10.09.2018 (19.06.1397)

دو پیمان و دو خیانت
میرعبدالرحیم عزیز

معاهدات  نورمحمد تره كی و احمد شاه مسعود با اتحاد شوروی

هموﻃﻨﺎن ﻣﺎ کاﻣًﻼ  ﺁﮔﺎﻩ اﻧﺪ که در ﺳﺎلیان اشغال کشور توسط  سوسیال امپریالیسم شوروی، ﺧﻴﺎﻧﺖ ها، ﺟﻨﺎﻳﺎت و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ های ﻋﻈﻴﻤﯽ ﺑﺮ ﻣﻠﺖ اﻓﻐﺎن ﺗﺤﻤﻴﻞ گردید. از زﻣﺮﻩ، دو ﻣﻌﺎهدۀ  ﻧﻨﮕﻴﻦ  وﺑﺮﺑﺎد کننده  ای که اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را از رﻳﺸﻪ وﻳﺮان نمود، درﻳﻦ ﺟﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ دهیم.

  ﭘﻴﻤﺎن ﺧﺎﺋﻨﺎنۀ اول ﻗﺮارداد ﻋﻠﻨﯽ ﻧﻮرﻣﺤﻤﺪ ﺗﺮﻩ کی اولین رئیس جمهور نظام دست نشاندۀ مسکو با ﺷﻮروﯼ ﺑﻮد که   ﺑﻨﺎم "ﻣﻌﺎهﺪﻩ  دوﺳﺘﯽ، همسایگی  نیک و همکاری ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ"  ﻳﺎد ﻣﻴﺸﻮد که در دسمبر  ١٩٧٨ به امضاء رسید. ﻣﻌﺎهدۀ  ﺧﺎﺋﻨﺎنۀ دوم  "ﻗﺮار داد ﻣﺨﻔﯽ احمد ﺷﺎﻩ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺎ قوای  اشغالگر 40  ﺷﻮروﯼ"  ﺑﻮد  که در ﺟﺮﻳﺎن ﺟﻬﺎد ضد شوروی ﻣﻨﻌﻘﺪ گردید. هموطنان ﻣﺎ  ﻣﺘﻮن هر دو ﻗﺮارداد را به دقت ملاحظه فرمایند.

سوال درین جاست که چرا تنها نور محمد تره كی پشتون که به كشور و ملت خود خیانت نمود، در انظار همه یك خائن تلقی میگردد، اما احمد شاه مسعود كه یك تاجک متولد افغانستان است، در انظار حامیانش منحیث قهرمان و قومندان افسانه ئی مورد ستایش قرار میگیرد، در حالیكه مسعود هم مانند تره کی مرتكب خیانت عظیم ملی به كشورش گردید. به یقین می توان گفت که درین جا ملحوظات خاص سیاسی، قومی و نژادی نهفته است كه قدرت های بزرگ همراه با عمال افغانی شان درین خصوص همكاری می نمایند.

معاهدۀ ضد منافع ملی اول از آرشیف شعبۀ معاهدات بین المللی ملل متحد و معاهدۀ ضد منافع ملی دوم از رسالۀ کوچک بروس ریچاردسن ژورنالیست آزاد امریکائی به نام:

Intimidation, Subversion and Pacification: Russian Policy in Transcaucasia, Central Asia and Afghanistan, March 1996 بدست آمده است.

اول - معاهدۀ دوستی، همسایگی نیک و همکاری متقابل بین اتحاد شوروی و جمهوری دموكراتیک افغانستان:

ا.  طرفین عالیین متعاقدین تصمیم خود را رسماً اعلام میدارند كه دوستی خدشه ناپذیر بین دو كشور را تعمیق و تقویت بخشیده و هر نوع همكاری را بین خود بر اساس مساوات، احترام به حاكمیت ملی، تمامیت ارضی و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر توسعه دهند.

