08.08.2015 (17.05.1394)

شوراي نظار" لشكري" از اوباشان وولگردان فاسق؛
عزیزي

قسمت سوم !

راكت هاي دافع هواي ستنگر ؛ 

با استفاده از اطلاعات كه از زبان يكي از وكلاي پنجشيري زمان ........ كه از گرفتن نامش بنا بر حفظ حيات وسلامتش خود داري ميشود وهمچنان از زبان داكتر عبدالرحمن ، كه به بيرون ليك نموده است ؛ روزي كه احمدشاه مسعود صاحب راكت هاي دافع هواي ستينگر ميشود ، روسها ( كا ، جي ، بي ) ان روز را فرصت دانسته اذعان ميدارد كه گويا به تخنولوژي دستگاه ستنگر دست يافته ، بيخبر از اينكه احمد شاه مسعود كسي نه بود كه با سه جيك ( طوس ) خود ، پرهايش را نشان داده به پول ناچيز (ميدان بازي ) قناعت نمايد.

ميگويند مامورين كا ، جي ، بي بمجرديكه اطلاع ميگيرند احمد شاه مسعود ستنگر را در اختيار داشته ، هرچه عاجل عضوه ارتباطش ( امين ، كه بگمان اغلب تاجك بوده واحمدشاه مسعود از او بنام بچه تيمور ياد ميكرد ) رابه پنجشير نزد احمدشاه مسعود ميفرستد ، تادرمورد تحويل يك دستگاه ستنگربا او به موافقه برسد ،ولي احمد شاه مسعود كه اهميت وقيمت ستنگر را ميدانست از عضوه ارتباطش درتماس اول عذر خواسته عدم موافقه خودرا كه گويا در رابط به ستنگر تحت مراقبت شديد قرار دارد اعلام ميدارد ، اما روسها دمش را ايلا نداده طي چندين بار تماس با او ، احمد شاه مسعود تنها به اين قناعت ميكندكه حاضر است تحت شرايط خاص پاتنت تخنولوژي ستنگر را انهم درداخل افغانستان بدسترس شان قرار دهد وهم وعده ميسپارد كه هيچ يك طياره روسي را كه متعلق به اردوي ٤٠ بوده مورد هدف قرار نميدهد اما درعوض اردوي ٤٠ بايد اجازه دهد ، تا ما بخاطر 

كسب "اعتبار" طيارات وهليكوپترهاي قواي مسلح مربوط به افغانستان را مورد هدف قرار دهيم .

بنابر همين توافق بوده كه كا ، جي ، بي متخصصين وتخنوگهارا با لابراتوارهاي كوچك سيار به ميدان هوايى بگرام انتقال داده در شمال شرق ميدان در محلي بنام " ميد سان بات " جا بجا ميگردد .

احمدشاه مسعود كه اين معامله را دربرابر امتيازات وپول هنگفت انجام داد . ستنگررا پرزه نموده ، طي سه مرحله پرزه وار به بگرام تحويل ( ارسال) مينمايد وانهم تحت اين شرايط كه قبل از انكه پرزه هاي بعدي را تسليم نمايد پرزه هاي كه قبل ازاين تحويل داده بود را خود تسليم شود . اطلا عات ليك شده مي افزايد كه روسها از چنين برخورد احمد شاه بسيار عصبي به نظر ميخوردند ولي از اينكه در رابطه با امنيت شاهراه سالنگ دم شان زير پاي احمد شاه مسعود بود ظاهراً خودرا ارام گرفته بودند وروسها در ابتدا به همين شكل به تخنو لوژي ستنگر دست يافتند.

ناگفته نبايد گذاشت كه كا، جي ، بي بمرور زمان توانستند بالاخره ستنگر را منحيث يك دستگاه مكمل از احمد شاه مسعود دربرابر شش مليون دالر بدست اورد وبه مسكو انتقال دهد .

واما ؛خريد وفروش ستنگر !

