28.12.2016 (08.10.1395)
داکتر سید خلیل الله هاشمیان

سعدیا روز ازل حسن به ترکان دادند... از سعدی نیست

هرویا روز ازل حسن به ترکان دادند

عقل ودانش همه بامردم ایران دادند

عشوه وناز وکرشمه، همه بامردم هند

خری و احمقی و جهل به افغان دادند

ازیک افغان خرصفت واحمق وجاهل وفروخته شده به ایران، بنام (نجیب مایل هروی) است !!!

این دو بیت نه تنها در(بوستان) و(گلستان) نیست، بلکه کسانیکه با علم عروض بلد باشند میدانند که سعدی یک بیت ناقص العروض ندارد، واین افادۀ بازاری وطرزکلام هم از سعدی (رح)نیست که نیست !!!

نجیب مایل هروی گهی تخلص (هرویا)وگهی هم(مایلا)درمصراع اول بیت اول  مینوشته است. برای بازشناخت این فروخته شده و هدف او ازساختن این دوبیت، تحقیق واسناد ذیل رابخوانید:

درشمارۀ دوم وسوم سال سوم(سرطان 1371)مجلۀ(نامۀخراسان)که بمدیریت مسئول غلام حضرت کوشان درشمال کلفورنیا نشرمیشد، مقاله ای بعنوان "زبان فارسی وپیوندآن باهویت اسلامی درافغانستان" بقلم نجیب مایل هروی نشرشد- این مقاله قبلا درماهنامۀ "کیهان فرهنگی"(چاپ تهران-عقرب 1362) وبعداضمن مصاحبۀ نجیب مایل هروی با"کیهان"(شمارۀآذرماه130)نشرشده بود-همین مقاله بعنوان "تاریخ وزبان درافغانستان"وعنوان فرعی دیگری "علل تشتت فرهنگی واجتماعی درافغانستان" توسط بنیادموقوفات دکترمحمودافشاریزدی" درسال 1362 نشرشده بود-ازآنجائیکه نانجیب مایل هروی خودرا وهم زبانها وفرهنگ وکشورخودرابایران فروخته بود، مقالۀ اونه تنهادرنشرات مختلف ایران، بلکه توسط ایران مشربانی که درکلفورنیابیرق خراسان رابالاکرده بودند، بانقدی بقلم دکتورسیدسلطانعلی رضوی در( نامۀ خراسان)نیرمنتشرشد. عنوان اصلی کتاب نانجیب "پژواک ابتذال" وعنوان فرعی آن(علل تشتت فرهنگی واجتماعی در افغانستان) بودکه بنیادموقوفات داکترمحمودافشار آنراباعناوین مختلف چاپ کرده و"بدوملت برادر افغان وایران" اهدا کرده بود.

یک نسخه ازکتاب نانجیب مایل هروی را درسال 1972 ازایران بدست آوردم و ازآن 15 کاپی گرفتم وبدانشمندان افغان درامریکاواروپاتوزیع کردم ومنتظرنظریات شان نشستم. نقداول بالای کتاب نانجیب ازمرحوم پوهاندمحمدنسیم نگهت استاد نامدارپوهنحی ادبیات پوهنتون کابل که درکلفورنیاهمجوارمابودند، درسه  قسمت و42 صفحه رسید که درشماره  های 29-30 و31 سال 1973 مجلۀآئینۀ افغانستان بدستخط خودشان نشرگردید . مرحوم استادنگهت درمورداهدای داکترمحمود افشارچنین نوشتند:   "این کتاب تُفی است برروی هردو ملت برادرافغانستان وایران". اما نشرات ایرانی وافغانهای ایران وخراسان پرست نانجیب را "استاد محقق متخصص" خواندند، درحالیکه مرحوم پوهاندنسیم نگهت دربارۀ کتاب نانجیب چنین نوشتند: "هم مقاله وهم کتاب او،ازعنوان تاپایان، آنسان که خوانندگان  گرامی خواهنددید، بدترین نمونۀ ابتذال یا بی ارزشی است وانباشته ازنا درستیهای فراوان وگوناگون املایی، انشایی یانگارشی، صرفی، نحوی، علمی، منطقی،استعمال کلمه های غلط،کلمه های ثقیل وغیرفصیح، کلمه های نادرالاستعمال یامتروک، استعمال غلط کلمه ها، انحراف از قواعد مسلم فصاحت وبلات، اغلاط فاحش زبانشناسی ومعنی شناسی، حتی نا آگاهی ازاصول نقل قول مستقیم وغیر مستقیم واساس های پاورقی نویسی ...که دشواراست آنهارا حتی به صورت عمومی وکلی بتوان دسته بندی یا برهمۀ آنها بحث کرد."

