محمد اسحق امانزی - ناروی 

Mohammad Isshaq Amanzai, Norway

تهـداب

د ژوندون تهـداب ولاړپر اعــتباروي

پرخپل ځان باندي باور لرل وقار وي

ښې اړیـــکي په ټولـــنه کي که پـــالې

رشتیا وایه نیک عـمل پکښي مداروي

د ظالـــــم سره پر غــاړه مه دریــــږه

وينا هغه کړه چي ښه ورته معـیاروي

قــضاوت که د انصاف په تـله نه وي

نا اګاه به خپل د ځان سترګو ته خاروي

که ځانګري قاعده ژوند لره درک شي

پام دي وکړي چي حساب لره تیار وي

چي پرخپله کمزورتیا شي سترګي پټي

امانـــزیه سبا ورځي ته به عــــار وي

امانـزی ناروي ۰۴ اپریل ۲۰۱۳

 

د ژونـــد ثمــــــره

ثمـــــره د ژوند دي ولاړه لـه اختــــیــاره

ستــــانه ورکه خــــپله لاره له تــلـــــواره

سرګــــــردا نه د پردیــــو په چــــوپـړکي

وخت عبث درنه تیرشوی په روغــبړ کي

دروازې چي ټکــــوې دنـــورو خــــلـــګو

خورې به ته واري پرسردغــــټو ګــــرګو

شاوخوا مي اوریـــدل چي ته رهــــــبر یې

اوس څرګنده شوه چي ته چېرته نوکر یې

چي په لـــومه د پـــردیو کي اسیــــر شوې

ځان دي بایـله په ټـــولنه کي فـــــقیر شوې

سردي کښته کړه ګریوان کي څه دي کـړي

عام وژنه کي دي خــویندي کـــونډي کړي

چي خـــــــوشحال یې په عـــمل دمغرضینو

پـــــــــه ازاربه شي کـکــــړد معیــــوبیــــنو

نه دي دین نه دي د نیا شوه خــــوارکــــــیه

ستانه هرڅه ټـــــــول خـطا شـــوه لیــــونیه

یـــوه ورځ به پــه غضب دخـدای اخته شې

درنـــه ورک بـه نـــوم نښان اوبې پرده شې

امانــــزیـــه داسي خلـګ دزړه ســــوي دي

څو ژوند ي دي په چوپړ کي د پـــردي دي

امانزی ناروي ۲۷مارچ ۲۰۱۲

 

ګـــــونکۍ ژبــــه

 

په ګــــونګۍ ژبه مي هـــرچا ته ګـویــــــا یـم

 

د ولس پـــــه درد اخـــته زه شـــپه بیګا یــــم

 

د بــــــا بـــا تـــوره زړه شـــوه نــــه ځـــلیږي

 

د شملې غمی لـــوید لی کـــه به لـــــویــــــږي

 

د نیکــــونـــــو نــــام نښـــان سپېره پــه دوړو

 

بیچاره ولس وزګــار نه شو لــــــه شـــــــخړو

 

تـــه د فــــیل په غــــوږ بیـــده یې د زړه سره

 

شې په غــبرګـــوسترګو ړونـــــد ما ته کـکره

 

د وطن هـــیلي نامـــــــرادي ورتــــه ګــــوره

 

امانـــزیـــه خلاص به نـــه شـــو لـــه پیغوره

 

امانزی ناروي ۲۹مارچ ۲۰۱۲

 

کــــلا نکــا ره

ته پرڅه باندي غـره یې کــــلانکــاره

نیکي نسته یــووراني تــه یې بیکاره

صرف خــبري در رسـیږي زوروره

په عمل کي پوچ له هرڅه یې ښامـاره

په تهمت او بد ګویي کي پهــلـوان یي

د بل چا په تحقـیرخوښ یې د ل ازاره

ته به کله د وروري په مفهوم پوه شې

ولي ته له خپلو کــــړو نه یې بیزاره

په تاوان دبل سړي دي زړه مسرورشي

د خودخواه خلګو بـد نیت بده یې لاره

امانزیه څوک چي کړي سالم فکـرونه

د خپل کاره به راضي یې وارلـه واره

اما نزی ناروي ۲۰ اپریل ۲۰۱۲

 

نا بـیـنـــــــا

صادقه وروره سلام سلام

څه کیسې به راته وکړې

بیا نـن څه برغزئ وایې

لابه څه اورم له تانه

ښه پیتا وی دي جوړکړی

د ځان ښه د بل بد وایې

هره ورځ دي جوړمجلس دی

ټول وتاته ملا مت دي

هم پړشوي په نوبت دي

تا چپه پوستین اغوستی

ستا عینکي توري شوي

ته ولاړ پر چپه پښه یې

پر خپل ځان باندي بینا یې

بل پر هــــرچا نا بینا یې

خپل له ګټي هرڅه وا یې

د میچني څرخ ته ګوره

سرچپه څرخي په زوره

لږدي خیال ساته زما وروره

په ګریوان کي دي وګوره

لیونی آس دي زین کړی

پټي سترګي باندي سپور یې

ستا په نیز نور لیوني دي

عا لمان که مکتبي دي

د موټرسپرلي دي خوښه

هيڅ دي زړه ته نه لوېد له

چي هر څوک به قوماندان وي

مامورین به رئیسان وي

پا ټکونه دي ژوندی وي

هره ورځ نوي خیالونه

چور ته رنګارنګ دامونه

د توپان ډک خبرونه

سترګي لوړي په کولک کي

یو اسمان په سترګووینې

د جګړن خولۍ پرسر ګړې

بارد شپیشتو څخه خر کړې

جګ په سر د با ر کي کښیني

غرق یي تللی په خیا لو کي

د خوښۍ په هنګا مو کي

ډلي ډلي په بازار کي

ګرځی ټول په بیروبار کي

ټولوی هم خیراتونه

نې ټاکلي سرحد ونه

په بغل کي اخطارونه

هیڅ د خدایه نه بیریږی

پرهیچاهم نه رحمیږی

د ولس هرڅه تباه کړی

نه یې منئ چي څه ګناه کړی

ټول د زورقانون چلیږي

یو له خدایه نه بیریږي

هره ورځ نوي مرګونه

بهانې وي تهمتونه

ما په سترګودي کـتلي

امانزي ټول دي لید لي

امانزی ناروي ۲۸مارچ۲۰۱۱

Search subject: Amanzai, Amansai, Norway, Poem Amanzai, Mohammad Isshaq Amanzai