25.03.2019 (05.01.1398)
استعمارواستثمارولی بمصرف کم
عبدالرووف لیوال

درقرن هژده ونزده ممالک استعماری باهزینه ی بسیاربالامیتوانستند یک خطه راتحت تسلط خوددربیاورندوتحت استعمارواستثمارخویش قراردهندمثلاًکمپنی هندشرقی ودارالسلطنه برتانیا دربراعظم هندبامصرف هنګفت ، تلفات وبدنامی بزرګ چندسالی توانستند دارالسلطنه ی خودرادرین نیم قاره داشته باشند که بلاخره باافتضاح بزرګی ازآن رانده شدند .

ولی حال نیوکلونلیزم (Neocolonialism) مصمم است تاباهزینه های اندک خطه ی راتحت سلطه ی خوددرآورده وآنها رابدوشند وآنهم باتاکتیک های ذیل:

 • به بهانه ی سرکوب تروریسم که ازآن تعریف مشخص هم ندارند ، خطه ی راتحت سلطه ی خوددرمیآورند وباایجاد پروژه اقطاب ضدین مذهبی به ابقای خودادامه میدهند مثلاًایجاد پروژه داعش وکردی های هژمونست .
 • ایجادتنش مذهبی بین دوګروه مسلمان بی عقل (درادیان دیګرنمیتوانند) مثلاً :اشاعه پراګنی مینمایند که ازاشعار مولاناجلال الدین محمد بلخی بوی کفر میآید ،اشعاروی به ترویج مجوسیت پرداخته ونوروزرامانندعیدمذهبی تجلیل مینمود ، بااین اشتهارمیتوان داعش راعلیه مسلمانان برانګیخت وبه دودسته متفرق ساخت تابین خودبزنند.
 • تشویق به هژمونیزم قومی ، مثلاً مسله ی شناسنامه ی برقی که دربین ابله هان کشورچه تفرقه ی خطرناکی راایجادنمود.
 • ازهمه مهمتر مذهبیون کودن راسهل میتوان بنام مذهب اغواء وفریب داد وخصوصاًوقتی که این اغوا وفریب بادادن دالرچرب شود،صدفیصدکارامیافتدومرام بدست ميايد.(ملای لنګ – مولوی قلعه بلند وشیخ المشایخ )

درکشورهای دارای کولونی کم سوادوفوق العاده مذهبی این بدبختی زودترمستولی شده میتواند (درمیان مردم تشنج ایجادمیشود) باآمدن سیلاب مراد خوشه چین (استعمارچی) برآورده میګردد.

 • ایحادانارشی (انتخابات غیرمشروع ) : خیلی جای تعجب است ! ګاومردارشد ،چندروزجسدش متعفن هم بود ولی ګوشتش قابل خوردن است ( انختابات پارلمانی افغانستان) ثابت شدکه انتخابات مملو ازتقلب ، کمیشنران نسبت فسادمشهود ممنوع الخروج ولی نتایج آن قابل تعمیل است ، این پرګراف متحیر کننده هم کار آنهاست . ( آوردن دموکراسی کثیف)باقاشق عسل میدهند وبادسته اش چشم آدم را میکشند.
 • انعقاد پیمان تحت نام فریب دهنده ی (پیمان امنیتی مشترک ستراتیژیک) که تنهامفادش به سردمداربه اصطلاح اییتلاف ضد تروریزم میرسد وجانب مقابل را چون عنکبوت ضعیف چنان درجا ل ګیر میآورد که مجال جنبیدن برایش نیست واز پا میافتد.
 • مغزشویی مذهبیون ودادن کلید بهشت بدست استشهادی ها : ازطریق براه انداختن حمله های مهیب (خود میکفاندګی) سیل خون راباید جاری ساخت تاخانواده ها نسبت ابتلادرسوګ اقارب به فکر استقلال طلبی وتعیین سرنوشت خود نګردند وفضای ارعاب مستولی ګردد .
 • آوردن شرایط  ضیق اقتصادی بالای مردم تا مردم بفکر نان خشک باشند واستعمارګررافکر کنند که ناجی آنهاست . وایجادانګیزه های چون( اګرمصرف قوای مسلح را ندهند ، تباه خواهیم شد) درحالیکه به عامل اصلی باید فکر کرد.
 • ایجاد اقطاب ضدین ازبرنامه ی مهم نیوکلونالیزم است مثلاً بوجود آوردن صحنه ی(هندووګوشت ګاو)ایجاد تنش بین شیعیه وسنی ـ(سلفی –وهابی ـ طالبی وداعشی )برضد (فاطمیون  ومرکز تبیان )وتاپه زدن بعضی اشخاص بنام کمونست ومائویست تاتوسط بنیادګراهاترورشوند ،تحریک مردم بخاطرمسایل اقتصادی (پروژه ی توتاپ) – وقت کشی بنام صلح (پنهان ازمردم تشنه به صلح )هم درین آواخر مود شده وعمربهره برداری راطولانی میسازد .

ستاسي کمینټ به د پاڼی د مدیریت تر کتني وروسته خپور شي .

Your comment will be published after review by Directorate

Kommentar schreiben

Kommentare

 • razmohammed mohmend (Freitag, 29. März 2019 00:47)

  lival sahib you just show me problems/please explain solution. what should peoples to getout from this issue.
  is economic projects&reforms of ashraf ghani good answer for this issue or not.thank you or dankeshon

Bitte geben Sie den Code ein
* Pflichtfelder
Bitte beachten Sie, dass die Inhalte dieses Formulars unverschlüsselt sind