29.08.2016 (08.06.1395)

د ځناورو واکمني او یرغـل خان

ډاکتر رحمت ربی ځیرکیار

zirakyar1234@yahoo.com

«تاریــخ نــاول [افسانه، داستان، حکایت]  دی چی  واقــعاّ پیـښ شــوی و؛ نــاول تاریــخ دی چې ښــایــي پـــیـښ شــــــوی بــــــه وي.»(  د دوه فــرانسوي  وروڼو ایدموند او جولــز ګونکورت لیکنه: مفکورې او احساسونه،۱۸۶۶). دواړه وروڼه تکړه لیکوالان، کره کتونکي او د نولسمې پیـړۍ په پاریس کې د ټولنیز او ادبي ژوند وتلي څیرې وې.
پاته برخه په پی دي ایف کي ولولی :

 د نا مطلوبو کمیټونو ورکو له امله دکمینټ ځای بند دی!