07.08.2015 (16.05.1394)

شوراي " نظار " لشكري از اوباشان و ولگردان فاسق ؛

عزیزي

قسمت دوم ؛

هنوز به نويشتن مطالب قسمت دوم شروع ننموده بودم ، كه خبر ديگري از اختلاس بسم الله خان محمدي از طرف رئيس كميسيون شكايات مجلس سنا - اقاي زلمي زابلي در يكي از سايت هاي فيسبوك به شرح زيل منتشر شد ؛

" اسنادي وجود دارد كه نشان ميدهد درجريان قرار داد كه بصورت پنهاني به امضا رسيده ، يكصدو چهل وپنج مليون دالر به حساب مقامات ارشدوزارت دفاع افغانستان از جمله شخص وزير دفاع بسم الله محمدي ريخته شده است .

وي گفت براساس اين قرار داد وزارت دفاع افغانستان ٤٨٠ سرباز و ٩٦ كماندو را دربرابر دريافت مبلغي در اختيار نهاد ستراتيژيك مين يابي افغانستان قرار داده است . زابلي افزود ؛ مقامات وزارت دفاع افغانستان بدون در جريان قرار دادن سربازان وعدم پرداخت حقوق به انها بصورت پنهاني درقبال هرسرباز ٤٥٠ دالر وبخاطر هريك از كماندوهاي ارتش ( اردو - نويسنده ) ٦٠٠ دالر را از اين نهاد دريافت كرده است والله العلم .

حزب دموكراتيك خلق افغانستان - گروه ببرك كارمل درزدوبند با شوراي نظار ؛

-----------------------------------------------------------------

احمد شاه مسعود - شخصي كه از سواد كم ودرايت سياسي هيچ برخوردار ؟ بود ، بمرور زمان چه ازطرف

كا جي بي وچه ازطرف استخبارات غرب خصوصا استخبارات كشور فرانسه وچه هم ازطرف انهايكه اورا

همچون بچه سقو پيش انداخته بودند به يك هيولا وقهرمان افسانوي ( درتمام ساحات زندگي از شير پنجشير گرفته الي تاكتيك دان نابغه وستراتيژست ، فيلسوف زمانه وشاعرواديب يكه تاز ) مبدل ميگردد ، درحالكه از هيچ كدام از اين خصوصيات ، جز قطاع الطريقي ، ماجرا جويى ، بينظمي ، قتل وكشتار حريفان مفكوروي ودر خدمت قرار كرفتن استخبارات منطقه و فرا منطقوي ... بهرمند نبوده دربرابر پول باهركس وناكس به قيمت استقلال وتماميت ارضي كشورش معامله نموده پروتو كول امضا مينمود. او قبل از اينكه تقريباً همزمان ( درفاصله هاي كمي زماني )

جاسوس کاجی بی ، می ۶ ، سی آی ای ، آی ایس آی  ، خاد و استخبارات ايران بود ، ميگويند !! هنگام جواني با استخبارات كشورهاي مصر واسرائيل هم روابط جاسوسي قايم نموده بود.

ثبوت ادعا ؛

١٥ فبروري سال ٢٠٠٤م - افغان ويكيليكس ؛

-  بی بی سی مصاحبه گرباچوف را پخش مينمايد ، كه دران  گرباچوف به صراحت ميگويد " احمدشاه مسعود براي ما كار ميكرد.

مسعود براي ما شاهراه سالنگ را باز گذاشته بود . او براي هيچ كس اجازه نميداد كه دراين منا طق برما حمله شود "

- مولف كتاب " قطعات محدود " جنرال باريس گروموف ؛ 

" ما ترس داشتيم كه احمد شاه مسعود به نفع خود از معاهده استفاده نما يد. ليكن وي براساس مواد معاهده كار كرد وتا ١٩٨٨م كه اخرين سر باز ما از افغانستان خارج شد براي ما كدام مزاحمت ازطرف وي و قواي مربوطه به وي خلق نشد "

احمد شاه مسعود يكي از مهره هاي شبكه جاسوسي جهاني بود ؛

كتاب اوریگون  چاپ سال ١٩٩٨م صفحه ٨٧ - " از سال ١٩٨٠ الي ٢٠٠١ م مسعود از شبكه هاي مختلف 

استخباراتي صدها مليون دالر بطور مخفي بدست اورد واو با هر كس معاهده عقد مينمود "

ستيف كول- مولف كتاب ( جنگهاي نامرئي) صفحه ٢٠٢ ؛

احمد شاه مسعود درميان رضا كاران عرب هم طرفداران داشت ، يكي از انها عبدالا اعظم ؟ يك اخواني فلسطيني بود كه دامادش بحيث رئيس تشكيلات عرب سعودي كار ميكرد.