۲.  طرفین عالیین متعاقدین سعی بعمل خواهند آورد تا همكاری مفید متقابله را در ساحات اقتصادی، علمی و فنی تقویت نموده و توسعه دهند. هر دو جانب با در نظر داشت این اهداف،  همكاری در زمینه های صنعتی، حمل و نقل، مخابرات، زراعت، استفاده از منابع طبیعی، انكشاف صنعت برق و سائر شقوق اقتصادی را هر چه بیشتر انكشاف داده و عمیقتر ساخته و در تربیت پرسونل ملی و در پلانگذاری انكشاف اقتصادی با هم همكاری نمایند.  هر دو جانب تجارت را بین دو كشور به اساس مساوات، منافع متقابله و در چوكات كشور های دارای امتیاز فوق العاده توسعه خواهند داد.

۳.   طرفین عالیین متعاقدین همكاری و تبادله تجارت را در زمینه علوم، ثقافت، هنر، ادبیات، تعلیم و تربیه، خدما ت صحی، مطبوعات، رادیو و تلویزیون، سینما، توریزم، سپورت و سائر زمینه ها تشویق خواهند نمود. هر دو جانب توسعه همكاری را بین دوایر و موسّسّات دولتی، موسّسّات مردمی، تشبثات اقتصادی، موسّسّات علمی و كلتوری به منظور شناسائی عمیق از زندگی، كار، تجارب و موفقیت مردمان هر دو كشور تسهیل و تقویت خواهند نمود.

4.  طرفین عالیین متعاقدین غرض تامین امنیت، استقلال و تمامیت ارضی هر دو كشور با روحیۀ عنعنوی دوستی و همسایگی نیک و موافق با روحیۀ منشور ملل متحد با همدیگر همكاری نموده و اقدامات لازم را با موافقت همدیگر اتخاذ می نمایند. به منظور تقویت ظرفیت دفاعی، طرفین عالیین متعاقدین به انكشاف همكاری در زمینۀ نظامی مطابق به موافقت نامه هائیكه  بین طرفین عقد گردیده ادامه خواهند داد.

قابل یادآوری است این ماده بعداً زمینه را برای تجاوز شوروی به افغانستان آماده ساخت.

۵ اتحاد جماهیر اشتراكیۀ شوروی پالیسی بیطرفی را كه جمهوریت دموكراتیک افغانستان تعقیب میكند و یك عامل عمدۀ حفظ صلح و امنیت بین اللملی میباشد، احترام می نماید. جمهوریت دموكراتیک افغانستان پالیسی صلح را كه اتحاد شوروی تعقیب می نماید و هدف آن تحكیم دوستی با تمام ممالك و مردمان جهان میباشد احترام میكند.

۶.  طرفین عالیین متعاقدین رسماً اعلام میدارند كه هیچ یك از طرفین متعاقدین در كدام اتحادیۀ نظامی یا كدام اتحادیۀ دیگر یا گروه بندی دول شامل نخواهند شد و نیز در اقدامات یا فعالیت های اشتراک نخواهند كرد كه بر ضد یكی از طرفین این معاهده باشد.

۷.  طرفین عالیین متعاقدین به  مساعی خود غرض حمایت از صلح بین المللی و امنیت مردمان ادامه داده، مساعی بین المللی را در راه رفع تشنجات عمیق تر گردانیده، و آنرا در سراسر جهان به شمول آسیا توسعه بخشیده و  برای حل منازعات بین المللی از طریق صلح آمیز به همكاری مفید متقابله میان دول جهان مساعدت خواهند نمود.  هر دو جانب فعالانه خلع سلاح عام و تام بشمول خلع سلاح ذروی تحت نظارت موثر جهانی را تشویق  خواهند كرد.

۸ طرفین عالیین متعاقدین برای انكشاف و همكاری میان دول آسیائی و تاسیس روابط صلح و همسایگی نیک و اطمینان متقابل میان آنها و نیز تاسیس یك سیستم فعال امنیتی در آسیا بر مبنای مسّاعی مشترک همه ممالك این قاره تسهیلات لازم فراهم خواهند كرد.

