02.07.2017 (11.04.1396)

علت قطع علایق من باپورتال افغان–جرمن آنلاین
داکترسیدخلیل الله هاشمیان 

هموطنان محترم:از مدت یکماه به اینطرف که من همکاری فرهنگی خودرابا پورتال افغان– جرمن آنلاین قطع کرده ام، دوستان زیادی ازکابل، اروپا وامریکاازطریق ایمیل یاتلفون،علت این رویدادراپرسیده وعده ای تشویق وسفارش نموده اند تادرموقف خودتجدیدنظرکنم- من سخنان و فرمایشات  دوستان رادرین موردباتشکرشنیده ام، ولی تاکنون بهیچ کسی علت این تصمیم خودرانگفته ام- باعرض معذرت بهمه دوستانی که درین مورد بامن تماس گرفته بودند،اینک علت این تصمیم خودراکه ناشی ازخصلت نامردانه و تبعیض گرای رئیس این موسسه، آقای انجیر قیس کبیر، میباشد، ذیلا تشریح میکنم:

آقای انجنیر قیس کبیرکه دررشتۀ فزیک درآلمان تحصیل کرده و برای یک شرکت آلمانی کارمیکند، البته درآن کارخودموفق میباشد، و هم دررشتۀ کامپیوترتکنالوجی تجربه ومعلومات کافی دارد، امایک شخص اداری نیست  که اموریک موسسۀ نشراتی را تدویرکرده بتواند- درظرف سه سالیکه من بااین موسسه همکار بودم وبرای پیشبردامورفرهنگی این موسسه درحدود توان خودصادقانه سعی نموده ام که درنتیجۀ آن "عضویت تیم کاری =هیات مدیره"این موسسه رابمن قایل شدند- درین مدت من چندین بارنقاط ضعیف ادارۀانجنیرقیس راتوسط ایمیل به اوگوشزدکرده وتقاضای رسیدگی واصلاح نواقص رانموده ام، که ازآنجمله پیام مورخ 15 اپریل2017 من قرارذیل به انجنیرقیس کبیرودوعضو تیم کاری موسسه (محترمان استاد فارانی و استادصالحه واهب)ارسال وتقاضای نشرآن درپورتال نیزشده بود،اماپیام  من نشر نشد، بلکه آقای قیس کبیر درستون نظریات یک تذکرمجمل درچند سطردادکه به اصل موضوع کارشکنی وخودسری در پورتال هیچ ربطی نداشت: 

 

(( داکترسیدخلیل الله هاشمیان                     15 اپریل 2017

کارشکنی وعدم همکاری درپورتال شما

 انجیرصاحب قیس کبیر، سلام !

ایمیل مورع 14 اپریل شمارادرکلکین نظریابی خواندم، درآن یک توضیح، یک پیشنهاد و یک کنایه موجود است- ذیلا جواب وتوضیحات ارائه میشود:

1) توضیح شماازبابت مشکلات اداری تان که خودتان و دوهمکارتان مریض یا گرفتارمسایل شخصی  برون ازخانه بوده ومتباقی تحت فشار کارزیاد قرار داشته، که به نشرمقالات درموقع آن رسیده نتوانسته اند ...

درین باب خاطرنشان میشودکه شخص شما بحیث مالک این تصدی، آیا گاهی فکرکرده اید که یکروزی بچنین مشکلی مواجه میشوید، وبرای رفع آن چه تدابیری اتخاذکرده اید؟ من تاتاریخ 11اپریل سه یاددهانی وشکایت بشما وهمکاران تان ارسال کردم، ودرحالیکه هرروز4 یا5 مقاله وبهمین تعداد نظریات درکلکین نشرمیشد، هفت مقالۀمن درکامپوتریکی ازهمکاران شما،  بزیرتوشک درآمد وغایب شد، حتی بمن پیام فرستادندکه مقالات تان مفقود شده، دوباره بفرستید- شکایات خود وپیام واصله ازپورتال شما را، بیک تعدادهمکاران قلمی این پورتال ارسال کرده ام،امادفعتا جهار مقالۀمن اززیرتوشک برآمد وبعدازهشت روزیکی بعددیگرتاتاریخ 11 اپریل نشرشدند-  چراهمین پیام مشکلات اداری ده روزقبل بمن مخابره نشد، وچراو چطورآن مقالات مفقودشده دفعتاپیدا ونشرشندئد؟؟؟ انجنیرصاحب قیس گبیر، من تا حال سه باربشماخاطرنشان کرده ام که درپورتال شما کار شکنی ایجادشده است–این بشمامربوط است که چطوراین کارشکن وکارشکنی راتشخیص و ازبین میبرید، یا نمیبرید. حتی بعدازنشرچهارمقاله ام، به اثرتقاضای ایمیل پورتال شما، سه نوشتۀ نشرناشده(یک فرمان ودومقاله)را دوباره به (وورد)انتقال دادم وپیشنهادکردم که اگرازبابت بازنشرمقالات کدام فیس میگیرید، حاضربپراخت آن میباشم. جواب شمابهمه شکایات وپیشنهادات من  امروزبعداز 12 روز بمن رسیده است.

