19.05.2017 (29.02.1396)

قابل توجه شاغلی محترم گلبدین حکمتیار زعیم حزب اسلامی وملت شریف افغانستان
داکترسیدخلیل الله هاشمیان                         

ازیکسال باینطرف موضوع برگشت مسالمت آمیززعیم حزب اسلامی افغانستان رابوطن تعقیب میکردم وباساس شناختیکه ازدسته بندیهای سیاسی درکشور دارم،اگرچه این برگشت راقسمامفیدمی پندارم،ولی تاکنون تبصره واظهار نظری درآنباره نکرده ام.اماسوالات پیهم یکعده هموطنان ازین ژورنالست سی ساله ودَین خاک ووطن مراوادارساخت عنوان فوق رامنتشرومطرح سازم و درانتظارجوابی باشم:

1) هموطن محترمی  بنام شاغلی عبدالقادرمومندمقیم دریک ایالت شرقی امریکا،درنشرات متعددی که روزمره بهمگان میفرستد، صرفنظرازانتقادات شدیداوپیرامون برگشت مسالمت آمیزشاغلی محترم حکمتیار، یک نکته راکه  اوپیهم اصرارمیورزداینست که:"شاغلی حکمتیارراپاکستان ازپناگاه داخل  خاک خودبه لغمان پیاده کرد..."- وجناح های دیگری درمیدیای کابل می گویند:"شاغلی حکمتیارکه درپایگاه نظامی امریکادربگرام حفاظت میشد، ازبگرام بلغمان فرستاده شد..."- برایمن ومردمیکه ازمن میپرسند، هر دوروایت قابل قبول نیست،لهذاملت افغان حق داردازشاغلی حکمتیاربپرسد که مدت بیست سال بکدام محل ومنطقه مخفی بودوازکجاوبچه طریق به شهر میترلام لغمان رسانده شد؟  

2)امروزدرویبسایت دیگری مقالۀمفیدوهوشداردهنده ای بقلم داکترسیدحمید الله روغ بعتوان (مسالۀدیورند)خواندم وتحلیل یک سلسله سوالات آن مقاله  ساعاتی مرامشغول ومتفکرساخت، نه اینکه موفق به حل آن سوالات شده باشم، بلکه درورای سوالات بیشتری گنگس شدم، مثلا اومیپرسد:

"اگرکابل دراختیارامریکااست، پس پاکستان چرااجازه ندادملاعمربکابل سپرده شود، اماحکمتیاراینک بااسکورت رجل پاکستانی درکابل رحل می افگند؟ "

اگراز بدیهیاتی که درآن مقاله رقم شده، مثلا "توافقنامه باحکمتیار از بزرگترین موفقیت داکترغنی" وضییق ساختن تمایل و"میدان انحصار سیاسی تجزیه طلبان شمال" منصرف شویم، آقای داکترروغ یک سوال مهم دیگررامطرح میسازد که: "پاکستان از رُخ کردن ورق حکمتیارچه هدف دارد؟ "، و می افزایدکه:"معلوم است که پیام بازگشت حکتیار، پیام برسمیت شناختن دیوند نیست، طالبان هم نگفتندکه دیورندرابرسمیت میشناسند، اماپاکستان نگذاشت ونمیگذارد که طالبان بکابل بیانید، پس چراگلبدین بکابل رسیده است؟"

آنگاه آقای روغ اخطارمیدهدکه:"پیام بازگشت حکمتیار، یک پیام دیگر است؛ پیام بازگشت حکمتیار، همان پیام(         (AF-PAKاست ، ماازسوابق طرح این پروژه اطلاع داریم،مامیدانیم این پروژه از(هالبروگ) بود،امامشکل (اف- پاک)اینست که ظرفیتهای تحقق این پروژه اززمان (هالبروگ)تاکنون بسیارمتحول شده است. مشکل (اف-پاک)اینست که اصراربر(اف- پاک)،خاصتا اکنون وامروز، گرایش به تجزیۀ افغانستان راقمچین میکند..."

تشویش دیگرداکترروغ اینست که آیا: "فقط پاکستان تلاش دارد که با استفاده ازفضای نودرمناسبات چین وامریکا،وازطریق حضورامریکا درکابل،این پروژه رادوباره زنده بسازد؟"آقای روغ هکذاهوشدارمیدهدکه "بافرستادن حکمتیاربکابل،پاکستان به آینده،شایدآیندۀدورترنظردارد."

آنچه این قلم ازسوابق تنظیمها درپشاوربخاطردارد، وضع ازینقراربودکه آنها، خصوصا حزب اسلامی، به مصلحت پاکستان تن میداد، واگرمناسبات ذات البینی درمیان احمدشاه مسعودوحکمتیار به آن شکل خراب تُطق نمیکرد، پلان (حمیدگل)درهمانوقت نیزتطبیق ادغام(اف- پاک) بود؛ اما آن نزاع دربین آن دو جنگسالار، اگرچه تلفات جانی ومالی خارج از توان افغانستان آنروز رادربرداشت، معهذاهمان نزاع ازبدبختی دایمی ادغام (اف- پاک) جلوگیری کرد.

درین مقاله آنچه ازقلم داکترروغ اقتباس شده تشویشی است که شایدآقای حکمتیاردستپاک پاکستان قرارگیردوراه حل "مسالۀ دیورند" را درادغام "اف- پاک" جستجوکند- این تشویش پشتیبانان دیگری نیز درافغانستان دارد که میگویند:"حکمتیار به راحتی میتواند تغییرموضعی عجیب داشته باشد".

امااین قلم بمشاهدۀتمایل جدیددرسیاست حکومت نوین درامریکا به این باوراست که پلان ادغام(اف- پاک)درنزددکترین نظامی امریکامنسوخ قرارگرفته،زیراامریکاخط دفاعی سابق خودرابمقابل شوروی که خیبروبولان درپاکستان بود، تغییرداده، اکنون سرزمین افغانستان رابهترین خط دفاعی خودبمقابل تهدیدات ناشی از(روسیه–ایران–چین)انتخاب کرده است.

 دودگر، نه تنها حکومت، بلکه ملت امریکا متیقن شده که مرکز وفاعل تولیدتروریزم درمنطقۀچنوب شرق آسیاپاکستان است ومنافع امریکا واروپا، به استثنای انگلیس، ابن مرکزرابضررخود تشخیص داده ودرصدد تخریب آن میباشند.

سه دگر،این قلم متوقع است که جناب آقای حکمتیارازبیست سال جهادوجنگ درافغانستان وبیست سال دیگردرتبعیدواختفا، این درس بزرگ را آموخته باشدکه همه امیال و آمال شخص خودش وحزب اسلامی افغانستان تنها وفقط در یک افغانستان اسلامی، مستقل،آزاد ومتکی بیک قانون اساسی معقول وجدیدکه آرزوهای همه اقشارملت افغان درآن منعکس شده باشد،  تامین شده میتواند.

درانتظارجواب ازمقام محترم رهبری حزب اسلامی افغانستان میباشم.

باعرض احترام – سیدخلیل الله هاشمیان - کلفورنیا

ستاسي کمینټ به د پاڼی د مدیریت تر کتني وروسته خپور شي .

Your comment will be published after review by Directorate

Kommentare

Es sind noch keine Einträge vorhanden.
Bitte geben Sie den Code ein
* Pflichtfelder