۹.   طرفین عالیین متعاقدین به مبارزه مستمر علیه توطئه های قوای تجاوزگر و محو نهائی استعمار و تبعیض نژادی با تمام مظاهر آن ادامه خواهند داد.  هر دو جانب به منظور مبارزۀ عادلانه مردمان برای حصول آزادی، استقلال، حاكمیت ملی و پیشرفت اجتماعی  با همدیگر و با  سائر كشور های صلح دوست همكاری خواهند نمود.

۱۰.  طرفین عالیین متعاقدین در مورد كلیه مسائل بین المللی كه بر منافع دو كشور تاثیر می اندازد با همدیگر مشوره خواهند كرد.

۱۱.  طرفین عالیین متعاقدین اعلام میدارند كه تعهدات شان تحت معاهدات موجوده بین المللی با مندرجات این معاهده در مغایرت نبوده و وعده میدهند كه  چنان موافقات بین المللی را منعقد نكنند كه ناقض این معاهده باشد.

۱۲.  سوالاتیكه بین طرفین عالیین متعاقدین به نسبت تعبیر و یا تطبیق یكی از مواد این معاهده بروز كند با روحیه دوستانه، مفاهمه و احترام مقابله بین طرفین حل و فصل خواهد شد.

۱۳.  این معاهده تا بیست سال بعد از روز انفاذ آن به قوت خود باقی خواهد ماند. همچنان این معاهده برای پنج سال آینده نیز معتبر خواهد بود، مگر اینكه یكی از طرفین عالیین متعاقدین ارادۀ خود را مبنی بر فسخ آن شش ماه قبل از انقضای موعد پنج سال به جانب مقابل كتباً اطلاع دهد.

۱۴.  اگر یكی از طرفین عالیین متعاقدین، در خلال  بیست سال انفاذ این معاهده، آرزو نماید تا قبل از ختم آن این معاهده را فسخ نماید، بایست شش ماه قبل از ختم تاریخ معاهده، موضوع را كتباً به جانب مقابل اطلاع دهد و بعداً میتواند بعد از تاریخی تعیین شده معاهده را خاتمه یافته بشمارد.

 ۱۵.  این معاهده در روز  تبادله اسناد مصدقه كه در كابل صورت میگیرد تصویب و نافذ خواهد شد.

این معاهده در دو نسخه به زبان های روسی و دری ترتیب یافته و هر دو متن كه مساویانه مستند و معتبر میباشد  به تاریخ پنجم دسامبر ۱۹۷۸ در مسكو امضاء گردید.

از جانب جماهیر اتحاد شوروی لیوند بریژنف و از جانب جمهوری دموكراتیک افغانستان نور محمد تره كی.

معاهدۀ مخفی  بین احمد شاه مسعود و قوای اشغالگر 40 شوروی در افغانستان:

به منظور خلق حسن نیت بین رهبری قوای شوروی و مخالفین مسلح پنجشیر و به آرزوی تحكیم صلح در افغانستان، طرفین عاقدین با نیات نیك و پذیرش وجایب ذیل این معاهده را امضا می نمایند:

۱.  گروه مسلح پنجشیر كلیه عملیات نظامی خود را در سالنگ جنوبی و مناطق همجوارمتصل به شاهراه كابل ـ حیرتان، بشمول استعمال هر گونه اسلحه در مناطقی كه بدست قوای مسلح پنجشیر قرار دارد، علیه مواضع قوای شوروی،  قوای افغانی، محافظین سرحدی (MGB) و څارندوی (Tsarandoi) متوقف سازد.

۲.  گروه مسلح پنجشیر مسؤلیت حفظ خطوط مخابراتی بین تاجیكان(Tadzhikan)  و چاگانی (Chaugani) را به دوش گرفته و مانع حمله، قطاع الطریقی و سائر اعمال خصمانه علیه قوای شوروی و افغانی گردد.