2) پیشنهادمعقول شمارا درباب صلاحیت انتقال مقالاتم طورمستقیم بپورتال شما، رد نمیتوانم، بلکه با تشکرمی پذیرم – من بیشتر از سه سال است که بااین پورتال همکاری صادقانه داشته ام، چرااین پیشنهادقبلامخابره   نگردیده بود؟ بهرحال،آنچه ازدوست آید نکوست !من تعهد میکنم که هیچ گاه بشخصیت کسی یااعضای خانوادۀشان تهمت، تعرض واهانت نکنم، چنانچه درگذشته نکرده ام- امیدوارم شماهم بهمکاران تان درپورتال بفهمانید که اگرمقالات مملوازدشنام وپوج واتهام رادرموردمن(که قبلا یکی دوبار نشرشده)تکرارنشرکردند،منهم نه تنهابرویۀ متقابل میپردازم،بلکه بیکی ازمحاکم جرمنی بمقابل این پورتال اقامۀ دعوی خواهم کرد، زیرا این پورتال است که مسئول نشر مقالات ونظریات میباشد،نه خود نویسندۀ مقاله!!!

اما نظریات من درمورد مسایل سیاسی واجتماعی و شناخت اشخاص حاکم در گذشته ها وحال درافغانستان،بهمگان معلوم است که من بحیث یک افغان ملیگرا،ازبیان حق وحقیقت هرگزچشم پوشی نکرده ام، والبته اینراهم میدانم که حق وحقیقت ازچهان بینی یک شخص تا شخص دیکرفرق میکند؛ ومن این اختلاف نظررامفیددانسته، برای طرفین مجازمیشمارم. نباید ازمن توقع شودکه جهانبینی 90 سالۀ خودرا بخاطرنشریاعدم نشر چندمقاله در یک پورتال تغییربدهم.

پسرم سیدایملیار هاشمیان یک غریبکاراست ودرچند پروژۀ تعمیراتی خود سخت مصروف بوده، چهاریاپنج روزبعد یکشب بخانه می آید- اگرشما شفریا کودانتقال مقالات را بطور مفصل به ایمیل من انتقال دهید، همینکه او بخانه برسد، آنرا میخواند واگر مشکلی ایجاد شده باشد، باشما یا یکی ازهمکاران تان که خود تعیین کنید، تماس خواهد گرفت.

3) کنایۀانجنیرصاحب قیس کبیر،برای باردوم بعنوان من، دربارۀلقب(شهید میراکبرخیبر)میباشد- خوب، این اختلاف نظربین دوهمکاروجودداردوما نظر و موقف طرفین رادرآنباره مجاز ومحترم میشماریم، ونظریات هموطنان را در آنباره درین پورتال نیز خوانده میرویم . با احترام – ))

سیدخلیل الله هاشمیان

این ایمیل به محترمان انجنیرقیس کبیر، استاد فارانی و استاد صالحه واهب ارسال شده ، تا درکلکین نظریابی نشر گردد -))

---------------------------------------------------------------

پیام فوق درحدوددوماه قبل به انجنیرقیس کبیرارسال شده بود،ولی از جانب اوجوابی بمن نرسید-انجنیر قیس کبیرکه وعده کرده بودکلیدمستقل بمن ایمیل میکندتامن مقالات خودرابطورمستقل وبدون سانسوردرپورتال نشرکنم، نه تنها بوعدۀ خودوفا نکرد، بلکه دومقالۀدیگرمن نیز تحت سانسورقرار گرفته شد، ودرهمین مدت دونظر، یکی ازقاسم باز(پسرمرحوم بازمحمدخان نوکرشخصی داودخان) ودیگری بنام مستعارازناروی با کلمات دشمنانه واهانت آمیز درکلکین نظریابی نشرگردید، که باثراعتراض شدید من هردونوشته رابعدازیکهفته ازکلکین نظریابی برداشتندوهم معذرت خود رانشرکردند.