براي معلومات بيشتردرمورد ارتباطات جاسوسي به منابع مؤثق ذيل مراجعه فرمائيد ؛

- كتاب جنگ ارواح - مولف - ستيف كول .

- كتاب  Origon 

- كتاب قطعات محدود - مولف - باريس گروموف 

- كتاب بينن سوان .

- واشنگتن پوست - دو فبروري - سال ٢٠٠٤م .

- واشنگتن پوست - بيست ونو فبروري سال ٢٠٠٤م - جمس بامفورد .

- افغان ويكيليكس - ١٦ اگست .

در رابطه با ارتباطات گروه كارمل با شوراي نظار علاوه بران كه اسناد موثق كافي در اختيار است ، لطفاً 

به ويديو كليپ كه دراين اوخر از طرف كميته فرهنگي جمعيت به نشر رسيده وحاوي صحبت احمد شاه مسعود ميباشد گوش فرادهيد ؛ - اين ويديو در " يو تيوب " موجود است .

در اين ويديو كليپ احمد شاه مسعود اعتراف ميكند و ادعا مينمايد كه " در كميته مركزي ( منظور از كميته مركزي ح، د ، خ ، ا . است - نويسنده ) از نصف بيشتران ارتباطي ما بود . در بوروي ( بيوروي سياسي - نويسنده ) سياسي نصف ان " به اين معني كه از جمله ٢٠٦ نفر اعضاي اصلي وعلي البدل كميته مر كزي بيش از ١٠٣ نفر عضوه ارتباطي احمد شاه مسعود بودند واز جمله ١٥ نفر اعضاي بيوروي سياسي بايد نصف ان كه هفت ويا هشت نفر ميشود عضوه ار تباطي احمد شاه مسعود باشد . اين ادعا در حال صورت ميگيرد كه پروژه پنجشير - بعداً شوراي نظار ( سال تاسيس ١٩٨٣ ) در راس احمدشاه مسعود را شخصاً ( ولو درظاهر ) داكتر نجيب چه در زمان رياست خاد وچه در زمان رياست جمهوري نظارت مينمود .

بيائيد حقيقت بودن سخنان احمد شاه مسعود را از زبان يكي از سر سپردگان وپيروان ببرك كارمل  - جنرال لطيف برادر عبدالله عبدالله كه عضوه اصلي ارتباط بين گروه كارمل ( ستون پنج ) ومسعود از طريق برادرش رئيس اجرائيه امروزي بود وحال در اضلاع متحده امريكا بسر ميبرد ، بشنويم .

" تمام سخنان مسعود در رابطه به اجنت ها واينكه نصف بيوروي سياسي حزب اجنت مسعود بوده است 

حقيقت دارد " - ( صفحه ايندگان ).

جنرال لطيف برادر عبدالله عبدالله مدير سازمان دهي تشكيلات حزبي بود كه بعداً ما ڼوكي منگل اورا بحيث رئيس دفتر خود تعين نمود .

باشنيدن اين ويديو كليپ كه حاوي سخنان احمدشاه مسعود بوده چند مطلب توجوه مرا بخود جلب كرد ؛

اول - احمد شاه مسعود بعد از انكه با چند نفر دزد ، راه گير ، قطاع الطريق وجنايت كار خشتك كشال

وشاشه بو ، انهم بكمك صاحب منصبان وجنرالان خائن وارد كابل ميشود ، خودرا در اغوش وجمع كساني

مي يابد كه هركدام به اندازه تحصيل او رقعه مريضي گذاشته ودر علوم نظامي به پاي سرباز دريور ونفر خدمت شان نميرسد ، يعني خود را در جمع جنرالان ( ولو خاين ) ولي نخبه ، ماهر ، اركان حرب وملبس با لباس زيبا وخوش منظر نظامي چنان مسخره وتحقير شده مي يابد كه گويى ماچه شغالي ؟  بيش نبوده كه گرگ ها و كفتارها اورا پيش انداخته ورفع ارضاي نفس ؟ مينمايند .