بعد ازانكه " سيا "متوجه ميگردد ازجمع ٢٣٠٠ دستگاه راكت ستنگري كه سالهاي دهه هشتاد قرن گذشته به مجاهدين توزيع نموده بود ( ٦٠٠ ) دستگاه او لادرك ميباشد .

احمد شاه مسعود كه قبل از همه خواست كا، جي، بي را درمورد دستگاه ستنگر دربرابر پول وامتيازات براورده ساخته بود و درضمن با ايران هم كه يكي از خريداران ستنگر بوده ، كله جنبانده بود وهم ميبيند كه اين سلاح درسراسر جهان خريدار دارد ، از همان اوان توزيع ان به خريداري اين دستگاه الي تاديه صد هزار دالر ميپردازد واز طريق شعبه اسخبارات خود كه انجنر عارف سروري در راس ان قرار داشت مبادرت ميورزد .

موخذ ؛ كتاب  اوريگون" دربين سالهاي ١٩٩٢ و ١٩٩٥م احمد شاه مسعود با استفاده از شركت ارياناافغان براي جنگجويان سوماليا اسلحه قاچاق نموده كه دربين اين اسلحه راكت نوع ستنگر نيز شامل بود .

مسعود از درك اين قاچاق ده مليون دالر از اسامه بن لادن بدست اورد ... "

احمد شاه مسعود نه تنها دستگاهاي ستنگر را ميخريد ، بلكه سر گلوله هاي انرا نيز خريده به دها چند قيمت خريد به فروش ميرساند كه نمونه بر جسته چنين معامله فروش صدها سر گلوله ستنگر معه سلاح هاي ديگر كه در خواجه بها والدين ولا يت تخار ذخيره نموده بود بالاي اعراب از طريق طالبان بقيمت مليونها دالر ميباشد.

( اين زخيره گاه اسلحه تا همين امروز كه هزارها ميل سلاح ومهمات دران ذخيره شده وجود دارد واز طرف مليشه هاي مسلح شوراي نظارتحت قومانده قومندان عطا پاسباني ميگردد )

ناگفته نماند كه در فروش اين سلاح ومهمات ( سرگلوله) ستنگر كه بعد از مرگ مسعود صورت گرفت ، بسم الله محمدي ،انجنر عارف وقومندان عطا كه فكر ميكنم عطا محمد نور باشد ، رول مهم بازي نموده است .

بلي هموطنان عزيز  شوراي نظار در راس احمدشاه مسعود باعهدي كه با كا ، جي . بي نموده بود وفا نموده ، هيچگاه طيارات مربوط به اردوي چهل را مورد اصابت راكت ستنگر قرار ندادند ولي درعوض دها طياره وهليكوپتر قوا ي مسلح را درمناطق تحت تسلط حزب جمعيت ،سر نگون ساخته فلم برداري وعكاسي نموده منحيث (سند خدمت) به دسترس غر بي ها خصوصاً امريكايى ها وفرانسوي هاقرار داده اند و انهابه نوبه خود سرخط روزنامه هاي شان را با ان مزين ( سياه) ؟ ساخته قهرماني وخوش خدمتي نوكران شان را به نمايش گذاشته است . 

اطلاعات كه به بيرون ليك شده علاوه ميدارد كه يكي از روزها از مركز ( كابل ) به احمدشاه مسعود احوال ميرسد ! فردا طياره ترانسپورتي تيپ " ان "كه پر از پول معاشات مامورين ملكي ونظامي چندين ولايت شمال بوده ، به كندز پرواز مينمايد وشوراي نظار اين طياره ترانسپورتي را درفضاي ولايت كندز مورد اصابت ستنگر قرار داد اما پيلوت طياره توانيست طياره را الي نزديكي ميدان كندز برساند ، ولي پيش از اينكه نشست اجرا نمايد به پوز خورده ، باعث مرگ عمله پرواز ميگردد . پول كه دران جابجا شده بود قسمت بزرگ ان طعمه حريق شده متباقي ان ازطرف كاركنان خاد كندوز نجات داده شد .