دکتورمحمودافشارضمن تعریف وتوصیف ازنوشته ها وکتاب نجیب مایل هروی، خودش مردم افغانستان را مخاطب قرار داده جنین اظهار نظرمیکند: "آیاحیف نیست چنین زبانی راکه زبان خودشان است، بردارند ویک زبان محلی نامعروفی را به جای آن بنشانند؟ آیا افغانها میخواهند  زبان دری را ازکشورخودخلع وطردکنند؟  آیا دری زبانانان آنجا راضی هستند؟  این اشتباه را باید درافغانستان از خود دورکنند که ملت ودولت وکشور مستقل آنست که باکشور دیگر زبان مشترک نداشته باشد، وچون ایران فارسی زبان است، افغانستان نباید با او همزبان باشد."

مرحوم پوهاندنسیم نگهت درجای دیگردرموردکتاب نانجیب چنین نوشتند:  ""این "استادمحقق متخصص" خوبیها را ندیده یا نادیده گرفته، ارزشهارا درک نکرده یاقصدا بمخالفت آنها برخاسته، چونکه پردۀسیاه تعصب و نا دانی وخود خواهی، جلوچشمانش راگرفته است،هرچه درافغانستان یا دربارۀ افغانستان– وطن پدری ومادریش – دیده، سیاهی و تاریکی بوده وهرچه گفته بدسگالی وبدخواهی، وسراسررسوایی، هرزه گی، زشتی، پلیدی وگنده گی پدید آورده."

نانجیب بالای زبانهای ملی افغانستان ، دری وپشتو، بسیارهرزه وچبوله نوشته، بمنظور خوش ساختن فارسیهاوایرانیها اصطلاحاتی از قبیل "اوغان غول – اوغو – تبرغو  و..." راقطارکرده ،حتی سیدجمال الدین افغانی را ایرانی شناخته، وازروی تعصب وضدیت با زبان پشتو میگوید:"اگرسیدجمال به این زبان{پشتو} آشنایی داشته بوده، چون مستند نیست، نمیتوان به جرات شجره نامه ساخت. ولی باید مذعن بودکه شجره سازی وجعل اسناد فرهنگی، زبانی وتاریخی درزمینۀ زبان پشتو امریست استعماری ونظری است ازبرای  ناتوان کردن زبان فارسی..." مرحوم پوهاندنگهت دربارۀاین طرز تفکر  مبتذل نانجیب میفرمایدکه: " ن. مایل ازشدت بداندیشی ازآثارادبی وعلمی زبان پشتو، یکسره چشم می پوشد... فارسیها برای سیدافغانی شجره نامۀ غلط ساخته اند وافغانها، مرحوم پوهاندحبیبی و دکتورهاشمیان، به غلطی های آنها آنها مقالاتی نوشته اند( نگاه شماره های 12-13 و 14 مجلۀآئینه افغانستان)"– آخرین جمله درنقدمرحوم پوهاند نسیم نگهت بالای کتاب نا نجیب هروی چنین است:"اگربرهمه گفته های سخیف ومزخرف او که هرجملۀ وی از انواع مختلف غلطی وهذیان گویی مملو ومشحون است، بحث صورت گیرد؛ باید کتابی ده برابرکتاب او نگاشته شود- عده ای ازدانش مندان افغان کتاب وی را ازدیدگاه های دیگرنیز بررسی کرده اند."

