02.04.2019 (13.01.1397)
خریددسته ی ګُل ازتفنګ فروش
عبدالرووف لیوال

مردم افغانستان آنقدرساده لوح اند که صلح راازکسانی می طلبد که روزی ومنفعت شان به میل تفنګ وابسته است وجنګ را چون مردمک چشم دوست میدارندواختیارات دولتی راهم به آنها میدهند، البته توسط رای دادن درانتخابات .

تجربه ی اندی بیشترازدودهه به ضرب المثل (آزموده را آزمودن خطاست) صحه میګذارد نکته ی اظهرمن الشمس اینست ، انهاییکه برپیمان ها وسوګند های مکه ، جده ، چهارآسیاب ماهیپرواجلاس بزرګ تمام رهبران به اصطلاح جهادی درجلال آباد۱۳۷۲پاګذاشتندوحتی سوګندهای میان خودرا به تمسخر ګرفتندوجهت بدست آوردن منافع خودشاخ به شاخ شدند، توقع صلح ازایشان محال است وخیال     (صدای دُهل ازدورخوش هست )

بعضی اوقات رسانه ها کلما ت مضخرفی را بکار میبرند مثلاً میګویند (ریس جمهوربارهبران سیاسی وجهادی ملاقات ومشوره نمود)

درحقیقت اینها رهبران سیاسی اند که جودو اسب رابخش نمیتوانند وجهادی هم نیستند بلکه اشخاصی مربوط به مافیای فسادی اند که درطول دونیم دهه ی ګذشته بااستفاده ازقدرت دولتی غصب نمودند، اختلاس کردند وخون ملت را مکیدند.

اګر مافیای خبیثه فوق (ګروګان ګیر ملت)واقعاً براه آمده باشد، تقاضای ملت مظلوم ازایشان اینست ، به لحاظ خدا دیګر دست از سرما بردارید ، بګذارید سواازشما اشخاص بیطرف وجوانان راشد که جدیداًظهور نموده اند ، درعرصه ی آوردن صلح به این کشورپا بګذارندوباطالبان ګفتګونمایند .

بازهم درلست احتمالی صلح کنندګان ۷۰درصد همین مافیای خبیثه شامل شده است .

درین ارتباط به یک چشمدید چند سال پیش اشاره مینمایم :

سالهای قبل درپیاده روجوارشفاخانه ی مرکزی کابل سلمانی های روی سرک به اصلاح موی سر میپرداختند ، درنزد سلمانی ایکه درهمین پیاده رو بساط پهن کرده بود ، شخصی آمد وازوخواست تا سرش راباپاکی یا تیغ بتراشد ، سلمانی هم شروع به تراشیدن سر مشتری نمودونیمی ازسراوراتراشیده بود که ترافیک رشوه ستان محل آمدوکمربندخودراازکمرش کشیده ،بالای سلمانی غُرزد که (دیروز برایت ګفتم که منبعددرینجابساط پهن نکن ) سلمانی که کمربند کشیدن ترافیک رادید ، روبه فرار نهاد ، مشتری اش که پیش بند سفید درګردن ونیم سرش هم تراش شده بود درمیدان ماند وعابرین هم بروی خندیدن را آغازنمودند ،این شخص که بیشتر بی حیثیت میشد برخاست وعقب سلمانی به دویدن شروع نمود ،سلمانی درحال فرار به اشاره دست به ترافیک میګفت [اورا بګوبګذارد تاسرت رامکمل اصلاح نمایم] حال ماهم ازدست مافیای خبیثه ی فوق بی آبرو شدیم وازترافیک ( امریکا) که منفعتش درجنګ است ونمی ګذارد که صلح از طریق نمایند ګان اصیل ملت که دربالا به آن اشاره شد  بوجود بیاید وعمداًکلیدصلح رادردست همین مافیا میداند ، میخواهیم تازمینه حقیقی آمدن صلح را به مردم ما فراهم سازد.

ستاسي کمینټ به د پاڼی د مدیریت تر کتني وروسته خپور شي .

Your comment will be published after review by Directorate

Kommentare

Es sind noch keine Einträge vorhanden.
Bitte geben Sie den Code ein
* Pflichtfelder
Bitte beachten Sie, dass die Inhalte dieses Formulars unverschlüsselt sind