بد تر ازين ،  كه شوراي نظار بخاطر خوش خدمتي حاضربود مخالف تمام موازين بين المللي طيارات ملكي هوايى را مورد اصابت ستنگر قرار دهد كه از انجمله طياره "ياك -٤٠" باختر بوده كه باز هم در فضاي كندز مورد اصابت ستنگر قرار ميگيرد وده ها مثال ديگر سقوط هليكوپترها وطيارات جنگي در زون شمال . اين درحالي كه هليكوپتر هاي غول پيكر " مي -٦ "وطيارات "ان -١٢"روسي روزانه به خاطر اكمالات ولايت شمال به پرواز در مي امدند و لي هيچگاه شنيده نشد كه مورد اصابت ستينگر قرار گرفته باشد .

قتل وترور قومندانان تاجك تباري كه مخالف اعمال خصمانه قومي ونفوذ او در شمال بودند ؛

احمد شاه مسعود هركه را ميديد مانع پلان هاي خصمانه ونفوذ او در قوم تاجك در سمت شمال ميگردد ، از سر راهش دور ميساخت . حال ؛

اگر من در اينجا ازنام صد ها تن كه به همين بهانه از طرف احمدشاه مسعود با خدعه ، نيرنگ وقساوت

به قتل رسيده ياد اوري نمايم ، براي خواننده هاي گرامي خسته كن خواهد بود ، لذا با نام بردن از چند قوماندان كه شايد اكثر انها را خواننده هاي گرامي بشناسد اين قتل هاي زنجيري را خلاصه ميسازم ؛

- احمد جان پهلوان كه در صاحب بودن اعتبار بيشتر از هركسي ديگر در پنجشير زبان زد عام وخاص بود با خدعه ونيرنگ از طرف احمد شاه مسعود به دام كشيده شده ازبين برده ميشود انهم بشكل بسيار نامردانه !

- نجم الدين واثق - ، كسي كه در بدخشان محبوب القلوب عام وخاص بوده ، احمدشاه را باسگي مقايسه مينمود كه بخاطر يك استخوان پرتاب شده از طرف وروس ؟ وايران حاضر ميشود بمثال يك

كانيبالست گوشت  برادرش را نوش جان نمايد .

 

- بهادر كشمي - كسي كه نفوذ احمد شاه مسعود در بدخشان را به مثابه نابودي بدخشان تلقي ميكرد .

- قاري امير هزار باغي - وطن دوستي كه نفوذ احمد شاه مسعود در تخار را فاجعه دانسته از ارتباطات

احمدشاه مسعود با "كا . جي . بي " در ملاي عام سخن ميگفت .

- قتل عام ٢٣ قومندانان جمعيت كه مخالف نفوذ احمد شاه مسعود در ولايت تخار بودند از طريق چيدن دسيسه  به كمك داكتر شمس خان ابادي مسؤل حزب اسلامي گلبدين درصفحات شمال وترور ان ها توسط سيد جمال وبعداً دست گيري واعدام سيد جمال وشركا اش در ملاي عام انهم در پارك شهر تالقان كه منجر به تسخير كامل تخار كه هم سرحد با تاجكستان بوده وبراي احمد شاه مسعود منحيث راه( كمك ونجات ) اهميت بسزاي " حياتي " داشت شد .

قاچاق مواد مخدر ، سنگهاي قيمتي و اثار تاريخي ؛

قاچاق انسان ( ايراني ، پاكستاني ، هندي .... ) باپاسپورت هاي افغاني.

قاچاق انسان ها توسط وزارت خارجه ونمايندگي هاي ان توسط عبدالله بنام سيمينارها وكنفرانس ها .