بالاخره اینکه بارتباط منازعۀقلمی بین من وداکترسیدعبدالله کاظم،آقای قیس کبیرجواب داکترکاظم را نشرکرد، ولی جواب دوم مرا بداکترکاظم (باوجوددویادآوری ویک اخطار(قطع روابط)نشرنکرد،اما جواب دوم داکتر کاظم رابطور فوق العاده نشرکرد که یک اقدام غیر قانونی وطرفداری  ناجوانمرادانه بود،اماپعدازمدت دوروزآنراازفهرست نشرات برداشت . برای رئیس ومالک یک موسسه مناسب نیست که دربین اعضای تیم کاری(هیات مدیرۀ)خودفرق وامتیازقایل شود؛اگرآقای قیس کبیریک شخص صاحب تدبیر میبود میتوانست مناقشه بین داکترکاظم وهاشمیان راعادلانه وبدون جانب داری خاتمه بخشد، ویا از من معذرت بخواهد، امااودرعوض ازتبعیض و جانبدرای کارگرفت وخودرابسیار کوچک ساخت !   

چرااخلاق واطوارانجنیرقیس کبیردرمورد یک همکارش (هاشمیان) که درمدت سه سال صادقانه وروادارانه بااوهمکاری کرده بود، وازآنجمله مدت یک سال وقت خودرابالای تهیه وترتیب قاموس دری-انگلیسی صرف کرده بود، دفعتابطور تبعیضی وجانبداری، تغییرکرد؟؟؟

من انجنیرقیس کبیررا نمیشناختم وباراول اورادریک مجلس ادبی-افغانی  درکشورهالینددیدم که آن مجلس نیزبه پیشنهادمن برای نیکنامی و سرفرازی همکاران اووپورتال افغان-جرمن دایرشده بود.بعدازآن،دوبار هم اورادرکلفورنیادیدم که بیشتراوقات بالای تکمیل پروزۀ"قاموس کبیر" صحبت میکرد- درین مدت سه سال من وانجنیرقیس کبیر شایدصدبار توسط ایمیل  تماس ومخابره داشته ایم، باساس مشاهدات من، انجنیرقیس از ناحیۀ مهارت تدویری(مدیریت موسسه)ضعیف وناتوان است واین خلا را همکاری صمیمانۀ سه نفر (محترمان استاد صالحه واهب، استاد فارانی واستاد سیستانی وشاید کسان دیگری که من نمی شناسم) پُر ساخته اند.