نانجیب پسرآصف مایل هروی ازاهل هرات بوده، پدرش شاعر ونویسنده بود، ولی اوهم ایرانی مشرب بود. نانجیب که درهرات وکابل تحصیل کرده بود بعدا به ایران رفت  ونه تنها ایرانی شد، بلکه به تعصب ودشمنی بمقابل وطن وفرهنگ خودبرخاست.  مقاله ای بعنوان "چگونه هرات از ایران جداشد؟"  قبلا توسط یکی ازدو مایل هروی ، پدر یاپسر، نوشته  شده ودرایران چاپ شده بود که خراسان پرستان مقیم کلفورنیا ( غلام حضرت کوشان و قوی کوشان وهمدستان ایران پرست شان) آنرا درنشریۀ (افغان نیوز) خود نیرنشرکردند. نانجیب که برای خوشنودساختن ایرانیها ودریافت پول از آنها بدبینی وتعصب بین زبانهای پشتو ودری و انکار کامل از موجودبودن زبان دری را درافغانستان شعارخودساخته بود، در یک جای کتاب خود نوشته بود که :"...سنگ وکوه ودشت واقلیم و میوه ها وگیاه ها و آداب این دوکشوربهم شبیه است، بدانگونه که من هیچ گوشه ای از افغانستان پا ننهادم که گوشه ای از ایران بیادم نیاید..."

دانشمئدان ونویسندگان  افغان هرکدام مرحومین سیدقاسم رشتیا، سیدشمس الدین مجروح، عبدالوهاب طرزی فرزند مرحوم محمود طرزی و ده ها داانشمند و شاعر دیگرافغان که وفات یافته  ومحترمان داکترسید عبدالله کاظم، سراج وهاج واستادکاظم بیمارکه الحمدلله حیات دارند، به تفبیح و رد  اراجیف کتاب نانجیب مقالات علمی ومستندنوشتند که درظرف ششماه درمجلات متعدد آئینه افغانستان نشر شده وما از آنجمله چندسطری  از مقالۀ مرحوم سیدقاسم رشتیا سابق وزیر اطلاعات وفرهنگ افغانستان را از صفحه 44 مجلۀ شماره 30 مورخ مارچ 1993 آئینه افغانستان درینجا اقتباس میکنیم:

"...رویهمرفته کتاب نامبرده یک اثرسطحی، فاقد عمق وپایه های علمی وبرعلاوه ناشی ازعقده های حقارت وبداندیشی نسبت به افغانستان وکوشش نهایی برای اثبات برتری فرهنگ ایران است... چیزیکه اولتر ازمطالعۀ این اثربخاطرخطور میکند، همان حس بدبینی عمیق نویسنده نسبت به افغان وافغانستان است... عنوان اصلی کتاب "پژواک ابتذال" بوده که البته معنی بیزاری ودشنام را افاده میکند. تاجائیکه به مبحث زبان تعلق دارد... ضدیت اوبا زبان پشتو وحتی زبان دری آشکار است...کوشش اودر اینست که تا عمرزبان پشتو رانسبت بزبان فارسی امروزی ایران کوتاه تر جلوه دهد. ازاینرو   اصالت وحقیقت کتاب "پته خزانه" را که قدامت ورواج زبان پشتو راتا قرن هشتم پیش میبرد، انکار مینماید، درحالیکه نسخۀ قدیمی این کتاب  درموزیم کتب خطی افغانستان موجوداست وبرعلاوه متن زنگوگرافی شدۀ آن که نشر شده، حاوی یک سلسله نامها، حکایات وامثلۀ تاریخی است که اصالت آنرا ثابت میسازد وجای شک وتردید را باقی نمیگذارد..."

از منظومۀ  یک شاعر افغان که درآئینه افغانستان نشرشده، چند بیت آن ازینقراراست :

تا کی ز خـوان غیر تو نشخوار میکنی
 ای آنکه  چـاپـلوسـی بسیار میکنی

دردهر بد نگفت کس زمحمودبت شکن
 ناکس چشان جسارت این کارمیکنی

(مایل) به مـادیـاتـی وعـاشـق بر ریـال
 ای نا نجیب  که خدمت دینار میکنی

شرمت نشد که زپیران بزرگـمـرد (ری)
 تحقیرسرزمین خواجۀ انصار میکنی

خلاصۀ عکس العمل های دانشمندان افغان را با نقل چندمقاله، ضمن مکتوبی با ضمایم درهمان سال بعنوان دکتور ایراج افشار مدیر مسئول مجلۀ (آینده) به آدرس مجلۀ اودرایران ارسال کردم- محمود افشارخودش وفات کرده بود. اما ازپسر او هیچ جوابی دریافت نکردم.  همۀ این اسناد درمجلات آئینه افغانستان درج ونشرشده اند.