ريچارد كلارك مامور استخباراتي امريكا ميگويد" ائيتلاف شمال همچو تشكيل ندارد كه داد و

گرفت با انها شود . انها صادر كنندگان مواد مخدره اند ، انها حقوق بشر را زير پا نموده ... "

اداره كلينتن ازانجمله وزير خارجه مدلين البرايت ولوي درستيز هنري شستن احمدشاه را رهبر يك تعداد مردم اوباش وقاچاقبر ميشناخته است .

مسكو ١٣/٥/٢٠١٢- راديو صداي روسيه ؛

"هرسال ٩٠ تن هيروئىن ازطريق اسياي مركزي حمل ونقل ميشود . فقط ٣ درصد ان توسط اركانهاي انتظامي مصادره ميشود ."

دراين خصوص بايد گفت كه حزب نا اسلامي جمعيت خصوصاً شاخه اتيئست ان شوراي نظار درخصوص قاچاق مواد مخدر ، سنگ هاي قيمتي و اثار عتيقه داراي تشكيلات مخصوص از افراد بخصوص بوده، كه هركدام در ارتباط وهمكاري با گروهاي مافيايى بين المللي فعاليت مينمايد .

بايد خاطر نشان ساخت كه قاچاق مواد مخدر درصفحات شمال شرق كشور كه با تاجكستان وازبكستا

همسرحد بوده در انحصار مطلق حزب جمعيت ( شوراي نظار ) بوده كه در راس ان قومندان مليشه عطا

كه به نوبه خود داراي تشكيلات گروهاي مافيايى بوده قرار دارد .

عطا كيست ؟

عطا محمد فرزند نورمحمد پوست فروش كميشن كار بود كه در شهر مزار سكونت داشت وعايد سالانه اش را درحدود ١٠٠٠ ( هزار) دالر تشكيل ميداد وهمينكه از بركت حامد كرزي /معامله گر قرن / بقدرت ميرسد بتدرج به هيولا تبديل شده خود را سلطان بلخ اعلام ميدارد . اولين كار كه او به ان عمل ميكند ، ترور سران قوم پشتون ساكن شولگره ، خلم چهاربولك چمتال ولسوالي بلخ وبه تعقيب ان طالب گفته قتل و مجبور ساختن شان به ترك خانه وكاشانه شان ميباشد .

عطا علاوه بران كه سالها همچون چپاولگر هرات اسمعل ، سگباز شيرزوي چپاولگر قندهار وننگرهار عايدات گمرك را ملكيت شخصي  ساخته بود ادعاي نصف درامد قاچاق موادمخدر، سنگ هاي قيمتي زمرد ولعل و لاجورد راك نظاريان پنجشير انرا مختص به خود ساخته بود، ميكند ، كه در اين اواخر باعث بروز اختلافات بين شان گرديده است . بزر گترين حاميان عطا بعد از فاميل كرزي ، تهران ومسكو ميباشند.

عطا كه در راس هرم مافيايى شمال قرار داشته درحدود ٨٠ درصد ملكيتهاي عامه ودولتي بلخ تخار وبدخشان را بين قومندانان سابق جمعيت كه حال در موسسات مختلف دولت درولايات شمال از جمله شمس الله جاويدرئيس مبارزه با ارتشا وفساد اداري درشمال ، يونس مقيم شاروال مزار وولسي جرگه( اسد الله شريفي، علم سيا  واسحق رهگذر) كار ميكنند  تقسيم نموده كه از نجمله ٦٠ درصد بلند منزلهاي شهر مزار است كه مربوط خودش ميگردد .