متيقينم كه بنا بر همين حقارت احمد شاه مسعود ازانها در ويديو كليپ بشكل تحقير اميز نام برده تسليت دل ميكند .

( از اينكه چرا احمد شا مسعود انهارا منحيث اجنت رسوا ميسازد موضوع ديگريست كه در ذيل به ان پرداخته خواهد شد ) گفتم بشكل تحقير اميز از انها نام ميبرد ؛

طور مثال ؛ مهتاد عضوه بوروي سياسي ، درحالكه اقاي محتاط معاون رئيس جمهور بود .

وكيل احمد،  كه منظورش عبدالوكيل وزير امور خارجه بو د . به همين شكل كاوياني ، مزدك وغيره

دوم ؛ اين اشخاص ( اجنت هاي مسعود ) ؟ كه به اميد ومقصد از بين بردن بزرگترين موانع در راه تجزيه كشور، ازبين بردن زيربنا ي دولت ، چور وچپاول دارايى عامه ، تضعيف پشتون وايجاد خراسان كبير، يعني قواي مسلح احمد شاه مسعود را بمثال بچه سقو پيش انداخته بود ، بيخبر از اينكه احمدشاه مسعود شخص كه سرخط برنامه اش را قبل از همه معامله تشكيل ميداد چندين بار درشبكات جاسوسي انهارامورد معامله قرارداده ومنحيث اجنتها درمعرض فروش قرارداده واز اين درك اعتبارش را قوي وجيبش را با پول پرساخته است ؛

باري ثبوت ؛

انهاي كه ( علاوه بر سران وبعضي قومندانان مجاهدين ) با مسايل افغانستان و زدوبندهاي استخباراتي علاقهسابق عضوه كنگره امريكا كه يكي از منتظيمان داشتند ويا دارند بدون شك با نام چارلي ويلسون  ساختار وفعاليت هاي مجاهدين ، القاعده وبعداً تحريك ؟ طالبان بود ، اشنايى دارند.

بعقيده متخصصين امور اين تكساسي يكي از موثر ترين چهره در رابطه به زدوبندهاي منطقوي بوده كه با

احمدشا مسعود سه بار در نورستان ملا قات جاسوسي داشته است ؛

بار اول ؛ در اشتراك با استاد رباني واحمد شاه مسعود ( يعني چارلي ، مسعود ورباني ) .

باردوم ؛ در اشتراك با اعضاي ارشد ISI , CIA ، استاد رباني ، احمدشاه مسعود وچارلي .

بار سوم ؛ كه شرايطش از طرف احمدشاه مسعود گذاشته شده بود ، در اشتراك با احمد شاه مسعود ، دوست قابل

اعتمادش عبدالرحمن ويكنفر تر جمان ؟؟ ،اعضاي CIA وچارلي . ( هرسه ملاقات طي يگانه سفر چارلي به نورستان صورت گرفته ). 

خاطره ؛ اين همان داكتر عبدالرحمن است كه بعد ازينكه بگمان اغلب مناسباتش با حلقه مسعود در رابطه با تقسيم غير عادلانه پولهاي كمايى شده ازطريق شبكات جا سوسي وچپاول هست وبود كشور ويا ممكن "بيداري وجدان "؟ خراب شد و توانيست درصد يك فيصد از جنايات شوراي نظار ( خصوصاً حلقه مسعود ) پرده بردارد .

نا كفته نبايد گذاشت كه داكترعبدالرحمن درزمان حامد كرزي وزير هوانوردي بودوشوراي نظاراو را درملاي ( حجاج )مسافرين طياره با ضربات چاقومي كشد كه تا امروز كسي حاضرنميشود دراين مورد حتي سوالي را مطرح سازد ، چه مانده تحقيق وبررسي موضوع قتلش را! كرزي رئيس جمهور بود وبتمام معني از انگيزه وعلت مرگ عبدالرحمن خبر دارد .