-------------------------------------------------------

وقتی دوهفته قبل  بیت ساختگی  نانجیب مایل هروی با نام (سعدی) توسط یک هموطن  درپورتال وزین افغان – جرمن آنلاین مطرح گردید، و آن هموطن خودش مطمئن نبود که این دوبیت وخصوصا مصراح چارم آن "خری واحمقی وجهل به افغان دادند"  ازسعدی باشد، من میدانستم این ابیات از سعدی نیست، اما ثبوت و سابقۀ این موضوع در تاریخ 46 سال خفته بود، وچند روز دربرگرفت تا سوابق واسناد را پیداکنم - قرارمسموع این دوبیت با تخلص های (مایل) و (هروی) بشکل (مایلا) و(هرویا) وهم بنام (نجیبا):

(مایلا) روز ازل حسن به ترکان دادند - (هرویا) روز ازل حسن به ترکان دادند –(نجیبا) روزازل حسن به ترکان دادند)

درهرات نیرمنتشرشده بود، اما نا نجیب مایل هروی در ایران آنرا  برای خوشنودساختن ایرانیها  از یکطرف وهم برای اینکه بزعم خودش  به این دوبیت بسیارمبتدی ساخت خودش اهمیت بیشتر افزوده باشد، عوض تخلص خود تخلص (سعدی) را چسپانده بود. این ملعون (نانجیب) هنوز درایران حیات دارد و برای مغشوش ساختن اصالت زبان دری بساختن کلمات نو مصروف است که درتلویزیون طلوع وچند رسانۀ دیگر بشمول برنامۀ (بوی ماه) خریدار دارد.

ازجانب دیگر فرهنگستان ایران که نا نجیب مایل هروی هم عضویت آنرا دارد، برای زبان دری افغانستان پنجاه وپنج  هزار کلمۀ نو ساخته ورئیس فرهنگستان ایران گفت که "تدریس زبان فارسی در افغانستان ناراحت است..." وپیشنهاد کرد که با صدور کلمات نو گویا تدریس زبان فارسی را درافغانستان راحت میسازند.

بامسرت خبرشدیم که نگارستان فرهنگی افغانستان پیشنهادات فرهنگستان ایران را نامطلوب یافته بمقام ریاست جمهوری افغانستان گوشزدنموده که قبول تحفۀ 55 هزارکلمه ای ایران نه تنها مردم افغانستان وزبان دری را ازشاهراه  انکشاف تکنالوژی درجهان محروم میسازد، بلکه درانحصار تکنالوژی ابتدایی وتقلیدی ایران قرارمیدهد. هکذا پیشنهاد دیگر ایران که میخواهد دانشمندان، علماء وشخصیتهای تاریخی وادبی افغانستان رادردایرة المعارف ایران بگنجاند، تلاش حریصانۀ دیگریست تاهمه دار و ندار فرهنگی افغانستان راجزء تاریخ فارس- ایران قراردهد.

اگرچه موقف ارگ ورئیس جمهوردانشمند افغانستان درین مورد تاکنون افشانشده، امابادرک مصالح علیا ومنافع ملی افغانستان، میتوان پیشبینی کرد که دولت افغانستان بزودی تصمیم مثبت خودرا درزمینه اعلان خواهدکرد- ما توقع داریم که تصمیم دولت افغانستان در قدم اول باید جلوگیری ازساختمان کلمات نوتوسط اجیران ایران بداخل افغانستان باشد- یکعده رسانه ها درکابل، بشمول تلویزیون طلوع، بدون داشتن صلاحیت علمی هرروز کلمات نو برای زبان دری میسازند و در چلند می اندازند. ازین بدعت باید جداً جلوگیری شود واین جلوگیری میسر نمیشود تا یک موسسه باپرسونل علمی تاسیس وبرای اینکارموظف نگردد. نگارستان فرهنگی افغانستان باید درصدد تاسیس چنین موسسه ای بیفتد ویکعده ادیبان وسخنوران زبان دری وزبانشناسان افغان را بدورخودجمع کند. امیداست این پیشنهادما موردتوجه مقام محترم ریاست جمهوری افغانستان قرارگیرد.  باعرض احترام 

 

خدمتگارافغانستان سیدخلیل الله هاشمیان – 28 دسامبر 2016

ستاسي کمینټ به د پاڼی د مدیریت تر کتني وروسته خپور شي .

Your comment will be published after review by Directorate

Kommentare

Es sind noch keine Einträge vorhanden.
Bitte geben Sie den Code ein
* Pflichtfelder