اینکه آقای انجنیرقیس کبیرازهواخواهان سردارداودخان است، حق مسلم اوست، واینکه هاشمیان درموردمرحوم سردارداودخان همیشه حق وحقیقت راگفته بهمگان بشمول قیس کبیر معلوم بوده،امااینکه آقای قیس کبیر پورتال خودرااز یک موقف بیطرفی درمسایل ملی، به یک موقف طرفداری از همه وجوه شخصیت وزعامت سردارداودخان تغییرداده، درحالیکه شهیدداود خان رادرست نمی شناخته ودرین مورد تحت تاثیر خصلت آقای داکترکاظم و حلقۀداودپرستان قرارگرفته، شخصیت خود و حیثیت پورتال خود را کوچک ساخته است. آقای داکترکاظم که توانسته بوددردورۀجمهوریت مقرب رهبر داودخان قرارگیرد، ومقام ارجمندی بحیث تئوریسین حزب ومسایل اقتصادی دولت جمهوری یافته بودوبقرارنوشتۀ خودش"اگر کودتارخ نمیداد بحیث وزیرمالیه مقررمیشدم"، اما شخص رهبروارکان دولتش چهرۀزیرلحاف داکتر کاظم راندیده بودند، که بعدازتاسیس دولت پرچمی درماه دسامبر 1979، اولین مقرری درخارج ازکشوردرماه فروری1980،تقررآقای داکترکاظم بحیث مدیر(افغان نیشنل بانک درلندن)بود، درحالیکه داکترکاظم دوماه قبل ازآن از18 ماه حبس درزندان پل چرخی رهاشده،وتکلیف گوش دردی اوهنوز رفع نشده بودکه عبدالوکیل وزیرمالیۀرزیم پرچم اورابوزارت مالیه احضار وبحیث مدیر بانک لندن مقررکرد-این مقرری بیانگراین واقعیت است که وکیل پرچمی سالهاقبل ودرتمام دورۀجمهوریت باداکترکاظم تماس ومراوده داشته و به پاداش همان همکاریهای داکترکاظم با حزب پرچم در دورۀجمهوریت،اینک اورابحیث سفیراقتصادی رژیم پرچم درلندن مقررمیکند (تفصیل و اسناداین موضوع درمقالۀ مورخ 26 می 2017این قلم در پورتال وزین (تول افغانستان) نشرشده)–آقای قیس کبیردردورۀحکومت پرچم متعلم  مکتب بوده وازسوابق داکتر کاظم تاامروزخبرندارد- شایدهمین عقدۀ همکاری با وگیل پرچمی دردورۀ جمهوریت داودخان است که داکترکاظم را وادارساخته هرروزیک مقاله در وصف شخصیت وزعامت مرحوم سردارداودخان بنویسد- البته این قلم نیز صفات نیگ (پاکنفسی ووطندوستی) وخدمات مفیددورۀصدارت سردارداودخان رابارها ستایش نموده،امابالای نکات ضعیف شخصیت آن مرحوم (خودخواهی، غرور ودیکتاتوری او)نیزمکث وتبصره نموده است؛ مثلا من جندبار درگذشته واخیراًدوباردرتبصره های خودکه درپورتال افغان-جرمن نشر شده، این سوال رامطرح کرده ام که آیادرمرورقرنهای   20 و21 زعیمی رادرکشورهای روی زمین سراغ داریدکه"هم والاحضرت،هم رهبر هم رئیس جمهور،هم صدراعظم، هم وزیردفاع وهم وزیر خارجه بوده باشد؟" ادعای فوق ساخت دماغ وذهن خودم بوده، عین این سوال را شخص دیگری تا کنون مطرح نکرده است؛ اما ثبوت این ادعااکنون ازچند منبع و منجمله  درکتاب اخیرداکترمحمدحسن شرق بعنوان ""کودتای پنجم،درسقوط دولت جمهوری،سرخ یاسیاه"" بدست آمده است: داکترشرق درین اثر280 صفحه ای خودعلل سقوط دولت جمهوری راتحلیل کرده ودرصفحۀ42آن مینویسد:

""باانتخاب محمدداود بحیث رئیس دولت (ازجانب کمیتۀمرکزی جمهوریت) ونویسنده به صفت منشی کمیتۀمرکزی...بعدازانتخاب شان،رئیس دولت مرا مامورتشکیل کابینه نموداماگفت:عجالتاوظیفۀ صدارت، وزارت دفاع ملی ووزارت خارجه رابه عهدۀمن بگذارید.""

این تقاضای مرحوم رهبردربدو تاسیس جمهوریت در حالی صورت گرفته که داکترمحمدحسن شرق درچند صفحۀ این کتاب خودنوشته که هدف کودتاچیان برای تاسیس جمهوریت این بوده که:" قدرت دولت ازدست یکنفر(شاه سابق) به ملت انتقال یابد..." اثرفوق الذکرداکترمحمدحسن شرق مطالب مهم دربردارد که مستلزم یک نقد علیحده میباشد.

خوب شدیک متخصص وکارشناس مسلکی،آقای مجیدمنگل،که مدت 17 سال از دورۀ شاهی گرفته تااخیردورۀجمهوری، متصدی ومسئول روابط بین المللی وامور ملل متحد در وزارت خارجه افغانستان بوده وهم درسفرهای رسمی رئیس جمهور بکشورهای اسلامی عضوهیات افغانستان بوده، مشاهدات خودرابتاریخ 26 جون تحت عنوان (آخرین تلاش شهیدداودخان برای نجات کشورازحاکمیت کمونستی)درپورتال افغان-جرمن نشرکرده ومن یک جزءآنرادرینجا اقتباس میکنم:

