24.08.2016 (03.06.1395)

اولادهای جنگی ،نهنگی ،دهمزنگی وطالبی
عبدالرووف لیوال

اولادهای امروزافغانستان رابه چهارکته گوری فوق صنف بندی نموده ایم که هرصنف آنراباخصوصیات شان ذیلاٌمعرفی میداریم :

الف : اولادهای جنگی :

ازایام کودکی درروزهای نوروز ، عیدین وسایرروزها جنس آورده شده ی بازرگانان که تجارت نه بلکه رزالت میکنند مانند ( تفنگچه ، ماشینداروغیره ) پلاستیکی را منحیث بازیچه خریده وچنین صحنه های راتمرین میکنند{ اوبچه سنگربگیر ، من فولاد علمدار هستم ، من پنج تاکافررا کشتم ، مرمی خلاص کدیم ، مرمی رسان مرمی برایم برسان } ودرکوچه ها مصروف رزم هستند.

زمانیکه سن شان 19 و20 میشودمانند اولاد های مارشال فهیم ، پسر مرحوم سید حسین انوری ،پسرمرحوم مطلب بیگ وغیره بحیث جنرالان ماشینی درامنیت ملی ایفای وظیفه میدارند چون این چوکی ها میراثی برای تنظیمیان میباشد ویاهم مانند خلیل الرحمن فرزند عبدالرحمن رحمن که پدرش رتبه دگروالی رابرشانه ی پسر خودنصب مینماید (البته آنهاییکه درجبهات شجاعانه برضددشمن میرزمندازین قطارمستثنی اند مانندپسران جنرال دوستم) ولی من تاحال ندیده ام که پسرکدام جنرال دیگردرهلمندویاکندزرزمیده ویاهم شهید ویا زخمی شده باشد ، صرف کروزین سواری مینمایند .

ب: اولادهای نهنگی :

اولادهای که ازسالهای 2002الی2015 خودرابافراگرفتن دانش –لسان وکمپیوترتاسطحی خوبی رسانیدند یا ترجمان شدند ویاهم درانجیو هاخارجی وموسسات کارمینمودند ونسبتاٌدانش متوسط داشتند بعدازرفتن خارجیهاازکشوربیکارشدندباسایر جوانان تازه به کمال رسیده که نسبت فساد جاری دردولت کسی برایشان کارنداد ومعمولاٌچوکی های دولتی ازبیروکراتان فرسوده وتاریخ گذشته ی تنطیمی به سرقلفی گرفته شده ،اشغال شده بودْ، نالان وسرگردان هرطرف دهلیزهای دولتی را رژه رفتند  ، پس ازنالان شدن دردهلیزهای بیروکراسی ناچاربافروش جایدادهای پدری ، درچنگال قاچاقچیان انسان قرارگرفته وخوراک نهنگ های دریایی شدند. ازین سبب اینها را جوانان نهنگی نامیدند .

ج -  اولادهای دهمزنگی :

من که استاد یکی ازموسسات تحصیلات عالی خصوصی هستم میبینم که اولادهای برادران هزاره ی افغانستان ازجمله ی جوانان بااستعداد ، پرتلاش وساعی هستند که اکثراٌ درتمام مضامین نمرات عالی اخذ میدارند ولی شوربختی آنها درینست که نسبت عقده ی تعصبی واقلیتی که دارند ، بطرف سیاست رو آورده اند ، بخاطر کم تجربگی درعرصه ی سیاست آله دست رهبران سیاسی خود شده به جریانات توتاپ ، جنبش روشنایی گسیل ، استعمال گردیده وازایشان بهره ی سیاسی گرفته اند ودرحوادث چون دهمزنگ تلف ویامجروح شدند ، که این اولادهارا به نام دهمزنگی یادنمودیم چون مزنگ هم بروایت تاریخ یک پهلوان وقهرمان بوده است .

د :  اولادهای طالبی :

درکشور ما دراکناف پشتون نشین پکتیا ، خوست وغزنی (منطقه ی حقانیان) ودرولایات چون تخار ، بدخشان وکندز فامیل های هستند که اولادهای خودراازسن شش یاهفت سالگی نسبت تعداد زیاد اولاد آوری ومشکل اعاشه وهم بخاطراینکه گویاعالم دین شوند به پاکستان میفرستن ، والدین شان به امید واهی اینکه مولوی برمیگردند ولی بدبختانه صدها مدرسه ی که درپاکستان موجوداست به این اولادها درس وتربیه ی خشونت علیه ادیان وعقایددیگر- تربیت های نظامی القاعده مانند وتحت تبلیغات استشهادی جهت انجام حملات انتحاری آموزش داده میشوند وبعد ازفراغت با کمک پولی نامرئی آی ، ا س ، آی جهت انجام وظیفه به افغانستان اعزام میگردند که اینها بنام اولادهای طالبی مسما اند.

ستاسي کمینټ به د پاڼی د مدیریت تر کتني وروسته خپور شي .

Your comment will be published after review by Directorate

Kommentare

Es sind noch keine Einträge vorhanden.
Bitte geben Sie den Code ein
* Pflichtfelder