شوراي نظار كه در تهيه مواد مخدر با بزرگ ترين قاچاقبران كشور بالخصوص قاچاقبران شمال شرق وشرق كشور همدست بوده ، انتقال همين مواد را به طرف شمال از طريق طيارات وهليكوپترهاي نظامي وشخصي، قطارهاي اكمالاتي وزارت دفاع و داخله وامنيت دولتي بسر رسانده تا بالاخره ازطرف قومندان عطا ازطريق اشخاص مخصوص به هدف ميرسيد. اين نوع انتقالات زمان صورت گرفته كه در راس وزارتهاورياست امنيت دولتي يونس قانوني ، امرالله صالح وبسم الله محمدي قرار داشتند . بايد علاوه نمود كه يكي از علت هاي كه اقاي جلالي و جنرال خدايداد وزراي امورداخله ومواد مخدر نخواستند ويا نتوانستند نامها ي قاچاقبران را علني بسازد همين بوده كه اگر قاچاقبران را علني ساخته دستگير مينمودند ، سرنخ به قسيم فهيم ، يونس قانوني ، بسم الله محمدي ، امرالله صالح ، سالنگيها ، داود داودها ، جنرال بابه جان ، قومندان عطا ، برادر كرزي ، فاميل قدير ، اقاي مسلميار ، اقاي اسماعل ، سگ باز شيرزوي ، وكلا وسناتورهاي پارالمان ، واليها،قومندانان امنيت ،مشاورين ارشد، وزرا وشخص علي بابا ميرسيد واين دور از " نزاكت" و تصور بود.

درمورد قاچاق سنگهاي قيمتي ، اثار عتيقه ، اعزام ايراني ها ، پاكستاني ها وهنديان با پاسپورت هاي افغاني ، اعزام افغانها بنام سيمينار وكنفرانسها ، اعزام محصلين ( پسران مافياوجنگسالاران) با استفاده از بورسهاي خارجي ، تعين وتقرر عناصر مافيوز در نمايندگي هاي وزارت خارجه ( سفارتخانه ها) وغيره

بايد گفت كه اين همه وهمه از طريق وزارت خارجه در راس عبدالله ، دفتر قسيم فهيم ويونس قانوني ،

وزير حج واوقاف اقاي چكري صورت گرفته است .

درمورد قاچاق سنگ هاي قيمتي ( زمرد ولعل) شخص عبدالله وبرادران احمد شاه مسعود هركدام اقايان احمد ولي مسعود ( سفير درلندن ) واحمد ضياء مسعود ، خانم ودريور احمدشاه مسعود محمدگل تقريباً نقش كليدي وانحصاري داشته است .

زمرد افغانستان خصوصاً ولسوالي پنجشير در سطح جهان ازنگاه كيفيت ورنگ خود از جملهء بهترين هاست كه ازطرف كلميا وبرازيل كه دراين راستا الي سالهاي ٨٠ قرن گذشته مقام اول را (در رابطه به زمرد) كسب  كرده بود تائيد گرديده است.

زمرد پنجشير كه در انظار عامه استخراج وبعداً به پاكستان و هندوستان قاچاق ميشود براي من درخور اهميت نيست ( باوصف اينكه قيمت سالانه اش به ١٥٠ مليون دالر ميرسد) زيرا ازاين سرقت ملكيت عامه اكثر مردم افغانستان در جريان بوده وبه چشم سر ميبينند.

 

وهم احمدشاه مسعود وباري هم جنرال داود داودوخانم مسعود دربرابر خبر نكاران اعتراف نموده 

ودرضمن علاوه داشته كه با پولش جهاد؟ را براه انداخته است .( ويديو موجود است)

چيزيكه براي من درخور اهميت است ، همانا قاچاق قلمه ها ، دانه ها وپارچه هاي زمرد ولعل وياقوت كبود سوچه وخالص است كه از همان اوان غصب قدرت توسط شوراي نظار وبعدا درزمان حامد كرزي خصوصاً زمان كه درچپاول قدرت ، وزارت امور خارجه به عبدالله تعلق ميگيرد وعبدالله وبرادران مسعود با استفاده از امكانات دولتي يعني چينل هاي ديپلو ماتيك ( پوسته وپاسپورت سياسي) انرا در بكس هاي ديپلومات  به پاريس ولندن ووووو دهلي ، امارات ومسكو انتقال ميدادند .