اهداف ونتايج اين ملا قات ها ؛

احمدشاه مسعود كه با امضا نمودن چندين پروتو كول به مقصد تحريف حقايق با اردوي ٤٠ و کا جی بی وهم از بين بردن قومندانان تنظيمهاي ديگر وهم اينكه راه سالنگ را بدون ايجاد" مزاحمت" بر روي قطار هاي اكمالاتي قشون سرخ باز گذاشته بود اهسته اهسته داشت اعتبارش را در برابر شبكات جاسوسي غرب از دست دهد واز  پولهاي سرسام اور كه درمقابل فروش مادروطن بدست مياورد محروم گردد ، همانا از طريق استاد مكارش رباني تلاش ميكند با چارلي ويلسون كه تازه با لقمه چرب ( سلاح جديد از جمله راكتهاي دافع هوا ستنگر ) وارد  اسلام اباد شده بود روابط جاسوسي قبلي اش را احيا نموده، تا بازهم قسمتي از انرا بقپاند ، كه چنين هم شد . 

احمدشاه مسعود خوب ميدانيست چطور حيثيت ؟ واعتبار جاسوسي اش را احيا نمايد - فقط ازطريق درمعامله قرار دادن انهايكه اورا پيش انداخته ودر پوستهاي بزرگ حزبي ودولتي كار ميكردند . همان بود كه لست نام نويس انها را كه به گفته خودش در سقوط رژيم نجيب باوي منحيث اجنت شان همكار بوده در ملاقات سوم به چارلي ويلسون ميسپارد وعلاوه ميدارد كه حاضر است زمينه ملا قات شانرا حين سفر هركدامش به كشورهاي غربي با او مهيا سازد ، كه منظورش قبل از همه اقاي محتاط وعبدالوكيل بوده .( راوي دراين ملاقات از لست نامنويسديگري كه از روسپي ها تشكيل شده بود واحمدشاه ادعا ميكرد انها را در يك شبكه جاسوسي استخدام نموده تاز احوال روزمره همان رجال دولتي وحزبي كه با انها همبستر ميشوند درجريان باشد نيز ياد اوري نموده است)

احمد شاه مسعود با ارائه وتسليمي لست اجنتهايش در ملاقات سوم توانيست توجه اعضای سی آی ای   وشخص چارلي را بخود جلب نموده ، علاوه برانكه وعده سلاح هاي جديد از جمله ستينگر را از چارلي ميگيرد ،صاحب چكي كه حاوي 2,700000 دالر بوده ميشود .

راوي علاوه ميدارد كه دراين ملاقات اقاي چارلي ويلسون انقدر تحت تاثير معلومات ارائه شده از طرف مسعودقرار گرفت كه احمدشاه مسعود را دربغل گرفته وميبوسد وبرايش دستگاه كوچك اوپراتيفي بنام 

  بورست کمینیکیشن ( دستگاه  كه با امواج طولاني به فاصله   ۱۰۰۰ کیلو میتر ميتواند مخابره كند )

هديه داده تا ممبعد توانسته باشد مستقيمااز طريق همين دستگاه با چارلي در تماس شود - كه شد 

وان طوريكه روزي احمدشاه مسعود از طريق همين دستگاه با چارلي در تماس شده از پناهندگي برادر

رئيس جمهور داكتر نجيب الله ، اقاي صديق راهي باخانمش ثريا بها كه اهل پنجشير ، واز ساليان متمادي عضوه ارتباط شخص كارمل وبعداً احمدشاه مسعود بوده به پنجشير خبر داده ، ازوي طالب كمك در رابطه به پناهندگي بعدي اقاي صديق راهي به اضلاع متحده امريكا ميگردد واين همان چيزي ( تريكي) بوده

كه به اعتبار جاسوسي احمد شاه مسعود بيش از پيش افزوده ، تاحديكه سی آی ای ه  مزد ماهانه اورا كه دوصد