۳.  طرف شوروی طبق موافقۀ دو جانبه مسؤلیت تهییۀ تداركات، ضروریات فوری و سائر مواد مورد احتیاج را برای  تقویه و نگهداری پنجشیر و سائر مناطق متعلقه  بر حسب وقت تعیین شده به عهده میگیرد.

۴.  به سائر گروه ها و دسته جات مسلح اجازه داده نخواهد شد تا در مناطق مربوطه داخل شده و علیه قوای شوروی و قوای افغانی دست به حملات تروریستی و تخریبی  زده و پایپ لاین را منهدم نمایند.

۵.  تبادلۀ معلومات و مساعی مشترک در جهت پیدا كردن اتباع شوروی و افغانی كه در منطقۀ مورد بحث مفقود شده اند، صورت خواهد گرفت.

۶.  در صورت خلق و اوج تشنج و در مورد اجتناب عملیات جنگی و  برقراری صلح در منطقۀ مورد نظر، مشاورۀ لازم بین دو جانب بعمل خواهد آمد.

۷.  موثریت این پروتوكول در سرتاسر قلمرو ۳۰ كیلومتری در هر دو سمت بین تاجیكان (Tadzhikan) و چاگانی    (Chaugani)  امتداد خواهد یافت. در ماورای این قلمرو، قوای شوروی و قوای مسلح پنجشیر حق دارند تا عملیات نظامی را علیه سائر گروه های مسلح متعلق به دیگر تنظیم های مجاهدین به راه انداخته و ایشان را محو نمایند.  خصوصاً گروه هائی كه عملیات نظامی را علیه هر دو جانب متعاقدین متوقف نساخته اند.

۸.   پروتوكول حاضر از لحظه امضاء و صحه گذاشتن به آن مرعی الاجرا میشود.

 

منبع معلومات: عملیات گروه MO SSSR در افغانستان، دسامبر  ۱۹۸۸ (این سند بوسیله جنرال بوریس گرموف، جنرال شهنوار تنی و احمد شاه مسعود امضا گردید). (شبارشین  Shebarshin  ۱۷۷ـ۲۱۴ ( .

  نوت: هموطنان ما درین جا خوب درك می نمایند كه به اساس قرارداد مخفی احمد شاه مسعود با قوای اشغالگر شوروی و ارتكاب خیانت به كشورش، دست قوای اشغالگر شوروی در كوبیدن مجاهدین و انهدام شهر ها در جنوب و شرق افغانستان آزاد گذاشته شد و مردم این مناطق متحمل خسارات غیر قابل جبران گردیدند. پیروان احمد شاه مسعود كه همیش می گفتند که  موضوع قرارداد مخفی وی با قوای شوروی واقعیت ندارد، حالا بعد ار افشای آن چه دلیل و یا دلایلی در تبرئه احمد شاه مسعود ارائه می نمایند؟ آیا احمد شاه مسعود هنوز هم قهرمان شناخته شود یا میهن فروش و خائن به وطن؟ چرا "معاهدۀ علنی" نورمحمد تره کی با شوروی که ثبت ملل متحد هم شده، یک خیانت تلقی می گردد، اما نه "معاهدۀ مخفی" احمد شاه مسعود با قوای اشغالگر شوروی که برای مدت مدیدی از مردم و مجاهدین پنهان بود؟ هم میهنان ما این حادثۀ سیاه تاریخی را به دقت موشکافی نمایند. 

ستاسي کمینټ به د پاڼی د مدیریت تر کتني وروسته خپور شي .

Your comment will be published after review by Directorate

Kommentare

Es sind noch keine Einträge vorhanden.
Bitte geben Sie den Code ein
* Pflichtfelder
Bitte beachten Sie, dass die Inhalte dieses Formulars unverschlüsselt sind