14.12.2016 (24.09.1395)
نویسنده بزبان پشتو:خوشحال آصفی

مترجم بزبان دری: سیدخلیل الله هاشمیان

بجواب ژورنالست پاکستانی

یکتن ازدوستان ماسخن بسیارخوب گفته، بلکه دُرسفته است، اومیگوید:   "بادرنظرداشت مرداری هادرپاکستان وآنهمه اعمال ضداسلامی که درین کشوروجوددارد ودیده میشود، باخودگفتم ایکاش بعوض پاکستان، نام این کشورچتلستان یامیکروبستان میبود." واقعیت وحقیقت نیزازینقراراست که درین کشورِبنام اسلامی تمام آن نوع اعمالی رامی بینیم که حتی درکشور های کفاروغیرمسلمان دیده نمیشود.ایکاش درنام آن بعوض(پاک)،(چتل) یا (میکروب)شامل میشد.

اصلابه این مملکت چتل،گذاشتن نام پاکستان،سُبُک ساختن کلمۀ(پاک)است. درین مملکتِ بنام اسلامی فحشاوفاحشه خانه ها ومراکزفروش جسم وبدن زنها وجودداردکه دولت پاکستان ازآن تکس ومالیه میگیرد. درین کشور رذیل آنچنان اعمالی صورت میگیردکه قبل ازظهوراسلام دردورۀ جهالت توسط کفاراجرا میشد، ازقبیل ازدواج زن بازن و مردبامرد. هکذادرین مملکت بسیارریشخندی،پَست،بیوقار وبی حیثیت مراکز زیاد(لوطی گری- رقاصه خانه ها)وجودارد. خلاصه اینکه کدام عمل غیراخلاقی وغیراسلامی نیست که درین مملکت بنامِ اسلامی وجودنداشته وعملی نشده باشد.

این مملکت رذیل وچتل همیشه خودراازطریق قتل وکشتارمردمان وایجاد بدبختی برای کشورهای دیگرتغذیه نموده وهمیشه درکشورهای مختلف جهان، بشمول افغانستان وهندوستان، زهرتروریزم راریخته وهمیشه درامورداخلی افغانستان تجاوزوتوطئه گری نموده وهمیشه برای بربادی مردم وکشور افغانستان چاه کنده وسنگ اندازی کرده،علاوتادرین اواخریک نطاقۀ چهار پدره وپَست پاکستانی که خودراژورنالست مینامد،اماازاصول ومعیارهای ژورنالستی واقف نیست، برئیس جمهورافغانستان داکتراشرف غنی بد و رد گفته ودرضمن اهانت های دیگر،اوراازنظرخودش احسان فراموش، بی غیرت وانسان نهایت پَست خوانده است.

این نطاقۀ پَست وبداخلاق، داکترغنی رامخاطب قرارداده میگوید:"ولسمشر     افغان غنی یک شخص احسان فراموش، بدعمل، بداخلاق وانسان نهایت پست است. او خودش وهم افغانها مردم احسان فراموش استند؛ غنی میگویدکه  پاکستان به طالبان کمک میکند،پاکستان درامورافغانستان مداخله ودست درازی میکند.ای غنی، ای شخص احسان فراموش...!توچطور میتوانی احسان پاکستان رافراموش کنی درحالیکه پاکستان هنوزهم به افغانها درکشور خودپناه داده است. مابشما پناه میدهیم،اماتوازمودی(رئیس جمهورهند وستان) پناه میخواهی؟ توچقدریک انسان بیغیرت استی، توچطوریک انسان بی شرم استی، حتی خطاب کلمۀ"بی شرم" به تو، کلمۀ شرم را بی حیثیت میسازد..."       

این نطاقۀ بداخلاق وبی تربیه که ازاصول ژورنالیزم بکلی بیخبراست، رئیس جمهورغنی راباکلمات دورازآداب اسلامی، کلماتیکه بخودش وکشورش خوبترمی چسپد،دشنام داده وتوهین کرده است – قبل ازاودونفر ژورنالست دیگر کشور چتلستان نیز ولسمشرسابق حامدکرزی راهم تحقیرواهانت کرده  بودند.این باوچودآنست که کرزی باری گفته بودکه اگرامریکا بالای پاکستان حمله کند،او بحمایت ودفاع ازپاکستان برمیخیزد،اماآن ژورنالستان پاکستانی بیانات کرزی رامسخره دانسته وکرزی را "غلام امریکا" خوانده بودند.   

اینک ماهم بجواب این نطاقه واین ژورنالست چتلستان که ولسمشرماداگتر اشرف غنی را تحقیرواهانت کرده، ازطریق رسانه ها تبصره میکنیم:

نطاقه وژورنالست چتلستان که داکترغنی راشخص بدعمل وبدکردارخوانده، من به این نطاقۀبدزبان،بداخلاق وبی تربیه که خودراژورنالست نامیده، میگویم که توقربان نام وکلمۀ(زورنالست)شوی، اطلاق این نام بتو اصالت وحیثیت این کلمه رازایل میسازد.به تومیگویم که تصاویرخودت از یادت رفته که بایک پاکستانی بداخلاق وبدشهرت بنام(قتیل بلوچ)گرفته بودی؟ آیاتو یک  زن بدعمل استی یاولسمشرداکترغنی؟

ای نطاقۀبیحیا وبی معلومات...!آیاآن واقعه ازیادت رفته که چندی قبل شوهرت(هندوستان)بالای توچشم کشیده وقهرشده بود،آنگاه شماازترس بدست سرتاج عزیرچنددخترجوان وایله گردرابحیث تحفه بنزدصدراعظم هندوستان  (برندرامودی)فرستادید؟ آیا تو بداخلاق استی یاولسمشرداکترغنی؟

ای نطاقۀبیسواد!آیاتوازورای تلویزیون خودبشهرلاهور به مزکزفروش جسم وبدن زنها، یعنی (هیرامندوی)نظرانداخته ای که هرروز درآنجاصدهادختر وزن پاکستانی دربدل صدکلدارجسم وجان وعزت وناموس خودرامیفروشند ؟

آیا یادتوو حکومت تورفته که ازبابت همان مهاجرین افغان که توازآنها یادکرده ای وطعنه داده ای که پاکستان به مهاجرین افغان کمک کرده، اما حکومت  پاکستان درحقیقت  بالای مهاجرین افغان تجارت کرده وبنام کمک بمهاجرین افغان ملیاردهادالر درخزانۀ خود ریخته است .

اکنون توخودبگو که تووتمام دستگاه چتلستان تو بداخلاق،احسان فراموش وبسیار پَست وذلیل است یا ولسمشرداکترغنی؟

 

یادداشت:این مقاله بتاریخ 10دسامبر2016درپورتال وزین(تول افغانستان) نشرشده بود. ازآنجائیکه بیانگرواقعیت ها درمستعمرۀ انگلیس بنام (پاکستان)است، ترجمۀ دری آنرابرای دری زبانها تهیه کردم. هاشمیان

ستاسي کمینټ به د پاڼی د مدیریت تر کتني وروسته خپور شي .

Your comment will be published after review by Directorate

Kommentare

Es sind noch keine Einträge vorhanden.
Bitte geben Sie den Code ein
* Pflichtfelder