هزار دالر باشد تعين نموده ماهانه ازطريق كري شرون به او ميرساند خاطره ؛ خانم ثريا همسر قبلي اقاي صديق راهي برادر داكتر نجيب همان كسي است كه بنام همسرشكتابي را بنام " ايا نجيب را ميشناسيد " نويشت وهچنان كتاب ديگري بنام " رها درباد " كه درنوع خود چه از نگاه ادبيات؟ وچه از نگاه اخلاق نويسندگي واتهام بستن مبتذلترين اثر جهان بايد باشد حال كه چارلي مرده ،  باند جمعيت ( حلقه مسعود ) باترس از اينكه روزي نه روزي  ممكن اين لست نامنويس كه در يادداشتهاي چارلي ذخيره گرديده به مطبوعات راه پيداكند ، كه در ان صورت با اعضاي شامل لست كه اشخاص عمده انرا كساني ذيل تشكيل ميدادند مقابل شده لاجواب وشرمنده ؟ خواهد گرديد وعلاوه بران باعث بروز مناقشات خواهد شد . فكر ميكنم بنا برهمين دلايل ونزاكت بوده كه ويديو كليپ پيش از پيش ازطرف گويا" كميته فرهنگي جمعيت" به نشر ميرسد ، تا دراينده درصورت افشاي لست نامنويس كه به چارلي تسليم داده بود ، ادعا نمايند ، كه دروغ بوده واز سخنان احمدشاه مسعود كه در ويديو منتشر شده استفاده بعمل امده است . 

اشخاص عمده شامل لست اجنت هاي ؟ احمد شاه مسعود ؛

محتاط ( معاون رئيس جمهور ) ' عبدالوكيل ( وزير امور خارجه ) ، كاوياني (منشي دارلانشا ومسؤل تشكيلات حزب)

فريد مزدك ( منشي كميته مركزي ومسؤل سازمان دموكراتيك جوانان ) ، طغيان ( منشي كميته ولايتي كابل ) ،

جنرال عظيمي ( معاون وزير دفاع وقومندان گارنيزيون كابل ) ، اصف دلاور ( لوي درستيز قواي مسلح ) ، 

جنرال نورالحق علومي ( قومندان قول اردو ورئيس تنظيمه زون جنوب غرب ) ، جنرال عبدالحق علومي ،

محمود بريالي ( معاون صدراعظم ) وبه همين قسم قهار عاصي عضوه ارتباط مسعود ، جنرال مومن اندرابي( قومندان لواي حيرتان كه شهرك حيرتان را چور وچپاول نمو د وبه خواست احمد شاه مسعود بيش از ٥٠ تن مواد منفجره اي كه در حيرتان در فضاي ازاد ذخيره شده بود به پنجشير انتقال داده كه در كندن كاري معدن زمرد وانفجار تونل سالنگ ازان گار گرفته شد ) ،  ادينه سنگين ؟ باقر فرين ويارمحمد( معاونين وزارت خاد ) وده هانفر ديگر تبصره ؛ هموطنان عزيز بايد بدانند كه اشخاصي باچنين دبدبه وموقف دولتي وحزبي بيشتر ازاين چه ميخواستند كه بايد به ان رسيده ارتقاي موقف دولتي وحزبي مينمودند ؟ 

ايا انها واقعا ميخواستند بابركناري داكتر نجيب قدرت دولتي را به احمدشاه مسعود سپرده وخود در خدمت او قرار بگيرند وبه همين دست اورد خود اكتفا نمايد ؟

نخير هموطن عزيز هدف چيزي ديگري بوده وان ايجاد خراسان زمين ( تاجكستان كبير) ميباشدكه در راه رسيدن  به ان بايد از وسيله (( پروژه)) كار گرفته ميشد كه از ساليان متمادي بالايش فكر شده بود واين وسيله همان شوراي نظار بوده كه بايدازطريق پاشان ساختن قواي مسلح ، نابودي زيربناهاي دولت ، چوروچپاول اسناد ملكيت كشور ودارايى عامه ، خلع سلاح وتضعيف پشتونها ودر اخرين تحليل تجزيه كشور بكمك اتحاد شوروي و ايران  ، به ان دست مي يافت .

پايان قسمت دوم.

ادامه دارد

Empfehlen Sie diese Seite auf:

ستاسي کمینټ به د پاڼی د مدیریت تر کتني وروسته خپور شي .

Your comment will be published after review by Directorate

Kommentare

Es sind noch keine Einträge vorhanden.
Bitte geben Sie den Code ein
* Pflichtfelder
Bitte beachten Sie, dass die Inhalte dieses Formulars unverschlüsselt sind