""...اگرخودم بحیث یک فردافغان وکریردپلومات درموردشهیدداودخان قضاوت نمایم، داودخان یک شخص وطندوست،پاکنفس وجداً طرفدارپیشرفت و   ترقی افغانستان بود، ولی متاسفانه نارسایی عمدۀ وی نداشتن مطالعات ومعلومات لازم درموردمسایل سیاسی،سیاست وقضایای عمدۀ منطقوی وبین المللی وقت، ونیزفهم ودانش سیاسی لازم درموضوع اساسی(زعامت ولیدرشپ) بود. درجریان سفررسمی شان به عربستان سعودی ازنزدیک متوجه این کمبودی معلوماتی گردیدم...""

دانشمنددیگرافغان، آقای هیوادوال بتاریخ 29 جون درکلکین نظریابی افغان-جرمن آنلاین در موردقیادت مرحوم داودخان اظهار نظرکرده که یک جملۀ آنرا که به عقیدۀ من (دُرسفته)درینجا اقتباس میکنم:

""...دیده میشود جزئی ترین انتقاد برطرزحکومت دار ی داودخان مانند پاشیدن تیل پطرول برآتش غضب چندتن خاص میگردد...""

متاسفانه،هواخواهان ونمکخواران شهیدداودخان،عوض آنکه خصلت خودخواهی ودیکتاتوری اورابحیث یک حقیقت بپذیرند، ویابه سایرهموطنان حق قایل شوندکه آنهانیزمیتوانندشناخت خودراازجمهوریت داودخان بیان کنند، همینکه شخصی مشاهدات خودرابیاان کند که خوش آنها نیاید، آن مسلمان را یهودمیخوانند ومانندیک خیل گاوزنبوروحشی برانتقادکننده گان حمله میکنند- این گروه نه تنهاازمرحوم داودخان خان بحیث قائدوناجی افغانستان یادمیکنند، بلکه اورا بصفاتی متصف میسازند که ازحیطۀ یک انسان نورمال بالاتر، بلکه به الوهیت نزدیکترمیباشد. 

باید گفته شود که هاشمیان هرگزشاه پرست نبوده وفجایع دورۀسلطنت را ازعیاشی شخص شاه گرفته تا نقض قانون اساسی توسط اوکه قانون احزاب را توشیح نکرد وصلاحیت های قوۀاجرائیه رابزیرزانوی خودقیدکرده که در نتیجۀآن صدراعظمان یکی پی دیگر بخاطرمداخلۀ سلطنت وجنرال عبدالولی استعفی میدادند؛ من تمام فجایع دورۀسلطنت رادرمدت 28 سال در مجلۀ آئینه افغانستان بقلم خود وهم بقلم هموطنان نشرکرده ام.           

باذکرمراتب فوق،علت قطع علائق من باپورتال افغان–جرمن آنلاین، جانب داری ناجوانمردانۀ قیس کبیردرسانسورجواب من بداکترکاظم میباشد.اگر آقای قیس کبیرظرفیت واخلاق مدیریت رامیداشت، عوض سانسور جوابیۀ من، میگذاشت جوابیه های هردوطرف درعین پورتال نشرشود تاهموطنان خودشان در زمینه قضاوت کنند، ویااینکه بخاطراین کار ناروای خود ازمن معذرت میخواست، امابه دیکتاتوری خودقناعت کرد.

قابل تذکرمیداندکه درمدت سه سالیکه باپورتال افغان-جرمن آنلاین همکار بوده ام، باتیم کاری این پورتال (محترمان استادسیستانی، استاد فارانی، استاد صالحه واهب واستاد شیماغفوری) مناسبات حسنه ودوستانه وهمکاریهای متقابل داشته ام که اگرآنهاباحفظ موقف طرفین، بدوام آن درخارج ازچوکات این پورتال مایل باشند، از جانب من نیز بخوشی استقبال خواهد شد. با احترام. سیدخلیل الله هاشمیان

 

یادداشت:من این مقاله رابه پورتال افغان–جرمن آنلاین نیزایمیل میکنم 

ستاسي کمینټ به د پاڼی د مدیریت تر کتني وروسته خپور شي .

Your comment will be published after review by Directorate

Kommentare

Es sind noch keine Einträge vorhanden.
Bitte geben Sie den Code ein
* Pflichtfelder