02.02.2017 (13.11.1395)

ثروت قارونی خوجه ئین ومنسوبین او
داکتر سیدخلیل الله هاشمیان 

درمقاله ای بقلم آقای مصطفی عمرزی بعنوان "اموال منقول سیاسی" که بتاریخ 27 جنوری درپورتال وزین(تول افغانستان) نشرشده است، درمقدمۀاین مقاله تصویرعجیبی نشرشده که من تاکنون ندیده بودم.  درین تصویرعکس محترمه بی بی ظاهره،خانم خوجه ئین ربانی، عکس خودخوجه ئین ربانی وتصویریک بلند منزل 15 طبقه ای دیده میشود، ومطالب ذیل در ستون بالای بلند منزل خوانده میشود:
"این بلند منزلیست که باخون فرزندان این ملت ساخته شده- آیا ربانی درطول عمرش برای فرزندان آن عده اشخاصیکه با ریختاندن خون آنها، خودرابریاست جمهوری رسانید، کدام خدمت انجام داده؟؟ ویاجویای احوال همچو خانواده ای شده؟؟؟ هرگزنه! همه خدمت برای جیب خودوخانوادۀ خودش بوده، نه به اسلام ونه به وطن ! پس چراما پوهنتونی را به نامش مسما سازیم؟ چراخانمش همین بلند منزل را به نامش مسما وایجاد یک پوهنتون برای فرزندان شهدای راه جهاد نمیکند؟ "

"غصب قدرت یا تحکیم موضع سیاسی، منافع گروهی وشخصی، بخشی ازروایت تاریخ معاصر افغانستان از 7 ثور تا کنون است..."

علاوه برتصویر جالب فوق و معرفی عکسهای آن، درمقالۀ آقای عمرزی با دو نکتۀ فلسفی برخوردم که مفاهیم عمیق اجتماعی دارند؛  یکی اینکه :

"ارزش خوب دربررسی شناخت بد،مهم است ." – دیگراینکه:

"اهریمن سود،درتعریف منافع دشمن ازمزایایی بهره می بردکه(برای)افغانستان وافغانان هزینه کرده ایم."

من بتاریخ 21جنوری درکلکین نظریابی پورتال افغان–جرمن آنلاین پیرامون دارایی های پسران ودخترخوجه ئین ربانی چنین نوشته بودم:

دارایی نقده دربانکهاازپسرکلان خوجه ئین ربانی(که ازجانب شورای ملی سلب اعتمادشده) 700 ملیون دالر- ازپسردومش که درکانادازنذگی شاهانه دارد 500 ملیون دالر-ازپسرسومش که درکابل است 400 ملیون دالر- از دخترش که نازدانۀپدرومادربود 400 ملیون دالر(نقده دربانکها)ومالک چندقصردرهسپانیه وفرانسه میباشد. قرارمسموع این دخترسال گذشته بایک مردقوی الجثه ازدواج کرده واز ثروت موروثی خودمبلع ده ملیون دالر بالای عروسی خودمصرف نموده که فوتوهای این عروسی نشرشده است.

جایدادغیرمنقول ورثۀ خوجه ئین ربانی هنوزسجل نشده وقسمت اعظم آن مخفی میباشد- آنچه معلوم است، درحدود چهارهزارجریب زمین مسطح بشمول چند کوهپایه دربدخشان، بهترین و قیمتی ترین قصرها وعمارات و بلند منزلها درکابل وتمام تپۀ بی بی مهرو، چندعمارت درمزارشریف وچندباغ درمنطقۀ کوهدامن و...

ثروت ودارایی چوکرۀ خوجه ئین، عطامحمدنور، تاجال چندباردرمیدیا نشر شده، ولی محققین گفته اندکه فهرست نشرشده ازیک دهم ثروت اونماینده گی میکند- دریک نشریه خواندم که مقداراصلی ثروت عطامحمدنوربیشتر از ثروت ودارایی همه بای ها وهمه تعمیرات شهرمزارشریف است وثروت او را "قارونی" خوانده بود- نشریۀمذکوراینراهم اضافه کرده بودکه نودفیصد ثروت ودارایی عطامحمدنورازمدارک قاچاق موادمخدروغصب املاک ودارایی های عامه،رشوت،اختلاس حتی دزدی وچپاول انباشته شده است. شخصی اززبان یک فقیر مزارشاه اولیاء نقل قول کرده که عطامحمد نور از بین رفتنی است و ثروت و دارایی او همینطور که مفت ورایگان بدست آمده، مفت و رایگان "پوه پناه" خواهد شد. ومن الله التوفیق.

خبراخیرکه دیروزنشرشد ازینقراراست که عطا محمدنور، این داره مار قطاع الطریق که صدهاانسان بیگناه رابقتل رسانیده،از اشرف غنی تقاضا کرده که اختیارکامل 15 ولایت، تقرر 15 نفر عضو مشرانو جرگه و تقرر 30 سفیربابودجۀ 30 سفارت بصلاحیت وانتخاب اوگذاشته شود، که درغیرآن ولایت مزارشریف را بحیث یک دولت مستقل اداره خواهدکرد. چنین است تقاضای یک جنگ سالاردزد، رهزن، قطاع الطریق و قاتل که غیرازقدرت وروحانیت حضرت شاه اولیاء، کسی دیگر جلو اوراگرفته نمیتواند.

افغانستان درطول تاریخ یک دولت "خداداد" خوانده شده وما مسلمانها بقدرت الله تعالی عزوجل ایمان داریم ومنتظرظهورقدرت الله تعالی(ج)برای زوال این شخص وطنفروش، بدمعاش ولچک میباشیم. و من الله التوفیق.

سید خلیل الله هاشمیان- سوم فروری 2017 - کلفورنیا

ستاسي کمینټ به د پاڼی د مدیریت تر کتني وروسته خپور شي .

Your comment will be published after review by Directorate

Kommentar schreiben

Kommentare

  • A. Halim Hakimi (Donnerstag, 02. Februar 2017 05:52)

    It was exciting early times of Kabul University that some of us early arising students line up to greet beautiful classmate female students arriving all without head scarf and while still there a gentleman wearing turban tightly attached to his hat passing by riding an old bicycle. That gentleman was late Prof. Mullah Rabani one of the poorest and the only academic faculty staff member wearing turban then.

Bitte geben Sie den Code ein
* Pflichtfelder