشاه مسعودلقب (موش کابل)را داده بودندکه درجرایدنشر شده است. آنطرف دیگر دریای کابل در تسخیر حزب اسلامی بود، احمدشاه مسعودازیکطرف وحکمتیارازطرف دیگر بالای منطقۀ جادۀ میوند (ازچنداول گرفته تاسراجی) راکت امریکایی  فیرمیکردند، واین دوقوماندان افغان که بمقابل یکدیگر بخاطرقدرت وچوکی  می جنگیدند، زاید از 60 هزاربیگناه را درخانه های شان وسرکهای آن منطقه شهید ساختند – یکی از شاهکارهای نظامی دیگر قوماندان مسعود ووزیردفاع حکومت ربانی قتل عام و فتح افشار است که آن هم جزء تاریخ بدبختیهای  شهرکابل شده است -  مرحلۀ پنجم جنگ احمدشاه مسعود بمقابل طالبان بود، که آنهم یک جنگ داخلی  وبین الافغانی وبخاطر قدرت وچوکی بود. قوماندان مسعود که تنها قوماندان یک قسمت شهرکابل بود، درین جنگها ازکابل گریخت و هرقدرموتر و اسلحه وسامان قیمتی بشمول آثار موزیمها وکتابخانه ها، حتی قالین های ارگ ووزارتخانه ها وسایر وزارات  را باخود به پنجشیر برد – اززبان وصدای یونس قانونی یک کاست ثبت شده وجود داردکه ازپنجشیرگفت " هفت هزار کتاب خطی وقلمی و هرچه آثاردیگر درموزیمها بود باخود به پنجشیر آوردیم..." – این کتابها وآثار موزیم چه شد و یونس قانونی بکی وبکجا تسلیم داده است ؟؟؟ - قوماندان مسعود درمقابل تعرضات طالبان از پنجشیر هم گریخت و پته به پته تا ساحل دریای آمو عقب نشینی کرد، و درآنجا بپای روس بوسه داد، پول واسلحۀ وافر گرفت تابرای اشغال دوبارۀ قدرت وچوکی از طالبان موفق گردد، ودرهمین تقلا کشته شد. قوماندان مسعود شهید راه نجات افغانستان از استعمارخارجی نشده، بلکه خودش درگرواستعمار روس قرارداشت، ودر راه بدست آوردن قدرت وچوکی کشته و شهید شده است. یک نکته که همیشه در نوشته های اراکین سلطنت شورای بحیث مشروعیت مبارزۀ شان بمقابل طالبان بنظرمیخورد اینست که طالبان  بحمایت وتحریک پاکستان میجنگیدند ومن این ادعای شانرا تائید میکنم، اما احمدشاه مسعود نیربحمایت وتحریک روس   وایران میجنگید وهردوطرف برای اشغال قدرت وتخت کابل می جنگیدند- اگر طالبان موفق ومسلط میشدند، مستحق لقب (قهرمان ملی) نبودند ونمیشدند، واحمدشاه مسعودکه موفق نشد، بلکه یک قدرت خارجی (امریکا) شورای نظار را از طریق اعطای  خریطه های مملو ازنوتهای صددالری برای اشغال خاک پنجشیر وافغانستان حاضر به استخدام ساختند، پس این لقب خیله خند (قهرمان مـُـلی) به اساس کدام منطق تـُطـُق کرد؟؟؟

من درهیچیک از پنچ مرحلۀ فوق الذکرکه زیر چشم من گذشته، احمدشاه مسعود را لایق ومستحق لقب (قهرمان ملی) نمی بینم –از هموطنان خود وابسته به سلطنت شورای نظار احتراما تقاضا میکنم یکی از جنرالان نظامی آنها دلایل واسنادی راتهیه ونشرنماید که براساس آن نه تنها  وفقط سلطنت شورای نظار ومردم ومنطقۀ پنجشیر، بلکه ملت و کشورافغان بطور کل قناعت بتواند که احمدشاه مسعود مستحق لقب (قهرمان ملی) شده میتواند !!! آنگاه من بمصرف خود به پنجشیرمیروم وچاررکعت نفل به ارواح وقبر اواهدا میکنم.

بیائید حقایق وانصاف را اساس قرار بدهیم: احمدشاه مسعود را دیربعد از مرگ او شورای نظار قهرمام ملی ساخت، آنهم در شرایطی که شورای نظار قدرت سیاسی ونظامی را دربدل دریافت ملیونها دالرنقده از یک قدرت متجاوزخارجی بدست آورده بود، و شورای نظار بخاطر وزن بیت" یک پشتون گمنام و اولوی ونا شناخته را که آقای (بوش) پسند وسفارش کرده بود، در راس دولت قرارداد که به امر شورای نظار فرمان صادرمیکرد (جریان کنفرانس بن ثبت تاریخ شده است)!

