26.01.2017 (07.11.1395)

داکترسیدخلیل الله هاشمیان

درود بر روان مرحوم سیداحمد گیلانی

مرحوم سیداحمدگیلانی شخص خیرخواه وخیراندیش بود

دورۀ جهاد درپشاور برای تیکه داران تنظمیها یک دورۀامتحان بود. درین دوره چهره هاشناخته شدندکه کی جهادمیکرد، کی خودرا به شوروی فروخت، کی اسلحه ای را که بنام جهادمیگرفت ببازارپاکستان میفروخت، کی عربها رابه ریش خودبازی میدادوبنام جهاد ثروت می اندوخت، و کی با کمترین امدادی که برایش میرسید، بیشتربمجاهدین وبه محتاجین کمک میکرد وخیرمیرساند.

کسانیکه اعمال تنظیمها، اخلاق واطوار روسای تنظیمها ومقاصد و نیات وشیطانی آنها را بچشم سردرپشاوردیدند وچهره هاراشناختند، مشاهدات خودرا گفتندونوشتند وبه اساس آثار نوشته شده که درکتابخانه ها موجود است، مرحوم سیداحمدگیلانی امیرمحاذملی، درحالیکه خوردترین وکم درآمد ترین تنظیم درپشاور بود، زیراکمکهای عمده به حکمتیاروخوجه ئین ربانی وسیاف میرسید، اماکمکهاوخیررسانیهای مرحوم سیداحمد گیلانی به افغانهای مهاجر، کسانیکه همه داروندار شانراکمونستهابه غارت برده و فقط خودوچندعضوخانوادۀخودرابمشکل به بشاوررسانیده بودند، بسیاررسیده وافغانها درین باره داستانهاویادداشت هانوشته اند. افغانهائیکه ازپاکستان به امریکا آمدند، میگفتند هرکس که بدیدن گیلانی میرفت، اورابا اصراربرای صرف نان چاشت نگاه  میکرد، ودردسترخوان اواز 50 تا صدنفرحاضرمیبود. طعام ساده، یک چلوبایکنوع قورمه یا سبزی یا دال،اماوافروبهمه میرسید. برای اجرای کارهای مهاجرت، ازقبیل رفتن بسفارات خارجی کمک وراهنمایی میکرد، حتی افغانها رابموترهای خود ازپشاور به اسلام آبادمیرساند.

درجملۀ یادداشتهای نوشته شده، یکی هم کتاب خاطرات مرحوم استادعبدالرحمن پژواک است که دردوبخش درحدود 15 صفحه راجع بشخصیت نیک وخیر رسانی ومردانگی مرحوم سیداحمدگیلانی مطالبی نوشته است. هنگامیکه حکومت پاکستان مرحوم پژواک را به خاطرمخالفت اوبا سیاست غاصبانۀحکومت پاکستان درپشاورتوقیف کردوبعدازآن تصمیم به تبعیداو گرفت، واین تصمیم دولت پاکستان به تحریک وتقاضای چند تنظیم پشاوری صورت گرفته بودکه آنهامیخواستندافغانستان مستعمرۀ پاکستان باشد. یگانه شخصی از جملۀهفت تنظیم پشاوری که علناوباوجود ممانعت پاکستان، به پژواک وبرادرزاده هایش کمک میرساند، مرحوم سیداحمدگیلانی بودکه زمینۀتبعید اورابنحوی آبرومندانه ازپاکستان فراهم ساخت. یگانه زعیم جهادی درپشاورراکه روشنفکران افغان یک شخصیت ملیگرا خوانده بودند، همین مرحوم سیداحمدگیلانی بود، درحالیکه به شش تنظیم دیگر بنظر"شتر،گاو،پلنگ" دیده میشد.

مرحوم سیداحمدگیلانی ازسادات حسنی، یعنی از نواده های حضرت امام حسن (رض) میباشد.اوبه سلسله، شایدصدمین نوادۀحضرت شیخ عبدالقادرگیلانی (متولد 470هق –متوفی 561هق)باشد، که درشهرگیلان درجوارشهر بغدادمیزیسته وطریقت(قادریه)راتاسیس کرده بود وپیروان زیادی از اهل تسنن داشتند. پدرجناب شیخ عبدالقادرگیلانی جناب ابوصالح موسی الحسنی نام داشتند ومادرشان دخترمرحوم عبدالله صیومی یکتن ازنوادۀ های حضرت امام حسین(رض)بودند، گویاجناب حضرت شیخ عبدالقادرگیلانی ازپدر ومادر سیدالاصل، یعنی اولادۀ "الحسنی والحسینی" (رض) بودند.  پدرکلان مرحوم سیداحمدگیلانی، یعنی پدر مرحوم نقیب صاحب، درعصر سلطنت امیر حبیب الله خان که کشورهای عراق وافغانستان هردو درجملۀ مستعمرات انگلیس قرارداشتند، توسط حکومت برتانیه بافغانستان فرستاده شدند. این پالیسی حکومت برتانیه بمنظور امنیت وصیانت امیرحبیب الله خان بعدازآن صورت گرفت که بالای موترامیرموصوف دربازارسنگتراشی فیرتفنگه صورت گرفته بود. یکنفرازشیخان خاندان مجددی، یعنی پدرکلان خاندان حضرت های شوربازار رانیزانگلیسها درهمانوقت وبهمان منظور بکابل فرستاده بودند. اما خاندان مجددی بشهادت تاریخ برای اهدف ومنافع انگلیس درافغانستان کارمیکرده، درحالیکه پسران مرحوم نقیب صاحب طریقت ملیگرایی وافغان شدن را اختیارکردند. 

مرحوم سیداحمدکیلانی دردورۀ85 سال حیات خوددرافغانستان بانام نیک وکارهای نیک و خیرخواهانه زیسته، بدش بکسی نرسیده، بلکه کسانی ازخیرش مستفیدشده اند.آنمرحوم بحکومتهای افغانستان درراه ایجادصلح کمک نموده ودریکسال گذشته بحیث رئیس شورای عالی صلح کارکرده که انعقاد قرارداد آشتی وصلح حزب اسلامی باحکومت موجوده، نتیجه وبیانگر نیات صلخواهانۀ آنمرحوم میباشد. وفات مرحوم سیداحمدگیلانی  درین هنگام که افغانستان به زعمای صلحخواه ضرورت دارد، یک ضایعه است. ما مسلمانها به اجل ومرگ ایمان داریم وبه رفتگان دعای مغفرت میکنیم. روح آنمرحوم راشاد میخواهیم  وبهشت برین راماوای اومسئلت میکنیم. برای فرزند ودخترش عرض تسلیت میرسانیم. انالله وانا الیه راجعون.

با تکرارعرض تسلیت واحترامات فایقه – سیدخلیل الله هاشمیان

مدیرمسئول مجلۀ آئینه افغانستان – کلفورنیا، 24 جنوری 2017 

ستاسي کمینټ به د پاڼی د مدیریت تر کتني وروسته خپور شي .

Your comment will be published after review by Directorate

Kommentare

Es sind noch keine Einträge vorhanden.
Bitte geben Sie den Code ein
* Pflichtfelder