رافايل شوباب فرانسوي تاجر زمرد كه چندين بار به پنجشير، محلات استخراج زمرد با متخصصين وفلم برداران فرانسوي سفر نموده ميتود استخراج زمرد را توسط افراد شوراي نظار وحشيانه وغير مسلكي خوانده ، در اصلاح كندن كاري به كندن كارها علاوه بر مشوره ها وسايط مدرن كندن كاري پيشنهاد نموده بود كه به مرورزمان در دسترس انها قرار ميگيرد والي نويشتن همين سطر در كندن كاري از انها استفاده صورت ميگيرد . رافايل تاجر زمرد فرانسوي به يكي از تاجران زمرد روسي بنام الكسي روگايتنسكي حين پيشنهاد فروش زمرد گفته كه قلمه هاي از زمرد پنجشير را در اختيار دارد كه تنها او ( الكسي) ميتواند خريداري نمايد . همين بود كه بعد از چندي تاجران روسي در راس الكسي كه از طرف محمدي برادرپري گل خانم مسعود كه بعدا نامش را صديقه مسعود ميگذارد درپنجشير ديده شده است .

الكسي تاجر خرپول روسي كه با هليكوپتر هاي شخصي احمد شاه مسعود از طريق تاجكستان به پنجشير انتقال داده شده بود بازمرد فراوان به تاجكستان برگشته است ودرسالهايكه عبدالله وزير خارجه بود بازهم چندين بار به كابل وپنجشير سفرداشته است واز معادن زمرد كه درحصه اول ولسوالي خنج ، دشت ريوت ، سفيد چير وبزمال وجود داشته ديدار نموده ودرباز گشت الي طياره درميدان هوايى كابل بدون تلاشي گمرك به سمت مسكو مشايعت گرديده است . ناگفته نبايد گذاشت كه بعد از اينكه احمدضياء واحمد ولي مسعود درمسايل قاچاق زمرد زبان زد عام وخاص درحلقات تاجر زمرد كشورهاي متعدد ميگردد وهم ٥٢ مليون دالر قاچاقي احمد ضياء گير مي ايد وگپ شان به رسوايى ميكشد ، رشيد ؟ محمدي برادر خانم احمدشاه مسعود و دريورش محمد گل به اين كار ( قاچاق زمرد) گماشته ميشوند .

خلاصه ملت افغان بايد بداند كه عبدالله منحيث وزير امور خارجه ، احمد ضياء منحيث معاون كرزي ، يونس قانوني منحيث رئيس پارالمان ، احمدولي منحيث سفير افغانستان در لندن با استفاده از موقف

دولتي، چينل هاي ديپلوماتيك وزارت خارجه وپاسپورتهاي سياسي استفاده شخصي درقاچاق زمرد ، لعل وياقوت  كبود واثار عتيقه نموده است واين ادعا از زبان داكتر عبدالرحمن وجنرال داود داود بارها شنيده شده وميگويند يكي از علل مرگ اينها موضوعات افشاگري بوده است .باري هم در رسانه هاي لندن راجع به قاچاق زمرد يونس قانوني مطالبي به چاپ رسيده است .

بايد علاوه نمود كه قتل جنرال داود داود ، مولاناي سيدخيل ، انجنر عمر ، وتمام همان قتل هايرا كه شوراي نظار انرا قتل هاي زنجيري مينامند زمان صورت گرفته كه سران جميت و شوراي نظار درقدرت است .

پايان قسمت سوم
ادامه دارد ........

Empfehlen Sie diese Seite auf:

ستاسي کمینټ به د پاڼی د مدیریت تر کتني وروسته خپور شي .

Your comment will be published after review by Directorate

Kommentare

Es sind noch keine Einträge vorhanden.
Bitte geben Sie den Code ein
* Pflichtfelder
Bitte beachten Sie, dass die Inhalte dieses Formulars unverschlüsselt sind