من وهمه افغانها ، وهم قوانین وعنعنات افغانستان، هموطنان محترم خود اتباع شورای نظار را افغان ویک جزء ملت افغان میدانیم ومیشماریم وبرای آنها حقوق وامتیازات مساوی و برابر باهر افغان دیگر قایل استیم، اما اعضا واراکین سلطنت شورای نظار درحالیکه 14 سال است قدرت سیاسی ونظامی رابدست دارند، نباید فراموش کنند که وطن وباشگاه دایمی شان ولسوالی پنجشیر است نه شیخ نشین دوبی و ایران وتاجکستان، اینکه آنها ولسوالی پنجشیر را ولایت و شورای نظار را سلطنت ساختند، یک تحول موقت است که ازین نوع کارها درتاریخ افغانستان بسیار شده است، اما شاید درقبال قدرت وثروت تاکنون متوجه نشده باشند، ولی اکنون باید سرحال آیند وفراموش نکنند که "پنجشیر افغانستان نیست !"، بلکه یک ولسوالی (و ولایت ساختگی) درافغانستان است ! اهانت وتحقیری که اراکین واعضای سلطنت شورای نظاردر مدت 14 سال قدرت شان بمردم افغانستان تحمیل کرده اند ازیاد کس نرفته وبخط سیاه توام با نفرین دراوراق تاریخ ثبت شده است – شما دردورۀ سطلنت تان به پشتونها پول ورشوت وچوکی دادید واخلاق و شعایر "پشتونولی" یکعدۀآنها را، بشمول حامدکرزی،  زایل ساخته دراستخدام خود قراردادید، حامدکرزی را بحیث چوبکی وامضاء کننده بچوکی شاندید وهرچه دلتان خواست تطبیق کردید، چوب شکن وتوت فروش را جنرال و وزیرساختتید، برای هرمردۀ خود یک تپه کابل  را اشغال کردید، هرچه تفنگ وماشیندار وراکت و طلا وجواهرات بدست تان آمد به گدامهای پنجشیرکه تازه به زیرکوه ها حفرکردید، انتقال دادید – عروس یونس قانونی که تصویرش راقصدا بحیت یک نمونۀ احراز قدرت وثروت نشرکردند، ازکمربند مطلا وجواهرنشان گرفته تا طوق ودستبدها، بوزن یک سیر طلا بادانه های کلان الماس وزمرد پوشیده بود – درحالیکه درشهر کابل از برکت 14 سال سلطنت شورای نظار نیم نفوس آن نان خشک برای خوردن ندارند. البته درموردطالبان ما مستشعریم که حماقت، نادانی ونا آشنایی برموزجهان و دولتداری ، توام با قدرت طلبی بیمورد ناشی ازتحریک وتشویق پاکستانِ طالبان ، موازنۀ قدرت رادرافغانستان توسط امریکا بدست سلطنت شورای نظار سپرد، اما این وضع درشعاع تطور زمان وبیداری نسلها پایدارنمیماند ! بیداری وحق خواهی ملت افغان قطعا وجبرا تغییر پذیر وزود هویدا میباشد!!! درآنوقت سلطنت شورای نظاربا تمام اسلحه وقدرت وثروت خود وبرای حفظ سلطنت وموقف خود تنها وتنها ولسوالی  (ولایت ساختگی) پنجشیر را بدسترس خواهد داشت- لهذا درختم کلام بازهم لازم می افتد هوشدار داد که باید ملتفت باشند که پنجشیر افغانستان نیست !!! این نه باین معنی است که مردم شریف  پنجشیر قابل احترام وکرامت و زعامت نیستند، که هستند! ازین خطه ومردم درادوارتاریخ علماء ، مبارزین و مجاهدین نامدار برخاسته و درامورمعارف ونظامی وسیاسی خدمت کرده اند – جهاد واستقامت ومردانگی  مردم پنجشیر و کوهدامن بمقابل اشغال انگلیس راخودانگلیسها اعتراف کرده ودرجلد دوم تاریخ موهن لال (ترجمۀ داکترهاشمیان) ثبت است - جهاد ومبارزات قهرمانانۀ مردم پنجشیر وکوهدامن درمقابل تجاوز شوروی نیربهمگان معلوم است – اگراحمدشاه مسعود درخدمت ودفاع شوروی قرار داشت – قوماندان احمدخان پنجشیری بضد شوروی وبضد احمدشاه مسعود می جنگید که مسعود او ویاران اورا بناحق وباساس عقده شهید ساخت.

اما درباب اعلحضرت غازی امان الله خان : بهرفردافغان معلوم ودرتواریخ ثبت است که این شهزادۀ جوان در اولین روز احراز سلطنت خود لباس سپاهی پوشید ودرمسجد عیدگاه درحضور هزاران افغان شمشیرخودرا از غلاف کشید و گفت تا استقلال کشورراحاصل نکنم این شمشیررادرغلاف نمیکنم. این زعیم افغان با تمام ناتوانیها پایه های امپراطوری انگلیس را درآسیا وجهان متزلزل ساخت . اکنون که از سلطنت او 90 سال وازوفات او60 سال سپری شده، نسل درنسل افغان، بشمول پنجشیری ها، بعد ازتحصیل استقلال که به اراده وزعامت او صورت گرفت، آنمرحوم را "" قهرمان ملی"" افغانستان شناخته ، وتا نام افغان و افغانستان دردنیا باقی باشد، غازی امان الله خان را "" قهرمان ملی"" خواهند شناخت !!! فقط برادران احمدشاه مسعود که مکتب ناخوانده سفیر، وزیر و چوکیدار سلطنت شورای نظار شدند، وهم کسانیکه از خیرات سلطنت شورای نظارچوکی گرفتند وملیاردرشدند، با لقب طفیلی که برای احمد شاه مسعود  ازجانب حامدکرزی، این پشتون گمنام ومستخدم (بوش)، صادرشده، دل خود را به قهرمان بودن احمدشاه مسعودخوش میسازند،  اینها باید بخاطربسپارند که این لقب بدون استحقاق تا ده سال دیگر ازاعتبارساقط خواهد شد- اما نام نامی اعلحضرت  غازی امان الله خان، محصل استقلال افغانستان، درخون ملت افغان عجین شده وتا ابد باقی خواهد ماند. ومن الله التوفیق.

خدمتگار افغانستان – سیدخلیل الله هاشمیان – مورخ 4 دسامبر 2016

ستاسي کمینټ به د پاڼی د مدیریت تر کتني وروسته خپور شي .

Your comment will be published after review by Directorate

Kommentare

Es sind noch keine Einträge vorhanden.
Bitte geben Sie den Code ein
* Pflichtfelder